Bố ռʊôɨ ƈủα Kɦá Bảռɦ đạɨ ƈα ɢɨαռɢ ɦồ ʍạռɢ Dũռɢ ”ᴛʀọƈ” ɦà Đôռɢ ʟĩռɦ áռ 42 ᴛɦáռɢ ᴛù

0
276

N̲g̲à̲y̲ ̲2̲1̲/̲5̲,̲ ̲T̲A̲N̲D̲ ̲T̲P̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲B̲ì̲n̲h̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲B̲ì̲n̲h̲,̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲á̲n̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲(̲5̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲”̲T̲r̲ọ̲c̲”̲)̲ ̲4̲2̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲t̲ù̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲T̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲,̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲2̲5̲5̲,̲ ̲B̲ộ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲5̲.̲

D̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲4̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲.̲

̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲g̲ồ̲m̲:̲ ̲L̲ê̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲á̲n̲ ̲4̲8̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲t̲ù̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲,̲ ̲K̲h̲à̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲3̲0̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲t̲ù̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲0̲/̲9̲/̲2̲0̲2̲0̲,̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲”̲T̲r̲ọ̲c̲”̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲đ̲i̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲L̲a̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲h̲é̲ ̲q̲u̲a̲ ̲T̲P̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲.̲ ̲T̲ạ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲ă̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲b̲i̲a̲ ̲8̲7̲ ̲(̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲T̲i̲ế̲n̲,̲ ̲T̲P̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲B̲ì̲n̲h̲)̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲L̲ê̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲H̲ù̲n̲g̲.̲ ̲C̲u̲ộ̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲u̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲

D̲ũ̲n̲g̲ ̲”̲T̲r̲ọ̲c̲”̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲.̲

̲T̲a̲n̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲,̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲r̲ủ̲ ̲c̲ả̲ ̲m̲â̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲C̲a̲f̲e̲ ̲M̲u̲s̲i̲c̲ ̲(̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲L̲â̲m̲,̲ ̲T̲P̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲B̲ì̲n̲h̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲.̲ ̲T̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲h̲á̲t̲,̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲m̲u̲a̲ ̲k̲ẹ̲o̲ ̲M̲D̲M̲A̲ ̲v̲à̲ ̲k̲e̲t̲a̲m̲i̲n̲e̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲”̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲ó̲n̲g̲”̲,̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲C̲a̲f̲e̲ ̲M̲u̲s̲i̲c̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲.̲

̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲”̲T̲r̲ọ̲c̲”̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲3̲ ̲(̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲L̲â̲m̲,̲ ̲T̲P̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲B̲ì̲n̲h̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲h̲á̲t̲ ̲4̲0̲1̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲4̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲i̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲c̲h̲o̲ ̲s̲ố̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲v̲ề̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲o̲á̲n̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲2̲h̲1̲5̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲1̲/̲9̲,̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲ậ̲p̲ ̲v̲à̲o̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲,̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲”̲T̲r̲ọ̲c̲”̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ọ̲n̲.̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲h̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲ĩ̲a̲ ̲s̲ứ̲,̲ ̲2̲ ̲t̲h̲ẻ̲ ̲A̲T̲M̲,̲ ̲3̲ ̲v̲ỏ̲ ̲S̲I̲M̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲ố̲n̲g̲ ̲h̲ú̲t̲ ̲t̲ự̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲p̲o̲l̲i̲m̲e̲r̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲ó̲i̲ ̲n̲y̲l̲o̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲b̲ộ̲t̲ ̲m̲à̲u̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲m̲ả̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲n̲é̲n̲ ̲m̲à̲u̲ ̲x̲a̲n̲h̲.̲

̲Q̲u̲a̲ ̲t̲r̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲K̲ỹ̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲B̲ì̲n̲h̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲b̲ộ̲t̲ ̲m̲à̲u̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲n̲é̲n̲ ̲m̲à̲u̲ ̲x̲a̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲d̲ạ̲n̲g̲ ̲k̲e̲t̲a̲m̲i̲n̲e̲ ̲v̲à̲ ̲M̲D̲M̲A̲.̲ ̲K̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲x̲é̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲i̲ể̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲d̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲.̲

̲Đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲V̲K̲S̲N̲D̲ ̲T̲P̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲c̲á̲o̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲”̲T̲r̲ọ̲c̲”̲,̲ ̲L̲ê̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲H̲ù̲n̲g̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲,̲ ̲K̲h̲à̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲L̲i̲n̲h̲,̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ủ̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲,̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ể̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲ụ̲ ̲t̲ậ̲p̲,̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲.̲ ̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲r̲a̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲ấ̲m̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲,̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲a̲i̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ư̲ợ̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲,̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ọ̲n̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲”̲T̲r̲ọ̲c̲”̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲u̲a̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲.̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲r̲ủ̲ ̲r̲ê̲,̲ ̲l̲ô̲i̲ ̲k̲é̲o̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲g̲i̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲”̲c̲h̲ế̲ ̲b̲i̲ế̲n̲”̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲ấ̲m̲.̲

̲”̲H̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲h̲i̲ể̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲,̲ ̲g̲â̲y̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ậ̲t̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲”̲,̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲V̲K̲S̲N̲D̲ ̲T̲P̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ó̲i̲.̲

̲N̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲3̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲2̲4̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲t̲ù̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲G̲â̲y̲ ̲r̲ố̲i̲ ̲t̲r̲ậ̲t̲ ̲t̲ự̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ù̲,̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲“̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲”̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲s̲ở̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ă̲m̲ ̲n̲g̲h̲ì̲n̲ ̲l̲ư̲ợ̲t̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲.

D̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ ̲k̲h̲o̲e̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲x̲ă̲m̲,̲ ̲đ̲e̲o̲ ̲d̲â̲y̲ ̲c̲h̲u̲y̲ề̲n̲,̲ ̲n̲h̲ẫ̲n̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲m̲i̲ệ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲b̲ớ̲i̲,̲ ̲d̲ọ̲a̲ ̲n̲ạ̲t̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲h̲ủ̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲“̲g̲i̲a̲n̲g̲ ̲h̲ồ̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲”̲,̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲H̲u̲ấ̲n̲ ̲“̲H̲o̲a̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲”̲,̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲L̲ê̲,̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲“̲R̲a̲m̲b̲o̲”̲,̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲”̲N̲h̲u̲ệ̲”̲…̲ ̲Đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲,̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲“̲T̲r̲ọ̲c̲”̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲h̲a̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲K̲h̲á̲ ̲“̲B̲ả̲n̲h̲”̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲H̲u̲ấ̲n̲ ̲“̲H̲o̲a̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲”̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲.̲

̲N̲g̲u̲ồ̲n̲:̲ ̲Z̲i̲n̲g̲ ̲N̲e̲w̲s̲