C̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼a̼ ̼ô̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼‘̼T̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼’̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

0
299

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼”̼T̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼a̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼S̼N̼:̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼”̼T̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼”̼b̼i̼a̼ ̼ô̼m̼”̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼.̼

H̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼)̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼B̼V̼)̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼2̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼6̼/̼1̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ê̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ố̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼)̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼K̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼H̼e̼l̼i̼n̼o̼