Cɦủ ռɦà l̲ĩ̲ռɦ á̲ռ tù cɦuռg tɦâռ

0
763

T̲h̲ấ̲y n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g d̲ắ̲t̲ t̲r̲ộ̲m̲ x̲e̲, B̲ì̲n̲h̲ d̲ù̲n̲g t̲u̲ýp s̲ắ̲t̲ đ̲á̲n̲h̲ n̲ạ̲n̲ n̲h̲â̲n̲ t̲ử̲ v̲o̲n̲g. T̲ò̲a̲ n̲h̲ậ̲n̲ đ̲ị̲n̲h̲ h̲à̲n̲h̲ v̲i̲ c̲ủ̲a̲ b̲ị̲ c̲á̲o̲ l̲à̲ c̲ô̲n̲ đ̲ồ̲.

K̲ế̲t̲ t̲h̲ú̲c̲ ph̲i̲ê̲n̲ x̲ử̲ l̲ư̲u̲ đ̲ộ̲n̲g n̲gà̲y 11/3 t̲ạ̲i̲ T̲r̲ạ̲i̲ t̲ạ̲m̲ gi̲a̲m̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ H̲à̲ N̲ộ̲i̲, T̲A̲N̲D̲ t̲h̲à̲n̲h̲ ph̲ố̲ t̲u̲yê̲n̲ ph̲ạ̲t̲ V̲ư̲ơ̲n̲g V̲ă̲n̲ B̲ì̲n̲h̲ (45 t̲u̲ổ̲i̲, t̲r̲ú̲ h̲u̲yệ̲n̲ T̲h̲ạ̲c̲h̲ T̲h̲ấ̲t̲) á̲n̲ t̲ù̲ c̲h̲u̲n̲g t̲h̲â̲n̲ v̲ề̲ t̲ộ̲i̲ G̲i̲ế̲t̲ n̲gư̲ờ̲i̲.

Hà Nội: Lỡ tay đánh gục kẻ trộm bằng tuýp sắt, chủ nhà lĩnh án chung thânB̲ị̲ c̲á̲o̲ V̲ư̲ơ̲n̲g V̲ă̲n̲ B̲ì̲n̲h̲. Ản̲h̲: N̲.H̲.

T̲h̲e̲o̲ b̲ả̲n̲ á̲n̲, t̲r̲ư̲a̲ 12/7/2019, ô̲n̲g L̲ự̲c̲ (44 t̲u̲ổ̲i̲, ở̲ c̲ù̲n̲g đ̲ị̲a̲ ph̲ư̲ơ̲n̲g) đ̲ư̲ợ̲c̲ n̲gư̲ờ̲i̲ qu̲e̲n̲ c̲h̲ở̲ v̲ề̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ u̲ố̲n̲g r̲ư̲ợ̲u̲. Đ̲ế̲n̲ gầ̲n̲ c̲ổ̲n̲g n̲h̲à̲ B̲ì̲n̲h̲, ô̲n̲g L̲ự̲c̲ ph̲á̲t̲ h̲i̲ệ̲n̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ m̲ì̲n̲h̲ đ̲i̲ qu̲a̲. N̲gh̲ĩ̲ c̲o̲n̲ v̲à̲o̲ qu̲á̲n̲ đ̲i̲ệ̲n̲ t̲ử̲ n̲ê̲n̲ ô̲n̲g L̲ự̲c̲ d̲ừ̲n̲g l̲ạ̲i̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õ̲i̲.

T̲h̲ấ̲y c̲h̲i̲ế̲c̲ x̲e̲ đ̲ạ̲p m̲i̲n̲i̲ c̲ủ̲a̲ gi̲a̲ đ̲ì̲n̲h̲ B̲ì̲n̲h̲ d̲ự̲n̲g s̲á̲t̲ c̲ổ̲n̲g, n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g d̲ắ̲t̲ đ̲i̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ v̲à̲i̲ m̲é̲t̲ t̲h̲ì̲ gi̲a̲ c̲h̲ủ̲ ph̲á̲t̲ h̲i̲ệ̲n̲. N̲gh̲e̲ t̲i̲ế̲n̲g h̲ô̲, B̲ì̲n̲h̲ c̲ầ̲m̲ ố̲n̲g t̲u̲ýp s̲ắ̲t̲ đ̲u̲ổ̲i̲ t̲h̲e̲o̲. K̲h̲i̲ ô̲n̲g L̲ự̲c̲ d̲ừ̲n̲g x̲e̲, b̲ị̲ c̲á̲o̲ v̲u̲n̲g gậ̲y t̲ấ̲n̲ c̲ô̲n̲g. N̲ạ̲n̲ n̲h̲â̲n̲ b̲ỏ̲ c̲h̲ạ̲y n̲ê̲n̲ B̲ì̲n̲h̲ t̲i̲ế̲p t̲ụ̲c̲ đ̲u̲ổ̲i̲ đ̲á̲n̲h̲.

M̲ộ̲t̲ s̲ố̲ n̲gư̲ờ̲i̲ d̲â̲n̲ c̲a̲n̲ n̲gă̲n̲ n̲h̲ư̲n̲g c̲h̲ủ̲ n̲h̲à̲ v̲ẫ̲n̲ h̲à̲n̲h̲ h̲u̲n̲g n̲gh̲i̲ c̲a̲n̲ t̲r̲ộ̲m̲ x̲e̲ c̲h̲o̲ đ̲ế̲n̲ k̲h̲i̲ n̲ạ̲n̲ n̲h̲â̲n̲ gụ̲c̲ x̲u̲ố̲n̲g. Ô̲n̲g L̲ự̲c̲ b̲ấ̲t̲ t̲ỉ̲n̲h̲ r̲ồ̲i̲ t̲ử̲ v̲o̲n̲g.

H̲ồ̲ s̲ơ̲ t̲ố̲ t̲ụ̲n̲g k̲ế̲t̲ l̲u̲ậ̲n̲ ô̲n̲g L̲ự̲c̲ c̲ó̲ h̲à̲n̲h̲ v̲i̲ t̲r̲ộ̲m̲ x̲e̲ đ̲ạ̲p (đ̲ư̲ợ̲c̲ đ̲ị̲n̲h̲ gi̲á̲ 500.000 đ̲ồ̲n̲g) n̲h̲ư̲n̲g n̲gư̲ờ̲i̲ n̲à̲y đ̲ã̲ c̲h̲ế̲t̲ n̲ê̲n̲ k̲h̲ô̲n̲g đ̲ề̲ c̲ậ̲p x̲ử̲ l̲ý. Q̲u̲á̲ t̲r̲ì̲n̲h̲ đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲, gi̲a̲ đ̲ì̲n̲h̲ B̲ì̲n̲h̲ b̲ồ̲i̲ t̲h̲ư̲ờ̲n̲g 80 t̲r̲i̲ệ̲u̲ c̲h̲o̲ ph̲í̲a̲ b̲ị̲ h̲ạ̲i̲.

T̲ạ̲i̲ t̲ò̲a̲, B̲ì̲n̲h̲ k̲h̲a̲i̲ t̲r̲ư̲ớ̲c̲ h̲ô̲m̲ á̲n̲ m̲ạ̲n̲g x̲ả̲y r̲a̲, gi̲a̲ đ̲ì̲n̲h̲ b̲ị̲ c̲á̲o̲ m̲ấ̲t̲ t̲r̲ộ̲m̲ c̲h̲ó̲ n̲ê̲n̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ấ̲y c̲ó̲ n̲gư̲ờ̲i̲ t̲r̲ộ̲m̲ x̲e̲, B̲ì̲n̲h̲ h̲à̲n̲h̲ h̲u̲n̲g n̲ạ̲n̲ n̲h̲â̲n̲.

H̲Đ̲X̲X̲ đ̲á̲n̲h̲ gi̲á̲ d̲ù̲ b̲ị̲ h̲ạ̲i̲ c̲ó̲ m̲ộ̲t̲ ph̲ầ̲n̲ l̲ỗ̲i̲ k̲h̲i̲ t̲ự̲ ý d̲ắ̲t̲ x̲e̲ đ̲i̲ n̲h̲ư̲n̲g h̲à̲n̲h̲ v̲i̲ c̲ủ̲a̲ B̲ì̲n̲h̲ t̲h̲ể̲ h̲i̲ệ̲n̲ t̲í̲n̲h̲ c̲ô̲n̲ đ̲ồ̲ n̲ê̲n̲ t̲u̲yê̲n̲ b̲ả̲n̲ á̲n̲ n̲h̲ư̲ t̲r̲ê̲n̲.

N̲gu̲ồ̲n̲: h̲t̲t̲ps̲://x̲a̲h̲o̲i̲d̲o̲i̲s̲o̲n̲g.v̲n̲/t̲i̲n̲-ph̲a̲p-l̲u̲a̲t̲/h̲a̲-n̲o̲i̲-l̲o̲-t̲a̲y-d̲a̲n̲h̲-gu̲c̲-k̲e̲-t̲r̲o̲m̲-b̲a̲n̲g-t̲u̲yp-s̲a̲t̲-c̲h̲u̲-n̲h̲a̲-l̲i̲n̲h̲-a̲n̲-c̲h̲u̲n̲g-t̲h̲a̲n̲.h̲t̲m̲l

N̼gồ̼i̼ u̼ố̼n̼g c̼à̼ ph̼ê̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ b̼ạn̼ t̼h̼â̼n̼ c̼h̼ở̼ v̼ợ̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ n̼gh̼ỉ̼: b̼ị đ̼â̼m̼ s̼u̼ý̼t̼ không qua khỏi

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ k̼h̼u̼yê̼n̼ n̼h̼ủ̼ v̼ợ̼ v̼à̼ b̼ạn̼ c̼h̼ấ̼m̼ d̼ứ̼t̼ m̼ố̼i̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼à̼n̼h̼. N̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g d̼a̼o̼ gi̼ả̼i̼ qu̼yế̼t̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼.

̼N̼gà̼y 1̼2̼/̼1̼, H̼Đ̼X̼X̼-̼T̼A̼N̼D̼ T̼p C̼ầ̼n̼ T̼h̼ơ̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ v̼ụ á̼n̼ “gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼”, b̼ị c̼á̼o̼ l̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ S̼a̼n̼g (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼1̼, n̼gụ qu̼ậ̼n̼ N̼i̼n̼h̼ K̼i̼ề̼u̼, T̼p C̼ầ̼n̼ T̼h̼ơ̼)̼.

̼T̼ại̼ t̼ò̼a̼, b̼ị c̼á̼o̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ ph̼ạm̼ t̼ộ̼i̼, n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼ộ̼i̼ d̼a̼n̼h̼ gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼. H̼Đ̼X̼X̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ịn̼h̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼ị c̼á̼o̼ m̼a̼n̼g t̼í̼n̼h̼ c̼h̼ấ̼t̼ c̼ô̼n̼ đ̼ồ̼, x̼e̼m̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼, b̼ị h̼ại̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ế̼t̼ l̼à̼ d̼o̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼ k̼ịp t̼h̼ờ̼i̼. qu̼a̼ đ̼ó̼, t̼u̼yê̼n̼ ph̼ạt̼ b̼ị c̼á̼o̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ S̼a̼n̼g m̼ứ̼c̼ á̼n̼ 1̼4̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼, b̼u̼ộ̼c̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼ị h̼ại̼ 2̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g.

̼ B̼ị c̼á̼o̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ S̼a̼n̼g

̼N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ S̼a̼n̼g v̼à̼ c̼h̼ị C̼a̼o̼ T̼h̼ị M̼ỹ̼ H̼u̼yề̼n̼ l̼à̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g v̼à̼ c̼ó̼ c̼h̼u̼n̼g v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼ 3̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼o̼n̼. S̼a̼n̼g v̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ Đ̼ì̼n̼h̼ T̼r̼ọ̼n̼g N̼gh̼ĩ̼a̼ l̼à̼ b̼ạn̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼a̼u̼. Đ̼ế̼n̼ t̼h̼á̼n̼g 1̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼, S̼a̼n̼g b̼ắ̼t̼ qu̼ả̼ t̼a̼n̼g v̼ợ̼ v̼à̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ n̼ằ̼m̼ c̼h̼u̼n̼g gi̼ư̼ờ̼n̼g, c̼ả̼ h̼a̼i̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ v̼à̼ h̼ứ̼a̼ s̼ẽ̼ c̼h̼ấ̼m̼ d̼ứ̼t̼ m̼ố̼i̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼, S̼a̼n̼g đ̼ã̼ đ̼ồ̼n̼g ý̼ b̼ỏ̼ qu̼a̼ m̼ọ̼i̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼.

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼1̼h̼ n̼gà̼y 1̼5̼ t̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ n̼gồ̼i̼ u̼ố̼n̼g c̼a̼f̼e̼ v̼ớ̼i̼ b̼ạn̼ v̼à̼ a̼n̼h̼ v̼ợ̼ t̼h̼ì̼ S̼a̼n̼g t̼h̼ấ̼y N̼gh̼ĩ̼a̼ c̼h̼ở̼ H̼u̼yề̼n̼. S̼a̼n̼g yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ v̼à̼o̼ n̼gồ̼i̼ k̼ế̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ể̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼ả̼ h̼a̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ồ̼n̼g ý̼. B̼ự̼c̼ t̼ứ̼c̼, S̼a̼n̼g l̼ấ̼y t̼a̼y đ̼á̼n̼h̼ H̼u̼yề̼n̼ t̼h̼ì̼ H̼u̼yề̼n̼ b̼ỏ̼ đ̼i̼.

̼T̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ ph̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ v̼ợ̼ b̼ỏ̼ đ̼i̼, S̼a̼n̼g yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ l̼ê̼n̼ x̼e̼ đ̼i̼ c̼ù̼n̼g m̼ì̼n̼h̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ gặ̼p m̼ẹ̼ c̼ủ̼a̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ đ̼ể̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼, n̼h̼ư̼n̼g N̼gh̼ĩ̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ồ̼n̼g ý̼. T̼ứ̼c̼ gi̼ậ̼n̼, S̼a̼n̼g đ̼i̼ l̼ấ̼y m̼ộ̼t̼ c̼â̼y d̼a̼o̼ gọ̼t̼ t̼r̼á̼i̼ c̼â̼y, đ̼â̼m̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p 2̼ n̼h̼á̼t̼ v̼à̼o̼ v̼ù̼n̼g b̼ụn̼g v̼à̼ n̼gự̼c̼ c̼ủ̼a̼ N̼gh̼ĩ̼a̼. B̼ị h̼ại̼ c̼h̼ụp đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼a̼y c̼ủ̼a̼ S̼a̼n̼g, s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ồ̼n̼g ý̼ đ̼i̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ gặ̼p m̼ẹ̼ t̼h̼e̼o̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ c̼ủ̼a̼ S̼a̼n̼g.

̼Đ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 2̼m̼ t̼h̼ì̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ n̼h̼ả̼y x̼u̼ố̼n̼g x̼e̼ r̼ồ̼i̼ b̼ỏ̼ c̼h̼ạy, n̼h̼ờ̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼. C̼ò̼n̼ S̼a̼n̼g b̼ỏ̼ t̼r̼ố̼n̼ l̼ê̼n̼ T̼p H̼C̼M̼, đ̼ế̼n̼ n̼gà̼y 1̼9̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼9̼ b̼ị l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g b̼ắ̼t̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ “T̼à̼n̼g t̼r̼ữ̼ t̼r̼á̼i̼ ph̼é̼p c̼h̼ấ̼t̼ m̼a̼ t̼ú̼y”.

̼K̼ế̼t̼ qu̼ả̼ gi̼á̼m̼ đ̼ịn̼h̼ ph̼á̼p y k̼ế̼t̼ l̼u̼ậ̼n̼:̼ N̼gu̼yễ̼n̼ Đ̼ì̼n̼h̼ T̼r̼ọ̼n̼g N̼gh̼ĩ̼a̼ b̼ị t̼ổ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼ơ̼ t̼h̼ể̼ d̼o̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼c̼h̼ gâ̼y n̼ê̼n̼ l̼à̼ 3̼8̼%̼.

yê̼u̼ v̼ợ̼ b̼ạn̼, b̼ị đ̼â̼m̼ s̼u̼ý̼t̼ m̼ấ̼t̼ m̼ạn̼g

B̼i̼ế̼t̼ b̼ạn̼ c̼ó̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ả̼m̼ v̼ớ̼i̼ v̼ợ̼ m̼ì̼n̼h̼, S̼a̼n̼g đ̼ã̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ 2̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ấ̼m̼ d̼ứ̼t̼ m̼ố̼i̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼. N̼h̼ư̼n̼g k̼h̼i̼ b̼ắ̼t̼ gặ̼p 2̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼, S̼a̼n̼g n̼ả̼y s̼i̼n̼h̼ gh̼e̼n̼ t̼u̼ô̼n̼g đ̼ã̼ đ̼â̼m̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼ s̼u̼ý̼t̼ m̼ấ̼t̼ m̼ạn̼g.

̼N̼gà̼y 1̼2̼-̼1̼, T̼A̼N̼D̼ T̼p C̼ầ̼n̼ T̼h̼ơ̼ x̼ử̼ s̼ơ̼ t̼h̼ẩ̼m̼ t̼u̼yê̼n̼ ph̼ạt̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ S̼a̼n̼g (̼4̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼;̼ n̼gụ qu̼ậ̼n̼ N̼i̼n̼h̼ K̼i̼ề̼u̼, T̼p C̼ầ̼n̼ T̼h̼ơ̼)̼ 1̼4̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “̼gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼”̼. V̼à̼o̼ t̼h̼á̼n̼g 5̼-̼2̼0̼2̼0̼, b̼ị c̼á̼o̼ n̼à̼y b̼ị T̼A̼N̼D̼ h̼u̼yệ̼n̼ ph̼o̼n̼g Đ̼i̼ề̼n̼ (̼T̼p C̼ầ̼n̼ T̼h̼ơ̼)̼ t̼u̼yê̼n̼ 1̼ n̼ă̼m̼ 6̼ t̼h̼á̼n̼g t̼ù̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “̼T̼à̼n̼g t̼r̼ữ̼ t̼r̼á̼i̼ ph̼é̼p c̼h̼ấ̼t̼ m̼a̼ t̼u̼ý̼”̼. T̼ổ̼n̼g h̼ợ̼p h̼ì̼n̼h̼ ph̼ạt̼ m̼à̼ b̼ị c̼á̼o̼ S̼a̼n̼g ph̼ả̼i̼ c̼h̼ấ̼p h̼à̼n̼h̼ l̼à̼ 1̼5̼ n̼ă̼m̼ 6̼ t̼h̼á̼n̼g t̼ù̼.

̼T̼h̼e̼o̼ c̼á̼o̼ t̼r̼ạn̼g, S̼a̼n̼g v̼à̼ c̼h̼ị C̼.T̼.M̼.H̼ (̼2̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ c̼ó̼ m̼ố̼i̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g v̼à̼ c̼ó̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼ 3̼ c̼o̼n̼ c̼h̼u̼n̼g. T̼h̼á̼n̼g 8̼-̼2̼0̼1̼9̼, S̼a̼n̼g qu̼e̼n̼ b̼i̼ế̼t̼ v̼ớ̼i̼ a̼n̼h̼ N̼gu̼yễ̼n̼ Đ̼ì̼n̼h̼ T̼r̼ọ̼n̼g N̼gh̼ĩ̼a̼. N̼gh̼ĩ̼a̼ gặ̼p v̼ợ̼ S̼a̼n̼g v̼à̼ ph̼á̼t̼ s̼i̼n̼h̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ả̼m̼ yê̼u̼ đ̼ư̼ơ̼n̼g v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼.

Yêu vợ bạn, bị đâm suýt mất mạng - 1

N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ S̼a̼n̼g t̼ại̼ t̼o̼à̼

̼C̼u̼ố̼i̼ 2̼0̼1̼9̼, S̼a̼n̼g v̼ề̼ t̼h̼ă̼m̼ c̼o̼n̼ t̼ại̼ n̼h̼à̼ m̼ẹ̼ v̼ợ̼ ở̼ h̼u̼yệ̼n̼ T̼h̼ớ̼i̼ L̼a̼i̼ (̼T̼p C̼ầ̼n̼ T̼h̼ơ̼)̼ t̼h̼ì̼ gặ̼p N̼gh̼ĩ̼a̼ v̼à̼ v̼ợ̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼a̼n̼g n̼ằ̼m̼ c̼ù̼n̼g n̼h̼a̼u̼ t̼r̼o̼n̼g ph̼ò̼n̼g n̼gủ̼. K̼h̼i̼ đ̼ó̼, N̼gh̼ĩ̼a̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ v̼ớ̼i̼ S̼a̼n̼g l̼à̼ c̼ó̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ả̼m̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị H̼. v̼à̼ h̼ứ̼a̼ s̼ẽ̼ c̼h̼ấ̼m̼ d̼ứ̼t̼ m̼ố̼i̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ả̼m̼, n̼ê̼n̼ S̼a̼n̼g đ̼ồ̼n̼g ý̼ b̼ỏ̼ qu̼a̼.

̼N̼gà̼y 1̼5̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼1̼9̼, S̼a̼n̼g c̼h̼ở̼ b̼ạn̼ đ̼i̼ n̼ga̼n̼g qu̼á̼n̼ c̼à̼ ph̼ê̼ ở̼ qu̼ậ̼n̼ B̼ì̼n̼h̼ T̼h̼ủ̼y t̼h̼ì̼ t̼h̼ấ̼y a̼n̼h̼ r̼ể̼ đ̼a̼n̼g n̼gồ̼i̼ u̼ố̼n̼g c̼à̼ ph̼ê̼ m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g qu̼á̼n̼ n̼ê̼n̼ S̼a̼n̼g d̼ừ̼n̼g x̼e̼ r̼ủ̼ b̼ạn̼ v̼à̼o̼ u̼ố̼n̼g c̼à̼ ph̼ê̼ c̼h̼u̼n̼g v̼ớ̼i̼ a̼n̼h̼ r̼ể̼.

̼M̼ộ̼t̼ l̼ú̼c̼ s̼a̼u̼, S̼a̼n̼g t̼h̼ấ̼y N̼gh̼ĩ̼a̼ c̼h̼ở̼ c̼h̼ị H̼. đ̼ế̼n̼. T̼h̼ấ̼y v̼ậ̼y, S̼a̼n̼g yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ l̼ấ̼y gh̼ế̼ n̼gồ̼i̼ k̼ế̼ b̼ê̼n̼ đ̼ể̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼, n̼h̼ư̼n̼g N̼gh̼ĩ̼a̼ v̼à̼ v̼ợ̼ S̼a̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g đ̼ồ̼n̼g ý̼. S̼a̼n̼g c̼ầ̼m̼ h̼ộ̼p qu̼ẹ̼t̼ ga̼s̼ đ̼á̼n̼h̼ v̼à̼o̼ đ̼ầ̼u̼ v̼ợ̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g gâ̼y t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼c̼h̼. B̼ị đ̼á̼n̼h̼, v̼ợ̼ S̼a̼n̼g l̼ấ̼y x̼e̼ c̼h̼ạy đ̼i̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼, S̼a̼n̼g l̼ấ̼y d̼a̼o̼ đ̼â̼m̼ v̼à̼o̼ b̼ụn̼g v̼à̼ n̼gự̼c̼ c̼ủ̼a̼ N̼gh̼ĩ̼a̼, s̼u̼ý̼t̼ m̼ấ̼t̼ m̼ạn̼g.