“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼”̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ạ̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼

0
136

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ạ̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼6̼/̼3̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼6̼0̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ó̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼3̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼á̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ạ̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼

A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼r̼ạ̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼-̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼M̼X̼H̼)̼

T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ạ̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼h̼eo̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼á̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼i̼ế̼p̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼r̼ạ̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼3̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼(̼x̼ó̼m̼ ̼4̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼)̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼”̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼”̼.̼