Cậռ cảռɦ 3 ռɦà ʋệ sɨռɦ tʀườռɢ tɨểu ɦọƈ mɨềռ ռúɨ gɨá ɢầռ 2 tỷ đồռɢ

0
745

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼3̼7̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼. ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼‘̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼’̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼u̼ố̼i̼

Nhiều trường ở Gia Lai có nhà vệ sinh tạm bợ như thế này. Ảnh: Thanh niên.

Thiếu trầm trọng nhà vệ sinh, học trò đôi khi phải ‘giải quyết nỗi buồn’ ngoài suối

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼2̼9̼m̼2̼ ̼g̼i̼á̼ ̼6̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼7̼4̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼…̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼6̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼9̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼ư̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼ ̼c̼á̼i̼”̼.̼

̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ư̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ʜ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼2̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼,̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼á̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼c̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼…̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼m̼2̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ư̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ư̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼(̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼S̼E̼Q̼A̼P̼)̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼5̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼7̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼9̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼m̼2̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼5̼9̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼…̼ ̼A̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼”̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ư̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ư̼:̼ ̼“̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼…̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼

̼V̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼2̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼…̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼3̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼è̼м̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼2̼,̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼1̼3̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼)̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼7̼4̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼8̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼i̼ệ̼t̼ ̼6̼3̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼…̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼à̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼2̼5̼%̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼2̼5̼%̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼4̼4̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ộ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼7̼2̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼r̼ê̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ẹ̼o̼…̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼o̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼à̼u̼ ̼x̼á̼c̼ʜ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ạ̼c̼ʜ̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ộ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼5̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼à̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼.̼

Xem Thêm: 4 ƈôռɢ αռ thật bắt giữ hai đốɨ tượռɢ ɢɨả ɖαռɦ ƈôռɢ αռ ƈướք tài sản

Ngày 10-8, Cơ quan C̲S̲ĐT Cô̲ng an h̲uyện Hòa Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ Nguyễn Gi̲a Thuận (SN 1997, ngụ huyện Dươ̲ng Minh Châ̲u) ̲và Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1999, ngụ ̲hu̲yện Hòa Thành) để điề̲u tra làm̲ rõ hàn̲h v̲i giả danh ̲Công an lừa đ̲ả̲o,̲ cư̲ớ̲p̲ ̲tài̲ sản.’

Trước đó, ngày 8-8, tổ công tác Công an xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn thì phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy BKS 70E1-381.60, mặc trang phục Công an nhân dân (CAND) có biểu hiện nghi vấn.

Công an xã Hiệp Tân báo cáo tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Hòa Thành lập chốt chặn.

H̲a̲i̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲

Qua kiểm tra, Công an phát hiện chúng giả danh Công an, nên đã tiến hành thu giữ trang phục CAND, gồm: 2 bộ quần áo trang phục Cảnh sát nhân dân, 1 bộ quần áo trang phục Cảnh sát Cơ động, 1 cặp phù hiệu Công an, 1 cặp cấp hiệu binh nhất Công an, 1 sợi dây thắt lưng Công an, 1 còng số 8, dùi cui nhựa, gậy 3 khúc, 4 điện thoại di động, một thẻ Công ty TNHH dịch vụ vệ sĩ mang tên Nguyễn Gia Thuận cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận, vào lúc 2h ngày 2-8, Thuận mặc trang phục CAND cùng với Nghĩa mặc thường phục điều khiển xe máy trên đến khu vực đối diện cửa số 12 Tòa thánh Tây Ninh (thuộc phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh).

Tại đây, chúng phát hiện anh Nguyễn Thanh Tùng (ngụ phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh) điều khiển xe máy BKS 70B1-838.65 và yêu cầu anh Tùng dừng xe để kiểm tra. Thuận đã sử dụng còng số 8 khóa tay anh Tùng rồi điều khiển xe của nạn nhân chở anh đến khu vực công viên Hòa Thành (huyện Hòa Thành) và cướp chiếc điện thoại trị giá 6 triệu đồng.

(̲Ả̲n̲h̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲h̲o̲ạ̲ ̲2̲)

Cùng lúc đó, phát hiện anh Lê Anh Kiệt (ngụ ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành) đang điều khiển xe máy. Thấy vậy, Thuận chở luôn cả anh Tùng đuổi theo anh Kiệt đến ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, áp sát, yêu cầu anh Kiệt dừng xe để kiểm tra.

Sau đó, Thuận cho anh Tùng về, còn Thuận và Nghĩa đem chiếc xe máy của anh Kiệt về nhà mình cất giữ…

Đề nghị ai từng là nạn nhân của Thuận và Nghĩa (ảnh) nhanh chóng đến Công an trình báo để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguồn http://cand.com.vn/Phap-luat/Bat-giu-hai-doi-tuong-gia-danh-Cong-an-cuop-tai-san-556845/