C̲h̲ân̲ d̲u̲n̲g̲ 2̲ C̲S̲G̲T̲ đấm̲ c̲.h̲.ế.t̲ n̲g̲ười̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ v̲ì k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ k̲í b̲i̲ên̲ b̲ản̲

0
594

̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼o̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Ô̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Ô̼ ̼M̼ô̼n̼)̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼3̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Ô̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼á̼c̼h̼,̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼o̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼.̼

̼X̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼H̼i̼ế̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

A̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼;̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼:̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼

̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼”̼h̼ù̼ ̼d̼ọ̼a̼”̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Ô̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Ô̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Ô̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Ô̼ ̼M̼ô̼n̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Ô̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼l̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼.̼

̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼”̼h̼ù̼ ̼d̼ọ̼a̼”̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼o̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼o̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼o̼ ̼”̼s̼u̼y̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼.̼ r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼”̼h̼ù̼ ̼d̼ọ̼a̼”̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼(̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼.̼

̼X̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.