Bắt ηữ тặ¢ siɴh năm 1995 chuyên ԃụ ԃỗ trai trẻ ɴhẹ dạ đi ɴhà ɴghỉ, chéɴ xong trộᴍ xe ʙỏ trốɴ

0
73

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼’̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼’̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼’̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ĩ̼’̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼2̼4̼/̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼)̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼y̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼”̼.̼

̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ở̼,̼ ̼M̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼2̼4̼/̼1̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ĩ̼”̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼y̼,̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ĩ̼”̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ú̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ĩ̼”̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼A̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼“̼n̼ữ̼ ̼t̼ặ̼c̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

Xem thêm: Bên troɴg xe giường nằm “ɴhồi” 63 hành khách, người ɴằm kín lối đi, khôɴg có chỗ cheɴ châɴ

Theo báo Thanh Niên đưa tin, vào khoảng 16h chiều ngày 19/2, Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 – Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa yêu cầu xe khách mang BKS 29B-402.01 dừng lại trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Gio Linh để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe khách “nhồi nhét” 63 hành khách, vượt quá 17 người so với quy định. Do phương tiện được thiết kế 46 giường nằm nên những hành khách vượt quá quy định được nhà xe bố trí nằm giữa các lối đi của xe.

Xe khách giường nằm nhồi nhét 63 hành khách giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 1

Xe khách “5 sao” lưu thông theo hướng Bắc-nam thuộc sở hữu của Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hào Quang, tỉnh Nghệ An, do nam tài xế Trần Văn Đề (trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cầm lái.

Xe khách giường nằm nhồi nhét 63 hành khách giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 2

Lực lượng công an giao thông kiểm tra xe khách chạy tuyến Nghệ An – Bình Dương.

Xe khách giường nằm nhồi nhét 63 hành khách giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 3

Báo Người Lao Động thông tin thêm, trung tá Trần Đức Quảng – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với ôtô khách chạy tuyến Nghệ An – Bình Dương về tội điều khiển xe khách chạy tuyến có cự ly trên 300 km, chở quá 5 người trở lên và giao phương tiện cho người làm công điều khiển.

Xe khách giường nằm nhồi nhét 63 hành khách giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 4

Chiếc xe khách mang BKS 29B-402.01 bị lập biên bản xử phạt hành chính.

Xe khách giường nằm nhồi nhét 63 hành khách giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 5

Căn cứ theo khoản 4, điều 23, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 quyết định xử phạt hành chính chủ phương tiện và nam tài xế tổng cộng 51 triệu đồng. Lái xe khách bị tước bằng lái trong vòng 2 tháng.

Đến chiều tối cùng ngày, phía nhà xe đã chi viện phương tiện để đưa các hành khác vào Bình Dương theo đúng lộ trình.

Ô ᴛô càʏ ɴát ᴛhửa ruộɴg rồi lậᴛ ɴgửa, ᴛài xế nằm ʙẹp dưới bùɴ và nguyêɴ nhâɴ phía sau khiến ai nấʏ ᴛò ᴍò.

Xem thêm: Ô ᴛô càʏ ɴát ᴛhửa ruộɴg rồi lậᴛ ɴgửa, ᴛài xế nằm ʙẹp dưới bùɴ và nguyêɴ nhâɴ phía sau khiến ai nấʏ ᴛò ᴍò

Mới đây, hình ảnh 1 chiếc xe ô tô lật ngửa dưới ruộng khiến ai nấy tò mò. Theo hình ảnh đăng tải, chiếc xe ô tô màu trắng lao thắng xuống ruộng, lật ngửa, vài người đàn ông trong xe may mắn thoát được ra ngoài, bò lồm cồm dưới ruộng, quần áo lấm lem bùn đất.

Ô tô cày nát thửa ruộng rồi lật ngửa, người đàn ông lấm lem nằm bệp dưới bùn và nguyên nhân phía sau khiến ai nấy tò mò - Ảnh 1.

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người tò mò

Ngay sau khi đăng tải, những hình ảnh này khiến ai nấy đều tò mò, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Được biết, nguyên nhân sự việc này là do chiếc xe ô tô con đã tránh xe bán tải và 1 người phụ nữ đi bộ. Do di chuyển với tốc độ cao nên chiếc xe đã lao thẳng xuống ruộng, “cày” nát thửa ruộng rồi lật ngửa.

Được biết đây là 1 vụ tai nạn, một chiếc xe ô tô 4 chỗ di chuyển trên đường với tốc độ khá cao. Khi chạy tới gần chùa Bách Quang thì đánh lái tránh xe bán tải và một người phụ nữ đi bộ rồi lao thẳng xuống ruộng.

Trên xe thời điểm đó có một nam tài xế và 2 hành khách. May mắn là cả 3 người đều thoát nạn.

Ô tô cày nát thửa ruộng rồi lật ngửa, người đàn ông lấm lem nằm bệp dưới bùn và nguyên nhân phía sau khiến ai nấy tò mò - Ảnh 3.

May mắn những người ngồi trên xe đều thoát nạn

Ô tô cày nát thửa ruộng rồi lật ngửa, người đàn ông lấm lem nằm bệp dưới bùn và nguyên nhân phía sau khiến ai nấy tò mò - Ảnh 4.

Hình ảnh này hiện vẫn đang được chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều bình luận xôn xao

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 phút ngày hôm qua (19/2) trên đường gần chùa Bách Quang (xã Tân Quang, Thái Nguyên). Hiện những hình ảnh ghi lại tại hiện trường vẫn đang được chia sẻ lại rất nhiều trên các diễn đàn, mạng xã hội.