Đ̼ại ú̼y CA đ̼ứ̼n̼g n̼h̼ì̼n̼ t̼à̼i x̼ế̼ b̼ị đ̼.â̼.m̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ l̼ê̼n̼ t̼iế̼n̼g x̼in̼ l̼ỗ̼i ”̼v̼ì̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộn̼g v̼ô̼ t̼r̼á̼c̼h̼ nhiệm của mình”

0
315

T̼ô̼i x̼in̼ l̼ỗ̼i v̼ì̼ l̼ú̼c̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ô̼i k̼h̼ô̼n̼g n̼gh̼ĩ̼ s̼ự̼ v̼iệc̼ c̼ă̼n̼g t̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ế̼n̼ m̼ứ̼c̼ v̼ậy, t̼ô̼i k̼h̼ô̼n̼g b̼iế̼t̼ l̼à̼ t̼ê̼n̼ c̼.ư̼.ớ̼.p c̼ó̼ h̼u̼n̼g k̼h̼í̼, t̼ô̼i x̼in̼ t̼ự̼ n̼gh̼iê̼m̼ t̼ú̼c̼ k̼iể̼m̼ đ̼iể̼m̼ l̼ại b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼.

K̼h̼i đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ỏ̼i t̼h̼ì̼ đ̼ại ú̼y c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ã̼ n̼h̼ận̼ s̼a̼i v̼à̼ c̼ũ̼n̼g n̼ó̼i m̼ọi t̼r̼u̼yện̼ đ̼ã̼ q̼u̼a̼ r̼ồ̼i x̼in̼ m̼ọi n̼gư̼ờ̼i đ̼ừ̼n̼g c̼h̼ử̼i t̼ô̼i n̼ữ̼a̼ d̼ù̼ s̼a̼o̼ t̼h̼ì̼ t̼ô̼i c̼ũ̼n̼g b̼ị k̼h̼iể̼n̼ t̼r̼á̼c̼h̼ v̼à̼ k̼ỉ̼ l̼u̼ật̼ r̼ồ̼i. T̼ừ̼ ph̼í̼a̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ă̼m̼ v̼à̼ đ̼ộn̼g v̼iê̼n̼ t̼à̼i x̼ế̼ c̼o̼n̼ v̼ề̼ ph̼ầ̼n̼ đ̼ại ú̼y c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ b̼ị k̼ỉ̼ l̼u̼ật̼ m̼ọi n̼gư̼ờ̼i k̼h̼ô̼n̼g n̼ê̼n̼ l̼à̼m̼ t̼o̼ t̼r̼u̼yện̼

Đ̼ại ú̼y c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ứ̼n̼g n̼h̼ì̼n̼ t̼à̼i x̼ế̼ v̼ật̼ l̼ộn̼ t̼ê̼n̼ c̼ư̼ớ̼p:̼ ’̼S̼ợ̼ t̼h̼ì̼ h̼ã̼y x̼in̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i n̼gà̼n̼h̼’̼

̼T̼r̼u̼n̼g t̼á Đ̼ào̼ T̼r̼u̼n̼g H̼iế̼u̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g, c̼ô̼n̼g a̼n̼ ph̼ải l̼à̼ h̼iệp s̼ĩ̼ b̼ảo̼ v̼ệ n̼gười d̼â̼n̼, ph̼ả̼i c̼h̼ấ̼p n̼h̼ận̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ v̼ì̼ n̼h̼iệm̼ v̼ụ, c̼ò̼n̼ s̼ợ̼ t̼h̼ì̼ h̼ã̼y x̼in̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i n̼gà̼n̼h̼.

̼V̼ụ v̼iệc̼ c̼h̼iế̼n̼ s̼ĩ̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ứ̼n̼g b̼ấ̼m̼ đ̼iện̼ t̼h̼o̼ại m̼ặ̼c̼ t̼à̼i x̼ế̼ t̼a̼x̼i n̼gư̼ờ̼i d̼í̼n̼h̼ đ̼ầ̼y m̼á̼u̼ m̼ột̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼ật̼ l̼ộn̼ v̼ớ̼i t̼ê̼n̼ c̼ư̼ớ̼p t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g C̼ie̼n̼c̼o̼ 5̼ (̼đ̼o̼ạn̼ t̼h̼u̼ộc̼ h̼u̼yện̼ T̼h̼a̼n̼h̼ O̼a̼i, T̼p H̼à̼ N̼ội)̼ k̼h̼iế̼n̼ d̼ư̼ l̼u̼ận̼ x̼ô̼n̼ x̼a̼o̼ s̼u̼ố̼t̼ h̼a̼i n̼gà̼y q̼u̼a̼.

̼N̼gà̼y 21/̼5̼, C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼p H̼à̼ N̼ội r̼a̼ q̼u̼yế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ật̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼á̼o̼, đ̼iề̼u̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ Đ̼ại u̼ý N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ L̼â̼m̼, c̼á̼n̼ b̼ộ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼h̼iế̼u̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼iệm̼ t̼r̼o̼n̼g v̼iệc̼ b̼ắ̼t̼ giữ̼ t̼ê̼n̼ c̼ư̼ớ̼p h̼u̼n̼g á̼c̼

T̼h̼e̼o̼ T̼r̼u̼n̼g t̼á̼ Đ̼à̼o̼ T̼r̼u̼n̼g H̼iế̼u̼, v̼iệc̼ Đ̼ại ú̼y c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ứ̼n̼g gọi đ̼iện̼ t̼h̼o̼ại, m̼ặ̼c̼ t̼à̼i x̼ế̼ t̼a̼x̼i b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g m̼ột̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼ắ̼t̼ giữ̼ t̼ê̼n̼ c̼ư̼ớ̼p l̼à̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộn̼g v̼ô̼ c̼ù̼n̼g ph̼ả̼n̼ c̼ả̼m̼, l̼à̼m̼ x̼ấu̼ đ̼i h̼ì̼n̼h̼ ản̼h̼ n̼gười c̼h̼iế̼n̼ s̼ĩ̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼.

̼N̼h̼ì̼n̼ n̼h̼ận̼ v̼ề̼ v̼ụ v̼iệc̼ n̼à̼y, T̼r̼u̼n̼g t̼á Đ̼ào̼ T̼r̼u̼n̼g H̼iế̼u̼ (̼c̼h̼u̼yên̼ gia̼ t̼ội ph̼ạm̼ h̼ọc̼, B̼ộ C̼ôn̼g a̼n̼)̼ c̼h̼o̼ b̼iế̼t̼, k̼h̼i x̼e̼m̼ n̼h̼ữn̼g d̼iễ̼n̼ b̼iế̼n̼ c̼ủ̼̼a̼ v̼ụ v̼iệc̼ q̼u̼a̼ c̼l̼ip, b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ ô̼n̼g t̼h̼ấy r̼ấ̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g h̼à̼i l̼ò̼n̼g v̼ì̼ Đ̼ại u̼ý L̼â̼m̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g l̼à̼m̼ v̼iệc̼ c̼ầ̼̼̼n̼ ph̼ả̼i l̼à̼m̼ c̼ủ̼a̼ n̼gười c̼h̼iế̼n̼ s̼ĩ̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ h̼u̼ố̼n̼g k̼h̼ẩn̼ c̼ấp.

̼Ô̼n̼g n̼h̼ấ̼n̼ m̼ạn̼h̼, c̼ô̼n̼g a̼n̼ ph̼ải l̼à̼ h̼iệp s̼ĩ̼ b̼ảo̼ v̼ệ n̼gười d̼â̼n̼. T̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ h̼u̼ố̼n̼g n̼gười d̼â̼n̼ đ̼a̼n̼g b̼ị̼ u̼y h̼iế̼p n̼gh̼iê̼m̼ t̼r̼ọn̼g v̼ề̼ s̼ự̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ t̼í̼n̼h̼ m̼ạn̼g, s̼ứ̼̼̼c̼ k̼h̼o̼ẻ̼̼, n̼gư̼ờ̼i c̼h̼iế̼n̼ s̼ĩ̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ c̼ó̼ l̼ự̼a̼ c̼h̼ọn̼ n̼à̼o̼ k̼h̼á̼c̼ n̼go̼à̼i v̼iệc̼ d̼ũ̼n̼g c̼ả̼m̼ đ̼ố̼i d̼iện̼ v̼ớ̼i t̼ội ph̼ạm̼ v̼ớ̼i t̼â̼m̼ t̼h̼ế̼ s̼ẵ̼n̼ s̼à̼n̼g h̼y s̼in̼h̼ đ̼ể̼ c̼ứ̼u̼ d̼â̼n̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i h̼iể̼m̼ n̼gu̼y.

̼Đ̼ã̼ l̼à̼m̼ n̼gh̼ề̼ n̼à̼y, ph̼ả̼i c̼h̼ấ̼p n̼h̼ận̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ v̼ì̼ n̼h̼iệm̼ v̼ụ, c̼ò̼n̼ s̼ợ̼ t̼h̼ì̼ h̼ã̼y x̼in̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i n̼gà̼n̼h̼.

̼Ô̼n̼g Đ̼à̼o̼ T̼r̼u̼n̼g H̼iế̼u̼

̼”̼B̼ằ̼n̼g n̼gh̼iệp v̼ụ v̼à̼ v̼õ̼ t̼h̼u̼ật̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼a̼n̼g b̼ị, n̼gư̼ờ̼i l̼í̼n̼h̼ ph̼ả̼i t̼í̼n̼h̼ t̼o̼á̼n̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼a̼n̼h̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g á̼n̼ t̼iế̼p c̼ận̼, đ̼á̼n̼h̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ể̼ giả̼i q̼u̼yế̼t̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼u̼ố̼n̼g.

̼K̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ c̼h̼ỗ̼ c̼h̼o̼ s̼ự̼ n̼h̼ú̼t̼ n̼h̼á̼t̼, s̼ợ̼ h̼ã̼i, c̼h̼ầ̼n̼ c̼h̼ừ̼ h̼a̼y t̼r̼ố̼n̼ t̼r̼á̼n̼h̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼iệm̼ l̼ú̼c̼ n̼à̼y. Đ̼ã̼ l̼à̼m̼ n̼gh̼ề̼ n̼à̼y, ph̼ả̼i c̼h̼ấ̼p n̼h̼ận̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ v̼ì̼ n̼h̼iệm̼ v̼ụ. C̼ò̼n̼ s̼ợ̼ t̼h̼ì̼ h̼ã̼y x̼in̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i n̼gà̼n̼h̼”̼, c̼h̼u̼yê̼n̼ gia̼ t̼ội ph̼ạm̼ h̼ọc̼ Đ̼à̼o̼ T̼r̼u̼n̼g H̼iế̼u̼ n̼ó̼i.

̼T̼h̼e̼o̼ T̼r̼u̼n̼g t̼á̼ H̼iế̼u̼, t̼à̼i x̼ế̼ t̼a̼x̼i d̼ù̼ b̼ị đ̼â̼m̼ t̼r̼ọn̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g v̼ẫ̼n̼ c̼ố̼ gắ̼n̼g b̼ắt̼ giữ t̼ê̼n̼ c̼ư̼ớ̼p, c̼ò̼n̼ Đ̼ại u̼ý L̼â̼m̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ứ̼̼̼n̼g n̼h̼ì̼n̼ v̼à̼ b̼ấm̼ đ̼iện̼ t̼h̼o̼ại, k̼h̼ô̼n̼g h̼ề̼ t̼h̼a̼m̼ gia̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ n̼gư̼ờ̼i d̼â̼n̼ b̼ắ̼t̼ t̼ội ph̼ạm̼, đ̼ó̼ l̼à̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộn̼g v̼ô̼ c̼ù̼n̼g ph̼ản̼ c̼ảm̼, l̼à̼m̼ x̼ấu̼ đ̼i h̼ì̼n̼h̼ ản̼h̼ n̼gười c̼h̼iế̼n̼ s̼ĩ̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼.

Đ̼ại Ú̼y L̼â̼m̼ đ̼ứ̼n̼g n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ờ̼ ơ̼

̼D̼ư̼ l̼u̼ận̼ c̼ó̼ q̼u̼yề̼n̼ đ̼á̼n̼h̼ giá̼ r̼ằ̼n̼g c̼h̼iế̼n̼ s̼ĩ̼ n̼à̼y đ̼ã̼ b̼à̼n̼g q̼u̼a̼n̼, t̼h̼ờ̼ ơ̼, v̼ô̼ c̼ả̼m̼, t̼h̼iế̼u̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼iệm̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ô̼n̼g v̼iệc̼ v̼à̼ x̼ứ̼n̼g đ̼á̼n̼g v̼ớ̼i h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ật̼ l̼o̼ại n̼gũ̼.

̼”̼B̼ê̼n̼ c̼ạn̼h̼ r̼ất̼ n̼h̼iề̼u̼ t̼ấm̼ gư̼̼ơ̼̼n̼g c̼á̼n̼ b̼ộ c̼h̼iế̼n̼ s̼ĩ̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ d̼ũ̼̼n̼g c̼ảm̼ t̼r̼o̼n̼g c̼h̼iế̼n̼ đ̼ấ̼u̼, h̼y s̼in̼h̼ q̼u̼ê̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼ì̼ n̼h̼iệm̼ v̼ụ, q̼u̼ả̼ c̼ả̼m̼ đ̼ố̼i d̼iện̼ v̼ớ̼i h̼iể̼m̼ n̼gu̼y đ̼ể̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼, t̼h̼ì̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộn̼g t̼ại h̼iện̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g c̼ủ̼a̼ Đ̼ại u̼ý L̼â̼m̼ k̼h̼iế̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼ a̼n̼h̼ e̼m̼ t̼r̼o̼n̼g l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼ũ̼̼n̼g c̼ảm̼ t̼h̼ấy b̼ứ̼̼̼c̼ x̼ú̼c̼, k̼h̼ó̼ c̼h̼ấp n̼h̼ậ̼n̼. T̼u̼y n̼h̼iê̼n̼ đ̼â̼y c̼h̼ỉ̼ l̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p h̼y h̼ữ̼u̼”̼, T̼r̼u̼n̼g t̼á̼ H̼iế̼u̼ n̼ó̼i.

̼Ở̼ gó̼c̼ đ̼ộ k̼h̼á̼c̼, T̼r̼u̼n̼g t̼á̼ Đ̼à̼o̼ T̼r̼u̼n̼g H̼iế̼u̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g Đ̼ại u̼ý L̼â̼m̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ k̼h̼ô̼n̼g ph̼ả̼i v̼ô̼ c̼ả̼m̼, t̼h̼iế̼u̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼iệm̼, m̼à̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼ộ n̼gh̼iệp v̼ụ, k̼ỹ̼ n̼ă̼n̼g x̼ử̼ l̼ý t̼ì̼n̼h̼ h̼u̼ố̼n̼g c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ t̼a̼ q̼u̼á̼ yế̼u̼ k̼é̼m̼.

̼K̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ x̼á̼c̼ m̼in̼h̼ c̼ủ̼a̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼p H̼à̼ N̼ội x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ Đ̼ại u̼ý L̼â̼m̼ đ̼ã̼ gọi đ̼iện̼ t̼h̼o̼ại v̼ề̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼ x̼in̼ c̼h̼i v̼iện̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g đ̼ế̼n̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ố̼i t̼ư̼ợ̼n̼g, c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g ph̼ả̼i l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ đ̼ộn̼g t̼h̼á̼i gì̼. D̼o̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ l̼o̼ại t̼r̼ừ̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ừ̼ t̼h̼á̼i đ̼ộ v̼ô̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼iệm̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ô̼n̼g v̼iệc̼, t̼h̼ờ̼ ơ̼ b̼ỏ̼ m̼ặ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i d̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g c̼ơ̼n̼ n̼gu̼y c̼ấ̼p.

̼Ô̼n̼g n̼h̼ận̼ đ̼ịn̼h̼ Đ̼ại u̼ý L̼â̼m̼ đ̼ã̼ x̼ử̼ l̼ý t̼ì̼n̼h̼ h̼u̼ố̼n̼g r̼ấ̼t̼ t̼h̼iế̼u̼ c̼h̼u̼yê̼n̼ n̼gh̼iệp, v̼ì̼ đ̼ó̼ l̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p, n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g, đ̼a̼n̼g c̼ố̼ gắ̼n̼g v̼ật̼ l̼ộn̼ đ̼ể̼ b̼ắ̼t̼ giữ̼ t̼ê̼n̼ c̼ư̼ớ̼p, s̼ự̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ t̼ừ̼ b̼ê̼n̼ n̼go̼à̼i l̼ú̼c̼ đ̼ó̼ l̼à̼ r̼ấ̼t̼ c̼ầ̼n̼ t̼h̼iế̼t̼.

̼”̼V̼ớ̼i t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼iệm̼ c̼ô̼n̼g v̼ụ, l̼ẽ̼ r̼a̼ Đ̼ại u̼ý L̼â̼m̼ ph̼ả̼i n̼ga̼y l̼ập t̼ứ̼c̼ x̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼ắ̼t̼, k̼h̼ố̼n̼g c̼h̼ế̼ đ̼ố̼i t̼ư̼ợ̼n̼g. N̼ế̼u̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼, c̼ó̼ t̼h̼ể̼ k̼ê̼u̼ gọi n̼gư̼ờ̼i đ̼i đ̼ư̼ờ̼n̼g t̼h̼a̼m̼ gia̼ giú̼p s̼ứ̼c̼ k̼h̼o̼á̼ t̼r̼ó̼i t̼ê̼n̼ t̼ội ph̼ạm̼. S̼a̼u̼ k̼h̼i k̼h̼ố̼n̼g c̼h̼ế̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g m̼ớ̼i gọi đ̼iện̼ c̼h̼o̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị c̼ử̼ n̼gư̼ờ̼i r̼a̼ t̼iế̼p n̼h̼ận̼.

̼Đ̼ằ̼n̼g n̼à̼y Đ̼ại u̼ý L̼â̼m̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼h̼a̼o̼ t̼á̼c̼ c̼ầ̼n̼ t̼h̼iế̼t̼, t̼h̼ể̼ h̼iện̼ s̼ự̼ yế̼u̼ k̼é̼m̼ v̼ề̼ n̼gh̼iệp v̼ụ, l̼ú̼n̼g t̼ú̼n̼g, b̼ị đ̼ộn̼g, k̼h̼ô̼n̼g m̼ư̼u̼ t̼r̼í̼, d̼ũ̼n̼g c̼ả̼m̼ t̼r̼o̼n̼g giả̼i q̼u̼yế̼t̼ c̼ô̼n̼g v̼iệc̼”̼, c̼h̼u̼yê̼n̼ gia̼ t̼ội ph̼ạm̼ h̼ọc̼ n̼h̼ận̼ đ̼ịn̼h̼.

C̼h̼ỉ̼ v̼iệc̼ đ̼ư̼a̼ l̼ê̼n̼ x̼e̼ c̼h̼o̼ v̼ề̼ đ̼ồ̼n̼

̼V̼ề̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ x̼ử̼ l̼ý k̼ỷ̼ l̼u̼ật̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼á̼o̼ đ̼ố̼i v̼ớ̼i Đ̼ại u̼ý L̼â̼m̼, T̼r̼u̼n̼g t̼á̼ Đ̼à̼o̼ T̼r̼u̼n̼g H̼iế̼u̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g, đ̼ó̼ l̼à̼ b̼iện̼ ph̼á̼p c̼ầ̼n̼ t̼h̼iế̼t̼ đ̼ể̼ s̼iế̼t̼ c̼h̼ặ̼t̼ k̼ỷ̼ c̼ư̼ơ̼n̼g, đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i t̼h̼ể̼ h̼iện̼ r̼õ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼iể̼m̼ c̼ủ̼a̼ n̼gà̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼a̼o̼ c̼h̼e̼, d̼u̼n̼g t̼ú̼n̼g c̼h̼o̼ s̼a̼i ph̼ạm̼, t̼iê̼u̼ c̼ự̼c̼. K̼ỷ̼ l̼u̼ật̼ đ̼ể̼ giá̼o̼ d̼ục̼ c̼á̼n̼ b̼ộ, đ̼ể̼ k̼h̼ắ̼c̼ ph̼ục̼ h̼ạn̼ c̼h̼ế̼ n̼h̼ằ̼m̼ l̼à̼m̼ t̼ố̼t̼ h̼ơ̼n̼ c̼ô̼n̼g v̼iệc̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gia̼o̼.

̼”̼T̼ô̼i đ̼á̼n̼h̼ giá̼ m̼ứ̼c̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ật̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼á̼o̼ l̼à̼ t̼h̼ỏ̼a̼ đ̼á̼n̼g, t̼ạo̼ đ̼iề̼u̼ k̼iện̼ c̼h̼o̼ Đ̼ại u̼ý L̼â̼m̼ c̼ó̼ c̼ơ̼ h̼ội s̼ử̼a̼ c̼h̼ữ̼a̼ s̼a̼i l̼ầ̼m̼, k̼h̼u̼yế̼t̼ đ̼iể̼m̼.

̼Đ̼â̼y c̼ò̼n̼ l̼à̼ b̼à̼i h̼ọc̼ k̼in̼h̼ n̼gh̼iệm̼ c̼h̼o̼ c̼á̼n̼ b̼ộ c̼h̼iế̼n̼ s̼ĩ̼ t̼r̼o̼n̼g l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g v̼ề̼ ý t̼h̼ứ̼c̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼iệm̼ c̼ô̼n̼g v̼ụ v̼à̼ k̼ỹ̼ n̼ă̼n̼g x̼ử̼ l̼ý t̼ì̼n̼h̼ h̼u̼ố̼n̼g đ̼ột̼ x̼u̼ấ̼t̼”̼, T̼r̼u̼n̼g t̼á̼ H̼iế̼u̼ n̼h̼ận̼ đ̼ịn̼h̼.