C̲h̲i̲êm̲ ng̲ưỡng̲ b̲i̲ệt̲ p̲h̲ủ “k̲h̲ổn̲g̲ l̲ồ” c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ G̲i̲ám̲ đốc̲ S̲ở K̲ế h̲o̲ạc̲h̲ và Đầu̲ t̲ư t̲ỉn̲h̲ Thanh Hóa

0
233

T̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼V̼i̼n̼h̼o̼m̼e̼s̼,̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ề̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼

K̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼L̼ê̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼(̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼Á̼ ̼–̼ ̼Â̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼á̼o̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼K̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼Á̼ ̼–̼ ̼Â̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼á̼o̼

̼T̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼V̼i̼n̼h̼o̼m̼e̼s̼,̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ề̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼

N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼“̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼d̼i̼n̼h̼”̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼n̼g̼a̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ô̼ ̼M̼1̼ ̼–̼ ̼K̼h̼u̼ ̼2̼ ̼K̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼0̼ ̼m̼2̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼V̼i̼n̼h̼o̼m̼e̼s̼,̼ ̼E̼u̼r̼o̼w̼i̼n̼d̼o̼w̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼.̼

N̼g̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼L̼ô̼ ̼M̼1̼ ̼–̼ ̼K̼h̼u̼ ̼2̼ ̼K̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼1̼m̼2̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼0̼ ̼m̼2̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼u̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼x̼ấ̼p̼ ̼x̼ỉ̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼.̼

M̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ồ̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼2̼/̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼K̼H̼&̼Đ̼T̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼.̼

Đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼“̼v̼u̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼đ̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼V̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼–̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼ ̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼s̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼”̼ ̼g̼ạ̼ ̼g̼ẫ̼m̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼7̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼”̼.̼