Hộ nghèo ở biệt thự 3 tầng, cán bộ xã không được đào tạo về rà soát hộ nghèo

0
142

C̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼2̼-̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼H̼à̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ư̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼

N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼)̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼/̼5̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼”̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼.̼ ̼T̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼6̼-̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼x̼é̼t̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼7̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

C̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼N̼h̼à̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Không có mô tả.

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼H̼à̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ả̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼H̼ọ̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ư̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼H̼à̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ố̼m̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼1̼9̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼u̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼á̼m̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼1̼6̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

nguồn : https://vtv.vn/xa-hoi/ho-ngheo-ma-khong-ngheo-can-bo-xa-khong-duoc-dao-tao-ve-ra-soat-ho-ngheo-20201112081105547.htm