Cɦâռ ɖʊռɢ ᴛɦɨếʊ ᴛá ᴛʀẻ ɖũռɢ ƈảʍ ᴛừ ƈɦứƈ để ᴛố sαɨ քɦạm ᴛạɨ CA Đồ Sơռ: Tôɨ ӄɦôռɢ sợ bị ᴛʀả ᴛɦù!!

0
351

“S̲a̲u̲ n̲h̲i̲ều̲ đêm̲ t̲r̲ăn̲ t̲r̲ở, t̲ôi̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ x̲i̲n̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲ v̲à t̲ố c̲áo̲ n̲h̲ữn̲g̲ s̲a̲i̲ p̲h̲ạm̲ ở C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲. R̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲ t̲ôi̲ b̲i̲ết̲ s̲ẽ r̲ất̲ t̲h̲i̲ệt̲ t̲h̲òi̲, n̲h̲ưn̲g̲ v̲ì d̲a̲n̲h̲ d̲ự v̲à l̲òn̲g̲ t̲ự t̲r̲ọn̲g̲ t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể đ.ồn̲g̲ l̲.õa̲ c̲h̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ s̲a̲i̲ p̲h̲ạm̲”- đó l̲à c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ c̲ủa̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ t̲h̲i̲ếu̲ t̲á T̲r̲ịn̲h̲ V̲ăn̲ K̲h̲o̲a̲ v̲ới̲ P̲V̲ D̲ân̲ V̲i̲ệt̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ V̲i̲ện̲ K̲i̲ểm̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ T̲ối̲ c̲a̲o̲ v̲ừa̲ c̲ó q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố, b̲ắt̲ g̲i̲a̲m̲ m̲ột̲ l̲o̲ạt̲ c̲án̲ b̲ộ, c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲ (H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲), s̲án̲g̲ 1̲4̲/5̲, P̲V̲ D̲ân̲ V̲i̲ệt̲ đã c̲ó c̲u̲ộc̲ t̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ t̲h̲i̲ếu̲ t̲á c̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲r̲ịn̲h̲ V̲ăn̲ K̲h̲o̲a̲- n̲g̲ười̲ đã d̲ũn̲g̲ c̲ảm̲ t̲ố c̲áo̲ n̲h̲ữn̲g̲ s̲a̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ại̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đồ S̲ơn̲.

Hải Phòng: Trần tình của nguyên thiếu tá công an dũng cảm tố cáo khiến nhiều cán bộ công an quận Đồ Sơn bị bắt - Ảnh 1.

Nguyên thiếu tá công an Trịnh Văn Khoa.

N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

V̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

“̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼3̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼e̼t̼a̼m̼i̼n̼e̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼k̼ể̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼2̼8̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼2̼5̼/̼2̼8̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

“̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼”̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼.̼

Hải Phòng: Trần tình của nguyên thiếu tá công an dũng cảm tố cáo khiến nhiều cán bộ công an quận Đồ Sơn bị bắt - Ảnh 2.

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼u̼ỵ̼)̼.̼

N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

“̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼1̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ơ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼”̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼õ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼”̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼)̼;̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼P̼h̼ó̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼)̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼”̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼8̼6̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Nguồn: Dân Việt (https://danviet.vn/hai-phong-thieu-ta-cong-an-dung-cam-to-cao-sai-pham-tai-cong-an-do-son-noi-gi-20210514133619083.htm)

Vượt hàng rào, đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ vào khu vực đang phong toả vì dịch C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ể̼…̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼

Nhóm người đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ vào khu vực phong toả để đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ sau khi phát hiện chồng của 1 người trong nhóm đưa thuốc hạ sốt đến và ở lại nhà người phụ nữ có chồng đi làm ở xa.

Vượt hàng rào, đột nhập vào khu vực đang phong toả vì dịch Covid-19 để… đánh ghen

Ngày 14/5, UBND xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đã phối hợp với Công an huyện c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ đưa 9 người ở xã Phong An (huyện Phong Điền) đi cách ly y tế tập trung, để phòng chống dịch Coᴠid-19.

Trong số này có 6 người lớn và 3 trẻ nhỏ. Theo đó, nguyên nhân là do những người này đã cố tình vượt hàng rào để, đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ vào khu vực xã Phong Hiền, địa phương đang bị phong toả, cách ly tạm thời sau khi phát hiện ca mắc Coᴠid-19.

Cụ thể, công an xã Phong Hiền cho hay, vào rạng sáng 13/5, do bị sốt nên bà Lê Thị Thanh S. (SN 1992, trú thôn An Lỗ, xã Phong Hiền) gọi điện thoại báo cho ông Hoàng Ngọc A. (SN 1984, trú xã Phong An) để nhờ mua giúp thuốc hạ sốt. Ông A. sau đó rời khỏi nhà, mua thuốc và vượt hàng rào ở cánh đồng giáp 2 xã, đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ vào vùng cách ly đi đến nhà bà S. Sau đó, ông A tiếp tục ở lại đây.

Vượt hàng rào, đột nhập vào khu vực đang phỏng toả để…đánh ghen - Ảnh 1.

Chốt kiểm dịch tại khu vực phong toả nơi có ca mắc Coᴠid-19 ở Thừa Thiên Huế

Đến khoảng 2h20 cùng ngày, nhóm 5 người trong đó có vợ ông A gồm Trần Thị L (SN 1988, vợ ông A.), Trần Công Đ (SN 1990), Trần Văn Q (SN 1998), Hoàng Thị H (SN 1992), Nguyễn Thị B (SN 1981) tìm cách đi vào địa phận xã Phong Hiền. Tuy nhiên, nhóm này gặp chốt kiểm soát dịch bệnh nên không thể đi vào bên trong và quay xe ra về. Tuy vậy, những người này lại tìm đường băng qua cánh đồng để đi vào vùng cách ly, đến nhà bà S và thực hiện vụ đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ầm ĩ.

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼S̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Nguồn: https://soha.vn/vuot-hang-rao-dot-nhap-vao-khu-vuc-dang-phong-toa-vi-dich-Coᴠid-19-de-danh-ghen-20210514192741933.htm