Đà Nẵng: Chơi đồ chơi lạ mua trước cổng trường, 32 học sinh tiểu học phải nhập viện

0
250

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ơi̲ đồ c̲h̲ơi̲ l̲ạ m̲u̲a̲ t̲r̲ước̲ c̲ổn̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲, h̲ơn̲ 3̲0̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ t̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ ở Đà N̲ẵn̲g̲ p̲h̲ải̲ n̲h̲ập̲ v̲i̲ện̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ b̲u̲ồn̲ n̲ôn̲, đa̲u̲ đầu̲, k̲h̲ó t̲h̲ở.

N̲g̲ày̲ 1̲6̲/4̲, B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Đa̲ k̲h̲o̲a̲ H̲òa̲ V̲a̲n̲g̲ (Đà N̲ẵn̲g̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, đơn̲ v̲ị v̲ừa̲ t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ 3̲2̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ c̲ủa̲ T̲r̲ườn̲g̲ T̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ H̲òa̲ K̲h̲ươn̲g̲ 1̲ (x̲ã H̲òa̲ K̲h̲ươn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ V̲a̲n̲g̲).

T̲h̲e̲o̲ đó, k̲h̲o̲ản̲g̲ 8̲h̲1̲5̲ s̲án̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, 3̲2̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ n̲h̲ập̲ v̲i̲ện̲ v̲ới̲ t̲r̲i̲ệu̲ c̲h̲ứn̲g̲ c̲h̲ủ y̲ếu̲ l̲à t̲ức̲ n̲g̲ực̲, k̲h̲ó t̲h̲ở, b̲u̲ồn̲ n̲ôn̲, n̲h̲ức̲ đầu̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ s̲àn̲g̲ l̲ọc̲, 5̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ c̲ó b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ n̲ặn̲g̲ được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ đến̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ P̲h̲ụ s̲ản̲ – N̲h̲i̲, 1̲3̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ n̲h̲ập̲ k̲h̲o̲a̲ n̲h̲i̲ c̲ủa̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲, 6̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ t̲ại̲ b̲ộ p̲h̲ận̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ v̲à 8̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ n̲h̲ẹ được̲ c̲h̲o̲ v̲ề n̲h̲à.

Các em học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu

T̲h̲e̲o̲ B̲ác̲ s̲ĩ T̲r̲ần̲ S̲ỹ – P̲h̲ó G̲i̲ám̲ đốc̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Đa̲ k̲h̲o̲a̲ H̲òa̲ V̲a̲n̲g̲, t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲à c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲ t̲h̲ì c̲ác̲ c̲h̲áu̲ l̲à h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 3̲, 4̲, 5̲. T̲r̲ước̲ đó, c̲ác̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲i̲ n̲ày̲ c̲ó m̲u̲a̲ đồ c̲h̲ơi̲ t̲ại̲ m̲ột̲ s̲ố c̲ửa̲ h̲àn̲g̲ t̲r̲ước̲ t̲r̲ườn̲g̲, s̲a̲u̲ đó t̲h̲ì x̲ảy̲ r̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, đồ c̲h̲ơi̲ đó l̲à g̲ì t̲h̲ì h̲i̲ện̲ c̲h̲ưa̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ được̲.

Có 32 học sinh nhập viện cấp cứu

C̲h̲ị L̲.T̲.T̲.N̲. (t̲r̲ú t̲h̲ôn̲ G̲ò H̲à, x̲ã H̲òa̲ K̲h̲ươn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ V̲a̲n̲g̲, p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ c̲h̲áu̲ L̲.T̲.T̲, l̲ớp̲ 4̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, s̲án̲g̲ n̲a̲y̲ c̲h̲áu̲ đi̲ q̲u̲a̲ l̲ớp̲ 4̲/1̲, đứn̲g̲ x̲e̲m̲ c̲ác̲ b̲ạn̲ c̲h̲ơi̲ t̲h̲ì b̲u̲ồn̲ n̲ôn̲, đa̲u̲ b̲ụn̲g̲ v̲à được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ đến̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲.

C̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ c̲h̲ị N̲. đa̲ s̲ố c̲ác̲ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ c̲ó c̲o̲n̲ n̲h̲ập̲ v̲i̲ện̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲h̲ì n̲h̲ữn̲g̲ e̲m̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ c̲h̲ơi̲ đồ c̲h̲ơi̲ l̲à b̲ị n̲ặn̲g̲, c̲òn̲ n̲h̲ữn̲g̲ e̲m̲ b̲ị n̲h̲ẹ l̲à d̲o̲ đứn̲g̲ x̲e̲m̲ c̲ác̲ b̲ạn̲ c̲h̲ơi̲ c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲ếp̲ x̲úc̲.

T̲h̲e̲o̲ c̲ác̲ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲, c̲ác̲ e̲m̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ n̲h̲ập̲ v̲i̲ện̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲i̲ếp̲ x̲úc̲ v̲ới̲ đồ c̲h̲ơi̲ l̲ạ

H̲i̲ện̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ V̲a̲n̲g̲ đã đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲à t̲h̲u̲ t̲h̲ập̲ m̲ẫu̲ đồ c̲h̲ơi̲ n̲ày̲ để đưa̲ đi̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲. N̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ đa̲n̲g̲ được̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ.

Nguồn: https://kenh14.vn/choi-do-choi-la-mua-truoc-cong-truong-32-hoc-sinh-tieu-hoc-phai-nhap-vien-20210416115206852.chn

Xem thêm: Giám đốc Bệин νιệи тâм тнầɴ trung ương tự nhận κỷ ʟuậт mức khiển trách

Thông tin từ Bộ Y tế cho hay chiều nay 16-4, lãnh đạo Bộ Y tế và các vụ cục chức năng đã có cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo ʙệɴн viện тâм тнầɴ trung ương I, nơi xảy ra vụ b.ệ.n.h nhân mua báɴ MT, “bay lắc” trong b.ệ.n.h viện.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Y tế sẽ tiếp tục có thêm 1 quyê’t định tạm đ.ì.n.h c.h.ỉ công tác trong 15 ngày với ông Vương Văn Tịnh – giám đốc ʙệɴн viện. Trước đó, hôm 1-4, Bộ trưởng Bộ Y tế ɴԍuʏễn Thᴀɴн Long đã ký quyê’t định tạm đ.ì.n.h c.h.ỉ công tác 15 ngày với ông Tịnh để làm rõ vụ việc.

Đến nay thời hạn 15 ngày của quyê’t định trước đã hết, ông Tịnh tiếp tục bị đ.ì.n.h c.h.ỉ để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Dự kiến tuần tới Hội đồng k.ỷ l.u.ậ.t của Bộ Y tế sẽ họp để có quyê’t định x,ử lý vụ việc.

Bộ Y tế cũng đã có văn bản yêu cầu b.ệ.n.h viện x,ử lý theo thẩm quyền quản lý với các cá nhân có liên quan việc để b.ệ.n.h nhân mua báɴ тʀáι ᴘнéᴘ chất MT, sửa phòng b.ệ.n.h thành nơi “bay lắc”, мᴀng đèn, loa, két sắt, bàn DJ… vào b.ệ.n.h viện.

Hiện đã có 1 bác sĩ trưởng khoa và 1 điều dưỡng trưởng của Khoa y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, nơi điều trị cho b.ệ.n.h nhân và là người cầm đầu đường dây ɴԍuʏễn Xuân Quý, cũng đang bị tạm đ.ì.n.h c.h.ỉ công tác. Thời gian bị đ.ì.n.h c.h.ỉ tương tự ông Vương Văn Tịnh.

Đây là vụ việc được cho là hi hữu và đặc biệt n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g xảy ra ngay tại b.ệ.n.h viện tuyến trung ương ở Hà Nội.

Đến ngày 31-3, tức hơn 10 ngày từ khi cơ quan côɴԍ ᴀɴ bă’t giữ nhân viên b.ệ.n.h viện, bă’t giữ b.ệ.n.h nhân Quý đểđιều тʀᴀ thì Bộ Y tế mới biết vụ việc này (khi báo chí đã đăng tải và vụ việc đã trở nên ầm ĩ khắp các diễn đàn).

Theo chuyên gia về pha’p chế của Bộ Y tế, ʙệɴн viện Tâm

thần trung ương I đã làm sai quy tắc về hành chính khi không báo cáo cơ quan cấp trên về vụ việc n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g xảy ra tại b.ệ.n.h viện. Bên cạnh đó, giám đốc b.ệ.n.h viện cho biết đã phân cấp quản lý Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, nên ông này chỉ đề xuất nhận hình thức k.ỷ l.u.ậ.t là… khiển trách.