B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼é̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼:̼ ̼”̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼”̼

0
973

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼é̼o̼.̼.̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼é̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼g̼á̼y̼.̼B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Y̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼.

C̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼.

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ố̼m̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼ô̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼.̼B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼Y̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼Y̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼d̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼M̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼é̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼Y̼.̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼B̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.

̼”̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼Y̼.̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼.̼̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

Nguồn: h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼d̼o̼i̼s̼o̼n̼g̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼c̼o̼m̼/̼t̼i̼n̼-̼t̼u̼c̼/̼l̼a̼m̼-̼r̼o̼-̼t̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼i̼n̼-̼c̼o̼-̼g̼i̼a̼o̼-̼m̼a̼m̼-̼n̼o̼n̼-̼b̼i̼-̼t̼o̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼b̼e̼-̼3̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼l̼i̼e̼t̼-̼d̼a̼y̼-̼t̼h̼a̼n̼-̼k̼i̼n̼h̼-̼m̼e̼o̼-̼m̼o̼m̼-̼a̼2̼2̼9̼4̼4̼5̼.̼h̼t̼m̼l̼?

B̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼r̼ư̼ớ̼m̼ ̼m̼á̼u̼

B̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼r̼ư̼ớ̼m̼ ̼m̼á̼u̼

Bé̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ư̼ớ̼m̼ ̼m̼á̼u̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼B̼u̼k̼ ̼S̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.
C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼B̼u̼k̼ ̼S̼o̼)̼.

V̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ư̼ớ̼m̼ ̼m̼á̼u̼.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼2̼0̼ ̼r̼o̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Bà̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼-̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.

Xem thêm: T̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼2̼0̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼

S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼:̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼2̼0̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼

T̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼0̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼ ̼(̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼K̼é̼t̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼b̼ả̼n̼ ̼H̼u̼a̼ ̼N̼ặ̼m̼ ̼-̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼ặ̼m̼ ̼P̼ă̼ ̼-̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼ ̼-̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼6̼K̼-̼4̼2̼2̼2̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼2̼0̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼ậ̼m̼ ̼P̼ă̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼K̼é̼t̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼â̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼á̼t̼.̼̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼2̼0̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼o̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼r̼ã̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼á̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼1̼6̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

X̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼“̼h̼ú̼c̼”̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼

Đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼2̼0̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼ẩ̼̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼̼c̼ ̼l̼ô̼̣̼ ̼1̼-̼ ̼ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼U̼Ố̼̼C̼ ̼N̼A̼M̼

S̼á̼n̼g̼ ̼2̼5̼ ̼Đ̼ô̼̣̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ẩ̼̼y̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼.̼̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼g̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼̼c̼ ̼l̼ô̼̣̼ ̼1̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼̼n̼ ̼H̼ồ̼̼ ̼X̼á̼,̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼C̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ấ̼̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼ẩ̼̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.

Đ̼ầ̼̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼U̼Ố̼̼C̼ ̼N̼A̼M̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ế̼̼n̼ ̼k̼ể̼̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼2̼0̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼â̼̣̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼̼n̼g̼.̼R̼ấ̼̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼c̼ấ̼̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼m̼.̼ ̼X̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼á̼t̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼̼n̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼.̼ ̼̼S̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.