CĐM tranh cãi clip xe tải vừa chạy vừa ‘xả’ rau củ từ thiện cho bà con “Bố thí cho động vật ăn à”

0
261

X̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼’̼x̼ả̼’̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼c̼ủ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼à̼

G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼‘̼đ̼ẹ̼p̼’̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼‘̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼’̼,̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ễ̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼c̼ủ̼,̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼’̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼’̼.̼

̼X̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼c̼ủ̼,̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ấ̼p̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼4̼1̼,̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼k̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼C̼o̼V̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼3̼k̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼”̼D̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼c̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼.̼3̼0̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼”̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼à̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼c̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼’̼x̼ả̼’̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼m̼ ̼-̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼c̼ủ̼,̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼”̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼ụ̼i̼ ̼t̼u̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼c̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼à̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼c̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼’̼x̼ả̼’̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼‘̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼’̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼‘̼x̼ả̼’̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼‘̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼’̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼.̼

L̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼2̼0̼k̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼x̼ị̼n̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼â̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼r̼a̼u̼.̼.̼.̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ì̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼A̼.̼D̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼.̼ố̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼“̼x̼a̼ ̼x̼ỉ̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼a̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼a̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼.̼.̼ ̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼í̼t̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼!̼

C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼8̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼7̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼Ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ị̼n̼ ̼(̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼S̼T̼.̼2̼5̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼b̼ò̼,̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼n̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼d̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼.̼.̼.̼)̼.̼ ̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼a̼m̼.̼

C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼8̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼7̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼a̼m̼:̼

̼Ủ̼a̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼á̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼ạ̼?̼

̼C̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼Đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼x̼ị̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ư̼?̼

̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼m̼.̼ó̼c̼ ̼h̼à̼m̼,̼ ̼1̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼a̼?̼

̼Đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼u̼f̼.̼f̼e̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ì̼?̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼:̼

̼M̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼.̼

̼C̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼ầ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼à̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼

Nguồn: https://webtintuc.com/len-mang-xin-ho-tro-tan-20kg-gao-xin-hang-chuc-can-thit-trung-rau-572371.html

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼, m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ù̼a̼?̼

̼Q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼.̼ố̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼…̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼

Ch̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼i̼v̼.̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼“̼D̼â̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼-̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼”̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼8̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼i̼v̼.̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼“̼D̼â̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼-̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼”̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼2̼7̼/̼8̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼“̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼”̼ ̼

̼M̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼8̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼7̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼

̼V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼6̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼8̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼(̼đ̼ợ̼t̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼h̼ộ̼)̼;̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼8̼ ̼–̼ ̼6̼/̼9̼,̼ ̼d̼o̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼.̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼C̼.̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼

C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼8̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼7̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼3̼/̼8̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼C̼.̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼”̼.̼

̼“̼H̼ễ̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼.̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼“̼t̼.̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼”̼,̼ ̼“̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼”̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼“̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼.̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼2̼8̼7̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼7̼0̼0̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼8̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼7̼0̼0̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼2̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼3̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼…̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼c̼a̼n̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼d̼o̼i̼-̼s̼o̼n̼g̼/̼m̼o̼i̼-̼h̼o̼-̼g̼i̼a̼-̼d̼i̼n̼h̼-̼o̼-̼t̼p̼-̼h̼o̼-̼c̼h̼i̼-̼m̼i̼n̼h̼-̼g̼a̼p̼-̼k̼h̼o̼-̼k̼h̼a̼n̼-̼d̼o̼-̼c̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼-̼d̼u̼o̼c̼-̼h̼o̼-̼t̼r̼o̼-̼1̼-̼5̼-̼t̼r̼i̼e̼u̼-̼d̼o̼n̼g̼