Hoa Khôi Tây Nguyên” 23 ᴛᴜổɪ ʙỏ ᴄᴏɴ 2 ᴛᴜổɪ ᴄả ɴɢàʏ đi theo ᵬồ: Вị ᴄʜồɴɢ g.i̼.ế̼.t̼ bằng 36 ɴʜáᴛ da̼σ

0
506

 “̼H̼o̼a̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼”̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼̼̼.̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼3̼6̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼o̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼ứ̼̼̼c̼̼̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼̼̼.̼â̼̼̼.̼m̼̼̼ ̼c̼̼̼.̼h̼̼̼.̼ế̼̼̼.̼t̼̼̼ ̼v̼ợ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼6̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼̼̼.̼a̼̼̼.̼o̼̼̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼ ̼K̼u̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼

1

̼C̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼ ̼K̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼c̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼

̼C̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼̼̼ờ̼̼̼ ̼.̼b̼̼̼.̼ạ̼.̼c̼,̼ ̼c̼̼̼.̼á̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼.̼ộ̼̼̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼.̼ợ̼.̼

2C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼̼̼â̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ẫ̼̼̼n̼̼̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼h̼à̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼̼̼.̼a̼̼̼.̼o̼̼̼ ̼đ̼̼̼.̼â̼̼̼.̼m̼̼̼ ̼c̼̼̼.̼h̼̼̼.̼ế̼̼̼.̼t̼̼̼ ̼v̼̼̼ợ̼̼̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼9̼.̼9̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼̼̼.̼ự̼ ̼t̼̼̼.̼ử̼̼̼?̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼.̼ạ̼̼̼.̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼s̼â̼u̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼c̼̼̼ặ̼̼̼p̼ ̼̼̼.̼b̼̼̼.̼ồ̼̼̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼̼̼.̼ỡ̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼.̼ợ̼̼̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼̼̼.̼i̼̼̼.̼ế̼̼̼.̼t̼̼̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼̼̼ổ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼i̼̼̼.̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼

B̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼.̼

3

̼“̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼ó̼m̼,̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼.̼e̼ ̼t̼.̼u̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼ấ̼y̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼.̼ỏ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼.̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼ă̼.̼n̼ ̼n̼g̼.̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼.̼ứ̼.̼c̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

4

̼“̼C̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼e̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼.̼ơ̼i̼ ̼c̼.̼ờ̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼c̼,̼ ̼v̼.̼ỡ̼ ̼n̼.̼ợ̼,̼ ̼b̼.̼á̼.̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ă̼.̼n̼ ̼c̼h̼.̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼.̼ỡ̼ ̼n̼.̼ợ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼Đ̼ã̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼̼̼.̼ự̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼.̼ử̼̼̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼(̼?̼!̼)̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼.̼ỏ̼ ̼t̼r̼.̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

̼“̼E̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ồ̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼i̼.̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.̼

5

̼“̼C̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼b̼.̼ồ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼.̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼”̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼o̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

6

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼.̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼̼̼â̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ẫ̼̼̼n̼̼̼,̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼̼̼.̼a̼̼̼.̼o̼̼̼ ̼đ̼̼̼.̼â̼̼̼.̼m̼̼̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼.̼á̼t̼.̼ ̼E̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼̼̼.̼â̼̼̼.̼m̼̼̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼̼̼â̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼d̼̼̼.̼a̼̼̼.̼o̼̼̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼.̼ố̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼̼̼.̼ử̼̼̼.̼ ̼v̼̼̼o̼̼̼.̼n̼̼̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼̼̼ấ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ứ̼̼̼u̼̼̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼h̼.̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼3̼6̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

7

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼.̼9̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼.̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼.̼ể̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼m̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼7̼,̼ ̼P̼.̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ế̼,̼ ̼T̼P̼.̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼ ̼(̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼̼̼.̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼.̼ể̼̼̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

8

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼a̼̼̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼í̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼1̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼á̼,̼ ̼1̼ ̼Đ̼T̼D̼Đ̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼c̼m̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼̼̼.̼ạ̼̼̼.̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼.̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼a̼̼̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼.̼â̼n̼ ̼h̼.̼ủ̼y̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼̼̼.̼ự̼̼̼ ̼t̼̼̼.̼ử̼̼̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼̼̼i̼̼̼.̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼v̼ợ̼