C̼ô̼ gá̼i̼ N̼ga̼ đ̼i̼ề̼u̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼â̼y gá̼i̼ n̼go̼ại̼ “̼b̼á̼n̼ D̼i̼ê̼m̼”̼ t̼ại̼ S̼à̼i̼ gò̼n̼

0
1117

T̼r̼o̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ d̼u̼ l̼ị̼c̼h̼ t̼ại̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼. ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ m̼u̼a̼ d̼â̼m̼. E̼l̼e̼n̼a̼ đ̼ã̼ d̼ụ̼ d̼ỗ̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ đ̼ồ̼n̼g h̼ư̼ơ̼n̼g s̼a̼n̼g V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ h̼à̼n̼h̼ n̼gh̼ề̼ m̼ại̼ d̼â̼m̼.̼

̼N̼gà̼y 1̼5̼/̼7̼. T̼A̼N̼D̼ T̼p.̼H̼C̼M̼ đ̼ã̼ t̼u̼yê̼n̼ ph̼ạt̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ pr̼o̼k̼o̼f̼f̼v̼a̼ E̼l̼e̼n̼a̼ (̼2̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼. q̼u̼ố̼c̼ t̼ị̼c̼h̼ N̼ga̼)̼ 3̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “̼M̼ô̼i̼ gi̼ớ̼i̼ m̼ại̼ d̼â̼m̼”̼.̼ Đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼. t̼r̼o̼n̼g q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼. E̼l̼e̼n̼a̼ c̼ò̼n̼ c̼ả̼ ga̼n̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị̼ h̼ố̼i̼ l̼ộ̼ đ̼ể̼ “̼c̼h̼ạy á̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ t̼r̼u̼y t̼ố̼. t̼r̼ư̼a̼ n̼gà̼y 2̼2̼/̼1̼. c̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼p.̼H̼C̼M̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g 3̼ c̼ô̼ gá̼i̼ (̼2̼ n̼gư̼ờ̼i̼ q̼u̼ố̼c̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼. 1̼ n̼gư̼ờ̼i̼ q̼u̼ố̼c̼ t̼ị̼c̼h̼ N̼ga̼)̼ đ̼a̼n̼g c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼ c̼h̼o̼ 3̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ t̼ại̼ m̼ộ̼t̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạn̼ ở̼ q̼u̼ậ̼n̼ 1̼ (̼T̼p.̼ H̼C̼M̼)̼.̼

K̼h̼i̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼. E̼l̼e̼n̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g h̼ợ̼p t̼á̼c̼ v̼ớ̼i̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼. k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ị̼u̼ c̼u̼n̼g c̼ấ̼p m̼ậ̼t̼ m̼ã̼ m̼ở̼ k̼h̼ó̼a̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ại̼. t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ c̼ô̼ t̼a̼ c̼ò̼n̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị̼ h̼ố̼i̼ l̼ộ̼ c̼h̼o̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ h̼ò̼n̼g t̼h̼o̼á̼t̼ t̼ộ̼i̼.̼Q̼u̼a̼ k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼. 3̼ c̼ô̼ gá̼i̼ m̼ại̼ d̼â̼m̼ v̼à̼ k̼h̼á̼c̼h̼ m̼u̼a̼ d̼â̼m̼ k̼h̼a̼i̼. n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ô̼i̼ gi̼ớ̼i̼ c̼h̼o̼ h̼ọ̼ m̼u̼a̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ pr̼o̼k̼o̼f̼f̼v̼a̼ E̼l̼e̼n̼a̼.̼

T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼. t̼r̼ư̼ớ̼c̼ s̼ự̼ k̼i̼ê̼n̼ q̼u̼yế̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼. E̼l̼e̼n̼a̼ đ̼ã̼ c̼ú̼i̼ đ̼ầ̼u̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ ph̼ạm̼ t̼ộ̼i̼.̼ T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼. n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼5̼. E̼l̼e̼n̼a̼ n̼h̼ậ̼p c̼ả̼n̼h̼ v̼à̼o̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ d̼u̼ l̼ị̼c̼h̼.̼ T̼r̼o̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ l̼ư̼u̼ t̼r̼ú̼ t̼ại̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼. E̼l̼e̼n̼a̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ l̼ẫ̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼go̼à̼i̼ c̼ó̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ m̼u̼a̼ d̼â̼m̼.̼ V̼ì̼ v̼ậ̼y. E̼l̼e̼n̼a̼ n̼ả̼y s̼i̼n̼h̼ ý̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼â̼y m̼ại̼ d̼â̼m̼ c̼a̼o̼ c̼ấ̼p.̼

̼S̼a̼u̼ đ̼ó̼. E̼l̼e̼n̼a̼ l̼i̼ê̼n̼ h̼ệ̼. d̼ụ̼ d̼ỗ̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼ô̼ gá̼i̼ ở̼ N̼ga̼ h̼a̼y U̼k̼r̼a̼i̼n̼a̼ q̼u̼a̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ h̼à̼n̼h̼ n̼gh̼ề̼ m̼ại̼ d̼â̼m̼.̼ K̼h̼i̼ d̼ụ̼ d̼ỗ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼ô̼ gá̼i̼. E̼l̼e̼n̼a̼ m̼u̼a̼ v̼é̼ m̼á̼y b̼a̼y. l̼o̼ c̼h̼ỗ̼ ă̼n̼ ở̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ gá̼i̼ n̼à̼y t̼ại̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼.̼

̼C̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼à̼i̼ c̼ô̼ gá̼i̼ t̼r̼o̼n̼g t̼a̼y. E̼l̼e̼n̼a̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ì̼m̼ c̼á̼c̼h̼ m̼ó̼c̼ n̼ố̼i̼. t̼ì̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ c̼h̼o̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼â̼y m̼ại̼ d̼â̼m̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.̼ K̼h̼á̼c̼h̼ h̼à̼n̼g E̼l̼e̼n̼a̼ n̼h̼ắ̼m̼ t̼ớ̼i̼ c̼h̼ủ̼ yế̼u̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ q̼u̼e̼n̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g l̼ầ̼n̼ đ̼i̼ d̼u̼ l̼ị̼c̼h̼ ở̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼.̼

̼Đ̼ể̼ m̼ở̼ r̼ộ̼n̼g “̼t̼h̼ị̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g”̼. E̼l̼e̼n̼a̼ l̼ê̼n̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼. Z̼a̼l̼o̼. I̼n̼s̼t̼a̼gr̼a̼m̼…̼đ̼ă̼n̼g h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ gá̼i̼ m̼ại̼ d̼â̼m̼ đ̼ể̼ m̼ờ̼i̼ c̼h̼à̼o̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ỉ̼ đ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ c̼h̼ớ̼p n̼h̼o̼á̼n̼g t̼h̼e̼o̼ gi̼ờ̼. E̼l̼e̼n̼a̼ c̼ò̼n̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ c̼h̼o̼ gá̼i̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼ đ̼i̼ s̼e̼x̼t̼o̼u̼r̼ v̼ớ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ t̼ại̼ c̼á̼c̼ đ̼i̼ể̼m̼ d̼u̼ l̼ị̼c̼h̼ ở̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼.̼

̼Đ̼ể̼ t̼r̼á̼n̼h̼ b̼ị̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼. k̼h̼á̼c̼h̼ l̼à̼n̼g c̼h̼ơ̼i̼ s̼ẽ̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ m̼u̼a̼ d̼â̼m̼ v̼à̼o̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ c̼ủ̼a̼ E̼l̼e̼n̼a̼.̼ S̼a̼u̼ m̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ m̼ô̼i̼ gi̼ớ̼i̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g. E̼l̼e̼n̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ư̼ở̼n̼g l̼ợ̼i̼ 1̼5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g.̼

T̼ại̼ t̼ò̼a̼. E̼l̼e̼n̼a̼ đ̼ã̼ t̼h̼à̼n̼h̼ k̼h̼ẩ̼n̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ ph̼ạm̼ t̼ộ̼i̼.̼ X̼é̼t̼ t̼h̼ấ̼y. h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ đ̼ã̼ l̼à̼m̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g t̼ớ̼i̼ t̼h̼u̼ầ̼n̼ ph̼o̼n̼g m̼ỹ̼ t̼ụ̼c̼ c̼ủ̼a̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼. gâ̼y m̼ấ̼t̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ n̼ê̼n̼ H̼Đ̼X̼X̼ đ̼ã̼ q̼u̼yế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼u̼yê̼n̼ ph̼ạt̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ n̼h̼ư̼ t̼r̼ê̼n̼.̼