Đαʊ lòռɢ: Nαʍ sɨռɦ 19 tuổɨ ȶử ʋօռɢ ȶɦươռɢ tâʍ sau khi giúp bà cụ đẩʏ xɛ ʟêռ ɖốƈ

0
6607

K̲i̲m̲ S̲u̲n̲ W̲o̲o̲n̲g̲ v̲ẫn̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ t̲ốt̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ n̲g̲a̲y̲ c̲ả s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ết̲, v̲ì c̲ó t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ a̲n̲h̲ đã c̲ứu̲ s̲ốn̲g̲ 7̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲ờ h̲i̲ến̲ t̲ạn̲g̲. Đây̲ l̲à c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ v̲ề m̲ột̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ t̲ốt̲ n̲h̲ưn̲g̲ l̲ại̲ k̲ết̲ t̲h̲úc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ất̲ h̲ạn̲h̲.

T̲a̲i̲ n̲ạn̲ đán̲g̲ t̲i̲ếc̲ l̲àm̲ d̲ấy̲ l̲ên̲ h̲ồi̲ c̲h̲u̲ôn̲g̲ c̲ản̲h̲ g̲i̲ác̲ c̲h̲o̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲

M̲ột̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ 1̲9̲ t̲u̲ổi̲ t̲ên̲ l̲à K̲i̲m̲ S̲u̲n̲ W̲o̲o̲n̲g̲ đa̲n̲g̲ đi̲ b̲ộ v̲ề n̲h̲à s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ k̲ết̲ t̲h̲úc̲ c̲a̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ b̲án̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ v̲ào̲ đêm̲ m̲u̲ộn̲. L̲úc̲ đó, a̲n̲h̲ t̲ìn̲h̲ c̲ờ g̲ặp̲ m̲ột̲ b̲à c̲ụ l̲ớn̲ t̲u̲ổi̲. N̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ r̲ằn̲g̲ b̲à đa̲n̲g̲ t̲ự m̲ìn̲h̲ k̲éo̲ m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ t̲ải̲ đồ n̲ặn̲g̲ l̲ên̲ d̲ốc̲, n̲ên̲ K̲i̲m̲ S̲u̲n̲ W̲o̲o̲n̲g̲ t̲ốt̲ b̲ụn̲g̲ đã đề n̲g̲h̲ị g̲i̲úp̲ đỡ n̲g̲a̲y̲ l̲ập̲ t̲ức̲.

ĐAU LÒNG: Nam sinh 19 tuổi chết thảm thương sau khi giúp bà cụ đẩy xe lên dốc - Hình 1

Cảnh quay CCTV của Kim Sun Woong (phải) giúp bà cụ.

ĐAU LÒNG: Nam sinh 19 tuổi chết thảm thương sau khi giúp bà cụ đẩy xe lên dốc - Hình 2

T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ c̲ả h̲a̲i̲ đa̲n̲g̲ b̲ăn̲g̲ q̲u̲a̲ đườn̲g̲ b̲ăn̲g̲ q̲u̲a̲ đườn̲g̲, K̲i̲m̲ S̲u̲n̲ W̲o̲o̲n̲g̲ đã b̲ị m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ ô t̲ô đâm̲ v̲ào̲. A̲n̲h̲ đã được̲ t̲u̲y̲ên̲ b̲ố l̲à c̲h̲ết̲ n̲ão̲ s̲a̲u̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ v̲à c̲h̲a̲ a̲n̲h̲ đã đưa̲ r̲a̲ l̲ựa̲ c̲h̲ọn̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲, để đưa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ v̲ề t̲h̲ế g̲i̲ới̲ b̲ên̲ k̲i̲a̲. K̲i̲m̲ S̲u̲n̲ W̲o̲o̲n̲g̲ v̲ẫn̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ t̲ốt̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ n̲g̲a̲y̲ c̲ả s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ết̲, v̲ì c̲ó t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ a̲n̲h̲ đã c̲ứu̲ s̲ốn̲g̲ 7̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲ờ h̲i̲ến̲ t̲ạn̲g̲.

ĐAU LÒNG: Nam sinh 19 tuổi chết thảm thương sau khi giúp bà cụ đẩy xe lên dốc - Hình 3

Tang lễ của Kim Sun Woong

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ a̲n̲h̲ q̲u̲a̲ đời̲, c̲h̲ị g̲ái̲ c̲ủa̲ K̲i̲m̲ S̲u̲n̲ W̲o̲o̲n̲g̲ đã n̲g̲ồi̲ l̲ại̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ c̲u̲ộc̲ p̲h̲ỏn̲g̲ v̲ấn̲, n̲ơi̲ c̲ô t̲i̲ết̲ l̲ộ r̲ằn̲g̲ c̲ậu̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ 1̲9̲ t̲u̲ổi̲ đa̲n̲g̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ b̲án̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ để g̲i̲ảm̲ b̲ớt̲ c̲ăn̲g̲ t̲h̲ẳn̲g̲ t̲ài̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲ừ c̲h̲a̲ m̲ìn̲h̲. N̲g̲ười̲ t̲a̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ m̲u̲ộn̲ m̲àn̲g̲ r̲ằn̲g̲ c̲ậu̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ m̲u̲ốn̲ t̲h̲e̲o̲ c̲h̲ân̲ c̲h̲a̲ m̲ìn̲h̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ c̲h̲ủ n̲h̲à h̲àn̲g̲ v̲à h̲ọc̲ c̲ác̲h̲ n̲ấu̲ ăn̲ m̲ột̲ n̲g̲ày̲ n̲ào̲ đó.

ĐAU LÒNG: Nam sinh 19 tuổi chết thảm thương sau khi giúp bà cụ đẩy xe lên dốc - Hình 4

Kim Sun Woong tại công việc bán thời gian

T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲8̲, v̲i̲d̲e̲o̲ v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ k̲h̲o̲ản̲h̲ k̲h̲ắc̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ủa̲ K̲i̲m̲ S̲u̲n̲ W̲o̲o̲n̲g̲ đa̲n̲g̲ g̲ây̲ c̲h̲ú ý t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲ d̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲ệc̲ l̲àm̲ n̲h̲ư t̲h̲i̲ên̲ t̲h̲ần̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ ấy̲. X̲i̲n̲ g̲ửi̲ l̲ời̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲ s̲âu̲ s̲ắc̲ n̲h̲ất̲ t̲ới̲ K̲i̲m̲ S̲u̲n̲ W̲o̲o̲n̲g̲ v̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲! X̲e̲m̲ t̲h̲êm̲: C̲ô g̲ái̲ t̲r̲ẻ x̲i̲n̲h̲ đẹp̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ d̲o̲ áo̲ p̲h̲a̲o̲ d̲ài̲ v̲ướn̲g̲ v̲ào̲ c̲ửa̲ x̲e̲ b̲u̲s̲, t̲ài̲ x̲ế k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ v̲ẫn̲ k̲éo̲ l̲ê 2̲0̲m̲

H̲ôm̲ n̲a̲y̲ (2̲2̲/0̲1̲) l̲à đám̲ t̲a̲n̲g̲ c̲ủa̲ c̲ô g̲ái̲ b̲ị t̲a̲i̲ n̲ạn̲ x̲e̲ b̲u̲s̲ ở P̲a̲j̲u̲ (G̲y̲e̲o̲n̲g̲g̲i̲) n̲g̲ày̲ 1̲9̲/1̲/2̲0̲2̲1̲. T̲h̲e̲o̲ đó, c̲h̲i̲ếc̲ áo̲ L̲o̲n̲g̲ P̲a̲d̲d̲i̲n̲g̲ (áo̲ p̲h̲a̲o̲ d̲ài̲ q̲u̲á g̲ối̲) c̲ủa̲ c̲ô b̲ị v̲ướn̲g̲ v̲ào̲ c̲ửa̲ s̲a̲u̲, t̲ài̲ x̲ế x̲e̲ b̲u̲s̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ v̲ẫn̲ c̲h̲o̲ x̲e̲ c̲h̲ạy̲ n̲ên̲ c̲ô g̲ái̲ t̲r̲ẻ đã b̲ị k̲éo̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲0̲m̲ r̲ồi̲ b̲ị b̲án̲h̲ s̲a̲u̲ đè, t̲ử v̲o̲n̲g̲ n̲g̲a̲y̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ.

Được̲ b̲i̲ết̲, đây̲ l̲à m̲ột̲ c̲ô g̲ái̲ n̲ăn̲g̲ độn̲g̲, t̲ự l̲ập̲, m̲ơ ước̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ n̲h̲à t̲ạo̲ m̲ẫu̲ t̲óc̲. N̲g̲ày̲ n̲ào̲ c̲ô c̲ũn̲g̲ ở l̲ại̲ t̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ để h̲ọc̲ t̲ới̲ 1̲2̲ g̲i̲ờ đêm̲. Ở đám̲ t̲a̲n̲g̲, c̲h̲a̲ c̲ô g̲ái̲ n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ: “T̲ôi̲ đã m̲u̲a̲ t̲r̲ước̲ m̲ột̲ c̲ái̲ x̲e̲ đi̲ện̲ S̲c̲o̲o̲t̲e̲r̲, địn̲h̲ s̲ẽ t̲ặn̲g̲ c̲o̲n̲ v̲ào̲ d̲ịp̲ s̲i̲n̲h̲ n̲h̲ật̲ s̲ắp̲ t̲ới̲, m̲à g̲i̲ờ t̲h̲ì m̲u̲ộn̲ q̲u̲á r̲ồi̲!”

Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong tại chỗ do áo phao dài vướng vào cửa xe bus, tài xế không biết vẫn kéo lê 20m - Hình 1

Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong tại chỗ do áo phao dài vướng vào cửa xe bus, tài xế không biết vẫn kéo lê 20m - Hình 2

N̲g̲ười̲ n̲h̲à c̲ô đa̲n̲g̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ p̲h̲ía̲ đơn̲ v̲ị x̲e̲ b̲u̲s̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, l̲à d̲o̲ c̲ảm̲ b̲i̲ến̲ t̲r̲ên̲ c̲án̲h̲ c̲ửa̲ b̲ị h̲ỏn̲g̲ h̲a̲y̲ t̲ài̲ x̲ế q̲u̲á v̲ội̲ v̲àn̲g̲ x̲u̲ất̲ p̲h̲át̲ n̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲n̲ s̲át̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ ở c̲ửa̲ s̲a̲u̲. C̲ư d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ H̲àn̲ Q̲u̲ốc̲ c̲ũn̲g̲ b̲ày̲ t̲ỏ s̲ự đa̲u̲ x̲ót̲ t̲r̲ước̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ đán̲g̲ t̲i̲ếc̲ n̲ày̲, g̲ửi̲ đến̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ c̲ũn̲g̲ h̲y̲ v̲ọn̲g̲ c̲ác̲ t̲ài̲ x̲ế x̲e̲ b̲u̲s̲ H̲àn̲ Q̲u̲ốc̲ h̲ãy̲ c̲h̲ạy̲ t̲ừ t̲ốn̲, c̲ẩn̲ t̲h̲ận̲ h̲ơn̲ n̲ữa̲.

Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong tại chỗ do áo phao dài vướng vào cửa xe bus, tài xế không biết vẫn kéo lê 20m - Hình 3

Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong tại chỗ do áo phao dài vướng vào cửa xe bus, tài xế không biết vẫn kéo lê 20m - Hình 4

T̲r̲ên̲ x̲e̲ b̲u̲s̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ c̲ũn̲g̲ c̲ó d̲òn̲g̲ c̲h̲ữ “정차한 후 일어나세요” – n̲h̲ắc̲ n̲h̲ở h̲àn̲h̲ k̲h̲ác̲h̲ “C̲h̲ỉ đứn̲g̲ l̲ên̲ k̲h̲i̲ x̲e̲ đã d̲ừn̲g̲”. N̲h̲ưn̲g̲ t̲r̲ên̲ t̲h̲ực̲ t̲ế, n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ờ x̲e̲ d̲ừn̲g̲ h̲ẳn̲ m̲ới̲ đứn̲g̲ l̲ên̲ t̲h̲ì x̲e̲ đã đón̲g̲ c̲ửa̲, c̲h̲ạy̲ đi̲. Đó l̲à c̲h̲ưa̲ k̲ể c̲ó n̲h̲i̲ều̲ t̲ài̲ x̲ế c̲h̲ạy̲ x̲e̲ r̲ất̲ h̲u̲n̲g̲ h̲ãn̲, d̲ừn̲g̲ v̲à p̲h̲a̲n̲h̲ đột̲ n̲g̲ột̲ k̲h̲i̲ến̲ k̲h̲ôn̲g̲ ít̲ h̲àn̲h̲ k̲h̲ác̲h̲ t̲r̲ên̲ x̲e̲ p̲h̲ải̲ x̲ô n̲g̲ười̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲.

Nguồn: https://vietgiaitri.com/dau-long-nam-sinh-19-tuoi-chet-tham-thuong-sau-khi-giup-ba-cu-day-xe-len-doc-20210402i5676006/

K̲i̲m̲ S̲u̲n̲ W̲o̲o̲n̲g̲ v̲ẫn̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ t̲ốt̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ n̲g̲a̲y̲ c̲ả s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ết̲, v̲ì c̲ó t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ a̲n̲h̲ đã c̲ứu̲ s̲ốn̲g̲ 7̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲ờ h̲i̲ến̲ t̲ạn̲g̲. Đây̲ l̲à c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ v̲ề m̲ột̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ t̲ốt̲ n̲h̲ưn̲g̲ l̲ại̲ k̲ết̲ t̲h̲úc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ất̲ h̲ạn̲h̲.

T̲a̲i̲ n̲ạn̲ đán̲g̲ t̲i̲ếc̲ l̲àm̲ d̲ấy̲ l̲ên̲ h̲ồi̲ c̲h̲u̲ôn̲g̲ c̲ản̲h̲ g̲i̲ác̲ c̲h̲o̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲

M̲ột̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ 1̲9̲ t̲u̲ổi̲ t̲ên̲ l̲à K̲i̲m̲ S̲u̲n̲ W̲o̲o̲n̲g̲ đa̲n̲g̲ đi̲ b̲ộ v̲ề n̲h̲à s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ k̲ết̲ t̲h̲úc̲ c̲a̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ b̲án̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ v̲ào̲ đêm̲ m̲u̲ộn̲. L̲úc̲ đó, a̲n̲h̲ t̲ìn̲h̲ c̲ờ g̲ặp̲ m̲ột̲ b̲à c̲ụ l̲ớn̲ t̲u̲ổi̲. N̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ r̲ằn̲g̲ b̲à đa̲n̲g̲ t̲ự m̲ìn̲h̲ k̲éo̲ m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ t̲ải̲ đồ n̲ặn̲g̲ l̲ên̲ d̲ốc̲, n̲ên̲ K̲i̲m̲ S̲u̲n̲ W̲o̲o̲n̲g̲ t̲ốt̲ b̲ụn̲g̲ đã đề n̲g̲h̲ị g̲i̲úp̲ đỡ n̲g̲a̲y̲ l̲ập̲ t̲ức̲.

ĐAU LÒNG: Nam sinh 19 tuổi chết thảm thương sau khi giúp bà cụ đẩy xe lên dốc - Hình 1

Cảnh quay CCTV của Kim Sun Woong (phải) giúp bà cụ.

ĐAU LÒNG: Nam sinh 19 tuổi chết thảm thương sau khi giúp bà cụ đẩy xe lên dốc - Hình 2

T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ c̲ả h̲a̲i̲ đa̲n̲g̲ b̲ăn̲g̲ q̲u̲a̲ đườn̲g̲ b̲ăn̲g̲ q̲u̲a̲ đườn̲g̲, K̲i̲m̲ S̲u̲n̲ W̲o̲o̲n̲g̲ đã b̲ị m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ ô t̲ô đâm̲ v̲ào̲. A̲n̲h̲ đã được̲ t̲u̲y̲ên̲ b̲ố l̲à c̲h̲ết̲ n̲ão̲ s̲a̲u̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ v̲à c̲h̲a̲ a̲n̲h̲ đã đưa̲ r̲a̲ l̲ựa̲ c̲h̲ọn̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲, để đưa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ v̲ề t̲h̲ế g̲i̲ới̲ b̲ên̲ k̲i̲a̲. K̲i̲m̲ S̲u̲n̲ W̲o̲o̲n̲g̲ v̲ẫn̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ t̲ốt̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ n̲g̲a̲y̲ c̲ả s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ết̲, v̲ì c̲ó t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ a̲n̲h̲ đã c̲ứu̲ s̲ốn̲g̲ 7̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲ờ h̲i̲ến̲ t̲ạn̲g̲.

ĐAU LÒNG: Nam sinh 19 tuổi chết thảm thương sau khi giúp bà cụ đẩy xe lên dốc - Hình 3

Tang lễ của Kim Sun Woong

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ a̲n̲h̲ q̲u̲a̲ đời̲, c̲h̲ị g̲ái̲ c̲ủa̲ K̲i̲m̲ S̲u̲n̲ W̲o̲o̲n̲g̲ đã n̲g̲ồi̲ l̲ại̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ c̲u̲ộc̲ p̲h̲ỏn̲g̲ v̲ấn̲, n̲ơi̲ c̲ô t̲i̲ết̲ l̲ộ r̲ằn̲g̲ c̲ậu̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ 1̲9̲ t̲u̲ổi̲ đa̲n̲g̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ b̲án̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ để g̲i̲ảm̲ b̲ớt̲ c̲ăn̲g̲ t̲h̲ẳn̲g̲ t̲ài̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲ừ c̲h̲a̲ m̲ìn̲h̲. N̲g̲ười̲ t̲a̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ m̲u̲ộn̲ m̲àn̲g̲ r̲ằn̲g̲ c̲ậu̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ m̲u̲ốn̲ t̲h̲e̲o̲ c̲h̲ân̲ c̲h̲a̲ m̲ìn̲h̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ c̲h̲ủ n̲h̲à h̲àn̲g̲ v̲à h̲ọc̲ c̲ác̲h̲ n̲ấu̲ ăn̲ m̲ột̲ n̲g̲ày̲ n̲ào̲ đó.

ĐAU LÒNG: Nam sinh 19 tuổi chết thảm thương sau khi giúp bà cụ đẩy xe lên dốc - Hình 4

Kim Sun Woong tại công việc bán thời gian

T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲8̲, v̲i̲d̲e̲o̲ v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ k̲h̲o̲ản̲h̲ k̲h̲ắc̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ủa̲ K̲i̲m̲ S̲u̲n̲ W̲o̲o̲n̲g̲ đa̲n̲g̲ g̲ây̲ c̲h̲ú ý t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲ d̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲ệc̲ l̲àm̲ n̲h̲ư t̲h̲i̲ên̲ t̲h̲ần̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ ấy̲. X̲i̲n̲ g̲ửi̲ l̲ời̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲ s̲âu̲ s̲ắc̲ n̲h̲ất̲ t̲ới̲ K̲i̲m̲ S̲u̲n̲ W̲o̲o̲n̲g̲ v̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲! X̲e̲m̲ t̲h̲êm̲: C̲ô g̲ái̲ t̲r̲ẻ x̲i̲n̲h̲ đẹp̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ d̲o̲ áo̲ p̲h̲a̲o̲ d̲ài̲ v̲ướn̲g̲ v̲ào̲ c̲ửa̲ x̲e̲ b̲u̲s̲, t̲ài̲ x̲ế k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ v̲ẫn̲ k̲éo̲ l̲ê 2̲0̲m̲

H̲ôm̲ n̲a̲y̲ (2̲2̲/0̲1̲) l̲à đám̲ t̲a̲n̲g̲ c̲ủa̲ c̲ô g̲ái̲ b̲ị t̲a̲i̲ n̲ạn̲ x̲e̲ b̲u̲s̲ ở P̲a̲j̲u̲ (G̲y̲e̲o̲n̲g̲g̲i̲) n̲g̲ày̲ 1̲9̲/1̲/2̲0̲2̲1̲. T̲h̲e̲o̲ đó, c̲h̲i̲ếc̲ áo̲ L̲o̲n̲g̲ P̲a̲d̲d̲i̲n̲g̲ (áo̲ p̲h̲a̲o̲ d̲ài̲ q̲u̲á g̲ối̲) c̲ủa̲ c̲ô b̲ị v̲ướn̲g̲ v̲ào̲ c̲ửa̲ s̲a̲u̲, t̲ài̲ x̲ế x̲e̲ b̲u̲s̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ v̲ẫn̲ c̲h̲o̲ x̲e̲ c̲h̲ạy̲ n̲ên̲ c̲ô g̲ái̲ t̲r̲ẻ đã b̲ị k̲éo̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲0̲m̲ r̲ồi̲ b̲ị b̲án̲h̲ s̲a̲u̲ đè, t̲ử v̲o̲n̲g̲ n̲g̲a̲y̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ.

Được̲ b̲i̲ết̲, đây̲ l̲à m̲ột̲ c̲ô g̲ái̲ n̲ăn̲g̲ độn̲g̲, t̲ự l̲ập̲, m̲ơ ước̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ n̲h̲à t̲ạo̲ m̲ẫu̲ t̲óc̲. N̲g̲ày̲ n̲ào̲ c̲ô c̲ũn̲g̲ ở l̲ại̲ t̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ để h̲ọc̲ t̲ới̲ 1̲2̲ g̲i̲ờ đêm̲. Ở đám̲ t̲a̲n̲g̲, c̲h̲a̲ c̲ô g̲ái̲ n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ: “T̲ôi̲ đã m̲u̲a̲ t̲r̲ước̲ m̲ột̲ c̲ái̲ x̲e̲ đi̲ện̲ S̲c̲o̲o̲t̲e̲r̲, địn̲h̲ s̲ẽ t̲ặn̲g̲ c̲o̲n̲ v̲ào̲ d̲ịp̲ s̲i̲n̲h̲ n̲h̲ật̲ s̲ắp̲ t̲ới̲, m̲à g̲i̲ờ t̲h̲ì m̲u̲ộn̲ q̲u̲á r̲ồi̲!”

Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong tại chỗ do áo phao dài vướng vào cửa xe bus, tài xế không biết vẫn kéo lê 20m - Hình 1

Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong tại chỗ do áo phao dài vướng vào cửa xe bus, tài xế không biết vẫn kéo lê 20m - Hình 2

N̲g̲ười̲ n̲h̲à c̲ô đa̲n̲g̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ p̲h̲ía̲ đơn̲ v̲ị x̲e̲ b̲u̲s̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, l̲à d̲o̲ c̲ảm̲ b̲i̲ến̲ t̲r̲ên̲ c̲án̲h̲ c̲ửa̲ b̲ị h̲ỏn̲g̲ h̲a̲y̲ t̲ài̲ x̲ế q̲u̲á v̲ội̲ v̲àn̲g̲ x̲u̲ất̲ p̲h̲át̲ n̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲n̲ s̲át̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ ở c̲ửa̲ s̲a̲u̲. C̲ư d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ H̲àn̲ Q̲u̲ốc̲ c̲ũn̲g̲ b̲ày̲ t̲ỏ s̲ự đa̲u̲ x̲ót̲ t̲r̲ước̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ đán̲g̲ t̲i̲ếc̲ n̲ày̲, g̲ửi̲ đến̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ c̲ũn̲g̲ h̲y̲ v̲ọn̲g̲ c̲ác̲ t̲ài̲ x̲ế x̲e̲ b̲u̲s̲ H̲àn̲ Q̲u̲ốc̲ h̲ãy̲ c̲h̲ạy̲ t̲ừ t̲ốn̲, c̲ẩn̲ t̲h̲ận̲ h̲ơn̲ n̲ữa̲.

Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong tại chỗ do áo phao dài vướng vào cửa xe bus, tài xế không biết vẫn kéo lê 20m - Hình 3

Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong tại chỗ do áo phao dài vướng vào cửa xe bus, tài xế không biết vẫn kéo lê 20m - Hình 4

T̲r̲ên̲ x̲e̲ b̲u̲s̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ c̲ũn̲g̲ c̲ó d̲òn̲g̲ c̲h̲ữ “정차한 후 일어나세요” – n̲h̲ắc̲ n̲h̲ở h̲àn̲h̲ k̲h̲ác̲h̲ “C̲h̲ỉ đứn̲g̲ l̲ên̲ k̲h̲i̲ x̲e̲ đã d̲ừn̲g̲”. N̲h̲ưn̲g̲ t̲r̲ên̲ t̲h̲ực̲ t̲ế, n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ờ x̲e̲ d̲ừn̲g̲ h̲ẳn̲ m̲ới̲ đứn̲g̲ l̲ên̲ t̲h̲ì x̲e̲ đã đón̲g̲ c̲ửa̲, c̲h̲ạy̲ đi̲. Đó l̲à c̲h̲ưa̲ k̲ể c̲ó n̲h̲i̲ều̲ t̲ài̲ x̲ế c̲h̲ạy̲ x̲e̲ r̲ất̲ h̲u̲n̲g̲ h̲ãn̲, d̲ừn̲g̲ v̲à p̲h̲a̲n̲h̲ đột̲ n̲g̲ột̲ k̲h̲i̲ến̲ k̲h̲ôn̲g̲ ít̲ h̲àn̲h̲ k̲h̲ác̲h̲ t̲r̲ên̲ x̲e̲ p̲h̲ải̲ x̲ô n̲g̲ười̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲.

Nguồn: https://vietgiaitri.com/dau-long-nam-sinh-19-tuoi-chet-tham-thuong-sau-khi-giup-ba-cu-day-xe-len-doc-20210402i5676006/

Xem thêm: Sư thầy dắt 3 cô gái váy ngắn về chùa… qua đêm bị bắt quả tang

V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼3,̼ ̼3̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼X̼ó̼m̼ ̼C̼h̼ù̼a̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼3̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼

S̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼

Ảnh minh hoạ

T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼D̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ .̼ ̼“̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼D̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

S̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼B̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼“̼C̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼u̼i̼”̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼:̼ ̼“̼”̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼?̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼2̼h̼4̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼S̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼,̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼s̼ư̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.

Xem thêm: Bỏ ռɦà theo tʀαɨ đɨ քɦượt, ռữ sɨռɦ lớp 10 bị ɦɨếք ɖâʍ tập thể

D̲o̲ q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲, n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ ở T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ đã được̲ n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ 2̲0̲ t̲u̲ổi̲ q̲u̲a̲ n̲h̲à r̲ủ đi̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲a̲n̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲óm̲ b̲ạn̲ p̲h̲ượt̲, s̲a̲u̲ đó n̲ữ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲ đã b̲ị n̲g̲ười̲ n̲ày̲ x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲.

N̲g̲ày̲ 1̲9̲-3̲, t̲i̲n̲ t̲ừ U̲B̲N̲D̲ x̲ã N̲g̲a̲ T̲i̲ến̲, h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲, t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ c̲ó n̲ữ s̲i̲n̲h̲ đa̲n̲g̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ b̲ị x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ v̲à v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ được̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲.

T̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ V̲ũ H̲u̲y̲ Q̲u̲a̲n̲g̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã N̲g̲a̲ T̲i̲ến̲, c̲h̲áu̲ M̲.T̲.T̲. (S̲N̲ 2̲0̲0̲5̲, h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 1̲0̲; n̲g̲ụ địa̲ b̲àn̲ x̲ã) c̲ó q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ H̲.V̲.T̲. (S̲N̲ 2̲0̲0̲1̲; n̲g̲ụ h̲u̲y̲ện̲ H̲ậu̲ L̲ộc̲) t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲.

M̲ới̲ đây̲, n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ c̲ó q̲u̲a̲ n̲h̲à n̲ữ s̲i̲n̲h̲ r̲ủ đi̲ d̲ự b̲u̲ổi̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲a̲n̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲óm̲ b̲ạn̲ p̲h̲ượt̲. T̲r̲o̲n̲g̲ b̲u̲ổi̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲a̲n̲, e̲m̲ T̲. c̲ó u̲ốn̲g̲ b̲i̲a̲ r̲ồi̲ s̲a̲u̲ đó t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ T̲. đưa̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ v̲à x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ T̲.

Ng̲a̲y̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲. N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲ắm̲ b̲ắt̲ được̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ đã b̲áo̲ c̲áo̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲à v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ được̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ.

T̲h̲e̲o̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ H̲ội̲ P̲h̲ụ n̲ữ h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲ắm̲ được̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, H̲ội̲ đã c̲ử n̲g̲ười̲ x̲u̲ốn̲g̲ độn̲g̲ v̲i̲ên̲, t̲h̲ăm̲ h̲ỏi̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ e̲m̲ T̲. đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ t̲ư v̲ấn̲, b̲ảo̲ v̲ệ q̲u̲y̲ền̲ l̲ợi̲ c̲h̲o̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ e̲m̲ T̲. c̲ó h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ r̲ất̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲, b̲ố m̲ất̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 3̲ n̲ăm̲ d̲o̲ đột̲ q̲u̲ỵ, m̲ẹ l̲àm̲ r̲u̲ộn̲g̲, n̲h̲à c̲ó 4̲ c̲h̲ị e̲m̲, T̲. l̲à c̲o̲n̲ t̲h̲ứ 3̲. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ l̲à h̲ộ n̲g̲h̲èo̲ c̲ủa̲ x̲ã.

Nguồn https://soha.vn/di-lien-hoan-cung-nhom-ban-phuot-nu-sinh-lop-10-bi-xam-hai-tinh-duc-20210319105900223.htm

V̲i̲ệc̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ b̲ị b̲ạn̲ p̲h̲ượt̲ x̲âm̲ h̲ại̲ k̲h̲i̲ến̲ a̲i̲ c̲ũn̲g̲ b̲ức̲ x̲úc̲, c̲ảm̲ t̲h̲ôn̲g̲. D̲ẫu̲ b̲i̲ết̲ r̲ằn̲g̲ c̲ô b̲é l̲ớn̲ l̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲g̲h̲èo̲, b̲ố m̲ất̲ s̲ớm̲, m̲ẹ l̲àm̲ n̲ôn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲i̲ệc̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ m̲ới̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ (1̲5̲ t̲u̲ổi̲) đi̲ c̲h̲ơi̲ v̲ới̲ b̲ạn̲ q̲u̲e̲n̲ q̲u̲a̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲, u̲ốn̲g̲ b̲i̲a̲ đến̲ s̲a̲y̲ m̲èm̲ v̲à b̲ị x̲âm̲ h̲ại̲ t̲h̲ì d̲ù đán̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲ũn̲g̲ đán̲g̲ t̲r̲ác̲h̲.

L̲ẽ r̲a̲, ở t̲u̲ổi̲ 1̲5̲ t̲h̲ì v̲i̲ệc̲ c̲h̲ín̲h̲ c̲ủa̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲à t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ v̲ào̲ h̲ọc̲ h̲àn̲h̲, t̲r̲án̲h̲ x̲a̲ t̲ệ n̲ạn̲, b̲i̲a̲ b̲ọt̲, t̲ụ t̲ập̲ n̲h̲ậu̲ n̲h̲ẹt̲… p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ c̲ũn̲g̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ r̲ất̲ r̲õ, n̲g̲ười̲ d̲ưới̲ 1̲8̲ t̲u̲ổi̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ b̲i̲a̲ r̲ượu̲… T̲h̲ế n̲ên̲, t̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ n̲ày̲ l̲ỗi̲ 1̲ p̲h̲ần̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲u̲ộc̲ v̲ề c̲ả n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ c̲ó s̲ự b̲u̲ôn̲g̲ t̲h̲ả v̲à d̲ễ d̲ãi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲i̲ệc̲ k̲ết̲ b̲ạn̲, p̲h̲ần̲ l̲ỗi̲ k̲h̲ác̲ t̲h̲u̲ộc̲ v̲ề g̲i̲a̲ đìn̲h̲, n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲… v̲à c̲ả x̲ã h̲ội̲.

N̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲ H̲.V̲.T̲. (2̲0̲ t̲u̲ổi̲) q̲u̲a̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ n̲h̲ưn̲g̲ d̲ễ d̲ãi̲ n̲h̲ận̲ l̲ời̲ đi̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲a̲n̲ r̲ồi̲ u̲ốn̲g̲ b̲i̲a̲ s̲a̲y̲ v̲à b̲ị x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲, đây̲ l̲à b̲ài̲ h̲ọc̲ c̲h̲o̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ b̲ạn̲ t̲r̲ẻ k̲h̲ác̲ để k̲h̲ôn̲g̲ t̲ự m̲ìn̲h̲ đưa̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ v̲ào̲ b̲i̲ k̲ịc̲h̲ c̲u̲ộc̲ đời̲. (Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲)

C̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ t̲âm̲ l̲ý L̲ê T̲h̲ị T̲úy̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, v̲i̲ệc̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ ở T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ b̲ị b̲ạn̲ p̲h̲ượt̲ x̲âm̲ h̲ại̲ l̲à đi̲ều̲ đán̲g̲ t̲i̲ếc̲, n̲h̲ưn̲g̲ n̲ó l̲à v̲i̲ệc̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ q̲u̲á m̲ới̲.

“R̲õ r̲àn̲g̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲a̲ đã p̲h̲ải̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ t̲r̲ẻ e̲m̲ v̲à t̲r̲ẻ c̲h̲ưa̲ t̲h̲àn̲h̲ n̲i̲ên̲ b̲ị x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲. Đán̲g̲ t̲r̲ác̲h̲ e̲m̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲, v̲ì e̲m̲ đã k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ a̲n̲ p̲h̲ận̲ ở n̲h̲à m̲à t̲ìm̲ đến̲ n̲h̲ữn̲g̲ h̲ội̲ g̲i̲a̲o̲ l̲ưu̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲, r̲ồi̲ đi̲ t̲ụ t̲ập̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ g̲i̲ới̲ x̲a̲ l̲ạ k̲h̲i̲ c̲h̲ẳn̲g̲ b̲i̲ết̲ r̲õ g̲ì v̲ề l̲a̲i̲ l̲ịc̲h̲ h̲a̲y̲ b̲ản̲ c̲h̲ất̲ c̲o̲n̲ n̲g̲ười̲ đấy̲. V̲ội̲ v̲àn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ưởn̲g̲ v̲à v̲ô t̲ư g̲i̲a̲o̲ l̲ưu̲ đến̲ độ s̲a̲y̲ x̲ỉn̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲àm̲ c̲h̲ủ được̲ m̲ìn̲h̲.

B̲ản̲ t̲h̲ân̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ c̲h̲ưa̲ đủ t̲u̲ổi̲ c̲h̲ín̲ c̲h̲ắn̲, n̲h̲ưn̲g̲ ở t̲u̲ổi̲ 1̲5̲ t̲h̲ì e̲m̲ c̲ũn̲g̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ ý t̲h̲ức̲ được̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ụ h̲ọc̲ t̲ập̲ v̲à g̲i̲úp̲ đỡ g̲i̲a̲ đìn̲h̲. E̲m̲ c̲òn̲ đi̲ h̲ọc̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể đi̲ c̲h̲ơi̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ l̲ạ v̲à u̲ốn̲g̲ b̲i̲a̲ r̲ượu̲ (c̲h̲ất̲ k̲íc̲h̲ t̲h̲íc̲h̲)…” – b̲à T̲úy̲ p̲h̲ân̲ t̲íc̲h̲.

B̲à T̲úy̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, đán̲g̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲ơn̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à t̲r̲ác̲h̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ e̲m̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲, m̲à c̲ụ t̲h̲ể ở đây̲ l̲à n̲g̲ười̲ m̲ẹ. B̲ởi̲, n̲g̲ười̲ m̲ẹ đón̲g̲ v̲a̲i̲ t̲r̲ò g̲ần̲ g̲ũi̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲, t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ d̲ạy̲ d̲ỗ u̲ốn̲ n̲ắn̲, c̲h̲ỉ b̲ảo̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ữn̲g̲ đi̲ều̲ t̲ế n̲h̲ị m̲à p̲h̲ái̲ n̲ữ c̲ần̲ b̲i̲ết̲…, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó c̲ả c̲ái̲ “n̲ết̲” c̲ủa̲ p̲h̲ụ n̲ữ.

“D̲ườn̲g̲ n̲h̲ư n̲ữ s̲i̲n̲h̲ q̲u̲ên̲ m̲ất̲ c̲h̲ữ n̲ết̲, e̲m̲ đã v̲ô t̲ư k̲ết̲ b̲ạn̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ l̲ạ, u̲ốn̲g̲ b̲i̲a̲ r̲ượu̲ s̲a̲y̲ v̲à h̲ậu̲ q̲u̲ả l̲à đán̲h̲ m̲ất̲ m̲ìn̲h̲”, b̲à T̲úy̲ n̲ói̲.

C̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ t̲âm̲ l̲ý L̲ê T̲h̲ị T̲úy̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, v̲i̲ệc̲ e̲m̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ ở T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ b̲ị b̲ạn̲ p̲h̲ượt̲ x̲âm̲ h̲ại̲ l̲à đi̲ều̲ đán̲g̲ t̲i̲ếc̲, n̲h̲ưn̲g̲ n̲ó l̲à v̲i̲ệc̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ q̲u̲á m̲ới̲.

N̲g̲o̲ài̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ề g̲i̲a̲ đìn̲h̲, b̲à T̲úy̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ c̲ái̲ g̲ốc̲ c̲ủa̲ v̲ấn̲ đề l̲à h̲ệ l̲ụy̲ c̲ủa̲ v̲i̲ệc̲ g̲i̲áo̲ d̲ục̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ặt̲ c̲h̲ẽ, t̲h̲ậm̲ c̲h̲í c̲h̲ín̲h̲ n̲g̲ười̲ l̲ớn̲ c̲òn̲ n̲g̲ần̲ n̲g̲ại̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ắc̲ đến̲ v̲ấn̲ đề g̲i̲ới̲ t̲ín̲h̲, t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ k̲h̲i̲ d̲ạy̲ d̲ỗ c̲o̲n̲ c̲ái̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲, n̲g̲a̲y̲ t̲ừ c̲ấp̲ t̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ c̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ g̲i̲áo̲ d̲ục̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ đã c̲ó p̲h̲ần̲ h̲ọc̲ v̲ề g̲i̲ới̲ t̲ín̲h̲ v̲à s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ản̲. T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲ m̲ôn̲ h̲ọc̲ n̲ày̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ực̲ s̲ự được̲ c̲h̲ú t̲r̲ọn̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ b̲à T̲úy̲, b̲ản̲ t̲h̲ân̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ, n̲g̲ười̲ b̲ố t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲ên̲ “n̲g̲ại̲ n̲g̲ùn̲g̲”, k̲h̲ôn̲g̲ n̲ên̲ l̲ẩn̲ t̲r̲án̲h̲ m̲à p̲h̲ải̲ t̲h̲ẳn̲g̲ t̲h̲ắn̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ n̲h̲ữn̲g̲ k̲i̲ến̲ t̲h̲ức̲, k̲ỹ n̲ăn̲g̲ v̲ề g̲i̲ới̲ t̲ín̲h̲ v̲à q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ s̲a̲o̲ c̲h̲o̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲.

C̲h̲a̲ m̲ẹ l̲à n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ b̲ạn̲, n̲g̲ười̲ t̲h̲ầy̲ g̲ần̲ g̲ũi̲ n̲h̲ất̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ t̲h̲ì v̲i̲ệc̲ g̲i̲áo̲ d̲ục̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ c̲àn̲g̲ d̲ễ. “C̲h̲ún̲g̲ t̲a̲ đa̲n̲g̲ s̲ợ n̲ói̲ đến̲ v̲ấn̲ đề g̲i̲ới̲ t̲ín̲h̲ v̲à s̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạt̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ v̲ăn̲ m̲i̲n̲h̲ c̲h̲o̲ đến̲ k̲h̲i̲ n̲ó t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲…” – c̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ t̲âm̲ l̲ý n̲h̲ận̲ địn̲h̲.

C̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, q̲u̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ b̲ị b̲ạn̲ q̲u̲e̲n̲ q̲u̲a̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ x̲ót̲ x̲a̲ n̲ày̲, đã đến̲ l̲úc̲ n̲g̲àn̲h̲ g̲i̲áo̲ d̲ục̲ n̲ước̲ t̲a̲ p̲h̲ải̲ n̲h̲ìn̲ n̲h̲ận̲ m̲ột̲ c̲ác̲h̲ k̲h̲ẳn̲g̲ k̲h̲ái̲ v̲à n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲úc̲ v̲ào̲ v̲i̲ệc̲ n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ p̲h̲ươn̲g̲ p̲h̲áp̲ g̲i̲ản̲g̲ d̲ạy̲ v̲ề g̲i̲ới̲ t̲ín̲h̲ v̲à s̲i̲n̲h̲ s̲ản̲, d̲ạy̲ n̲h̲ữn̲g̲ k̲ỹ n̲ăn̲g̲ s̲ốn̲g̲ v̲à c̲ản̲h̲ g̲i̲ác̲ t̲r̲ước̲ n̲h̲ữn̲g̲ m̲ối̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ c̲ấp̲ h̲ọc̲. H̲ãy̲ l̲àm̲ n̲g̲a̲y̲, l̲àm̲ k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ v̲à c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ để t̲ạo̲ d̲ựn̲g̲ m̲ột̲ t̲h̲ế h̲ệ v̲ăn̲ m̲i̲n̲h̲, t̲i̲ến̲ b̲ộ v̲à h̲ạn̲ c̲h̲ế n̲h̲ữn̲g̲ v̲ụ x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ t̲r̲ẻ e̲m̲.