2 ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ́ɴ ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂ ᴄʜᴏ̀ɪ ᴠᴏ̃ɴɢ ʙ.ᴀ́.ɴ ᴅ.ᴀ̂.ᴍ ʜᴏ̛ɴ 350 ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ/ ᴛʜᴀ́ɴɢ

0
226

ǫᴜᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 2 ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ́ɴ ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂ ᴄʜᴏ̀ɪ ᴠᴏ̃ɴɢ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ xᴜᴀ̂ɴ ʟᴏ̣̂ᴄ (ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀɪ) ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̛ɴ 350 ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ʙᴀ́ɴ ᴅᴀ̂ᴍ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ.

ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀɪ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ xᴜᴀ̂ɴ ʟᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ ɢɪᴀ ʀᴀʏ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ǫᴜᴀ́ɴ ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂ ᴄʜᴏ̀ɪ ᴠᴏ̃ɴɢ ᴏ̛̉ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ ɢɪᴀ ʀᴀʏ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ xᴜᴀ̂ɴ ʟᴏ̣̂ᴄ).

ʙᴀ̆́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛᴀɴɢ ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ́ɴ ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂ ʙᴀ́ɴ ᴅᴀ̂ᴍ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ – ʜɪ̀ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ
ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʙᴀ̆́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛᴀɴɢ ᴛᴀ̣ɪ 2 ᴄʜᴏ̀ɪ ʟᴀ́ ᴄᴏ́ 2 ᴄᴀ̣̆ᴘ ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴍᴜᴀ ʙᴀ́ɴ ᴅᴀ̂ᴍ.

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ǫᴜᴀ́ɴ ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂ ᴄʜᴏ̀ɪ ᴠᴏ̃ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴅᴏ ɴ.ᴠ.ᴛ (32 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ǫᴜᴇ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴀ́ᴘ) ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̉. ᴛ. ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜᴇ̂ 2 ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴜ̛̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ́ɴ, ᴋʜɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴍᴜᴀ ᴅᴀ̂ᴍ ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴠᴏ̛́ɪ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 320.000 ᴆᴏ̂̀ɴɢ/ʟᴀ̂̀ɴ.

ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ʙᴀ́ɴ ᴅᴀ̂ᴍ, ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ᴄʜᴏ ᴛ. 170.000 ᴆᴏ̂̀ɴɢ, sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ. ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ, ᴛ. ᴄᴏ̣̂ɴɢ sᴏ̂́ ʟᴀ̂̀ɴ ʙᴀ́ɴ ᴅᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̉ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

ǫᴜᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, 2 ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̛ɴ 350 ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ʙᴀ́ɴ ᴅᴀ̂ᴍ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʙɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̀ (ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀɪ) ᴆᴀ̃ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̣ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂, ǫᴜᴀ́ɴ ᴍᴀssᴀɢᴇ ᴋɪ́ᴄʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʙɪᴇ̂ɴ ʜᴏ̀ᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ǫᴜᴀ́ɴ ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂ 378 ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏ̂́ 4, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴀ̣ɴʜ ᴅᴏ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ᴍᴜᴍ (29 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̉ – ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴ.ᴛ.ʏ (39 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴆᴀɴɢ ᴋɪ́ᴄʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ. ᴍᴏ̂̃ɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ, ʙᴀ̀ ᴍᴜᴍ ᴛʜᴜ 70.000 ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ 100.000 ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴍᴀssᴀɢᴇ ᴛʀᴜɴɢ ᴆᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ, ᴆɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ sᴏ̂́ 1006, ᴋʜᴜ ᴘʜᴏ̂́ 2, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴆᴀ, ᴛᴘ. ʙɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̀ ᴅᴏ ᴅᴀɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴘ (26 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ǫᴜᴇ̂ ᴋɪᴇ̂ɴ ɢɪᴀɴɢ) ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̉.

ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴍᴀssᴀɢᴇ sᴏ̂́ 19, 20, 21 ᴄᴏ́ 3 ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴋɪ́ᴄʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ. ǫᴜᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ, ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴋɪ́ᴄʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ “ʙᴏ”.