C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ổ̼ ̼p̼h̼á̼o̼

0
25

C̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼3̼2̼1̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼n̼ổ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼9̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼(̼1̼0̼/̼2̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ử̼u̼ ̼(̼1̼3̼/̼2̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼7̼.̼3̼0̼0̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼2̼5̼.̼4̼0̼0̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼5̼0̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼3̼2̼1̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼n̼ổ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼4̼ ̼c̼a̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼T̼ý̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼1̼0̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ổ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ổ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼.̼

B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼2̼,̼9̼%̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼8̼1̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼/̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼(̼7̼3̼%̼)̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼T̼ý̼.̼ ̼S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼(̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼.̼6̼0̼0̼ ̼c̼a̼)̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼4̼4̼,̼6̼%̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼.̼9̼5̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼3̼7̼,̼6̼ ̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼T̼ý̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼1̼5̼,̼2̼%̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼2̼.̼2̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼1̼9̼,̼3̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼T̼ý̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼5̼2̼1̼ ̼c̼a̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼b̼i̼a̼,̼ ̼4̼2̼3̼ ̼c̼a̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼1̼7̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼.̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

Nguồn: https://travelmag.vn/chi-moi-3-ngay-tet-cap-cuu-gan-2000-ca-do-danh-nhau-hon-300-nguoi-tai-nan-no-phao-d40962.html