Lừa cô gái phải q̼u̼a̼n h̼ệ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ mới chữa khỏi bệnh, “l̼a̼n̼g̼ b̼ă̼m̼” còn quay c̼l̼i̼p̼ n̼h̼ạ̼y̼ c̼ả̼m̼ tống tiền nạn nhân

0
497

T̼r̼o̼n̼g qu̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼ấ̼m̼ h̼u̼y̼ệ̼t̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼,̼ V̼ũ̼ V̼ă̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼8̼,̼ t̼r̼ú̼ T̼P̼. H̼ạ̼ L̼o̼n̼g)̼ l̼ừ̼a̼ 1̼ c̼ô̼ gá̼i̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ r̼ồ̼i̼ qu̼a̼y̼ c̼l̼i̼p̼ t̼ố̼n̼g t̼i̼ề̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼.

N̼gà̼y̼ 4̼/̼3̼,̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P̼. H̼ạ̼ L̼o̼n̼g (̼qu̼ả̼n̼g N̼i̼n̼h̼)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ã̼ r̼a̼ qu̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ v̼ụ̼ á̼n̼,̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ b̼ị̼ c̼a̼n̼ v̼à̼ á̼p̼ d̼ụ̼n̼g b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ t̼ạ̼m̼ gi̼a̼m̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ V̼ũ̼ V̼ă̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼8̼,̼ t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ x̼ã̼ qu̼ả̼n̼g L̼a̼,̼ T̼P̼. H̼ạ̼ Lo̼n̼g)̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g đ̼o̼ạ̼t̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ b̼ằ̼n̼g c̼á̼c̼h̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g c̼l̼i̼p̼ n̼h̼ạ̼y̼ c̼ả̼m̼ đ̼ể̼ t̼ố̼n̼g t̼i̼ề̼n̼.

B̼ị̼ c̼a̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ v̼ố̼n̼ l̼à̼m̼ n̼gh̼ề̼ c̼h̼ữ̼a̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ n̼a̼m̼ gi̼a̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ v̼à̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ b̼ằ̼n̼g c̼á̼c̼h̼ b̼ấ̼m̼ h̼u̼y̼ệ̼t̼. T̼h̼á̼n̼g 1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ V̼ĩ̼n̼h̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼r̼ĩ̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ị̼ q. (̼t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g C̼a̼o̼ X̼a̼n̼h̼,̼ T̼P̼. H̼ạ̼ L̼o̼n̼g)̼. qu̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ kh̼á̼m̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼,̼ V̼ĩ̼n̼h̼ n̼ó̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼ q. m̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ b̼ấ̼m̼ h̼u̼y̼ệ̼t̼ p̼h̼ả̼i̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ v̼ớ̼i̼ V̼ĩ̼n̼h̼,̼ t̼h̼ì̼ b̼ệ̼n̼h̼ m̼ớ̼i̼ h̼i̼ệ̼u̼ qu̼ả̼,̼ d̼o̼ v̼ậ̼y̼ c̼h̼ị̼ q. đ̼ồ̼n̼g ý̼.

Đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g V̼ũ̼ V̼ă̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼

K̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ỉ̼ d̼ừ̼n̼g l̼ạ̼i̼ ở̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼o̼ả̼ m̼ã̼n̼ d̼ụ̼c̼ v̼ọ̼n̼g t̼h̼ấ̼p̼ h̼è̼n̼,̼ t̼r̼o̼n̼g c̼á̼c̼ l̼ầ̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ v̼à̼ c̼h̼ị̼ q. qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼,̼ V̼ĩ̼n̼h̼ c̼ò̼n̼ n̼ả̼y̼ s̼i̼n̼h̼ ý̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼ố̼n̼g t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼ị̼ q..

C̼ụ̼ t̼h̼ể̼,̼ gã̼ “̼l̼a̼n̼g b̼ă̼m̼”̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ d̼i̼ đ̼ộ̼n̼g c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ qu̼a̼y̼ v̼i̼d̼e̼o̼ m̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ “̼â̼n̼ á̼i̼”̼ v̼ớ̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼. C̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ữ̼n̼g v̼i̼d̼e̼o̼ n̼h̼ạ̼y̼ c̼ả̼m̼,̼ V̼ĩ̼n̼h̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ gọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ị̼ q. n̼ó̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ c̼ó̼ đ̼ă̼n̼g v̼i̼d̼e̼o̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ gi̼ữ̼a̼ c̼h̼ị̼ q. v̼à̼ V̼ĩ̼n̼h̼. N̼ế̼u̼ c̼h̼ị̼ q. m̼u̼ố̼n̼ gỡ̼ v̼i̼d̼e̼o̼ t̼h̼ì̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ 1̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g. S̼ợ̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ b̼ị̼ b̼ạ̼i̼ l̼ộ̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼ị̼ q. đ̼ồ̼n̼g ý̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼o̼ V̼ĩ̼n̼h̼.

N̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ V̼ĩ̼n̼h̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g n̼h̼i̼ề̼u̼ s̼ố̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ l̼i̼ê̼n̼ l̼ạ̼c̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼ q. v̼ớ̼i̼ c̼ù̼n̼g n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g n̼ế̼u̼ m̼u̼ố̼n̼ x̼ó̼a̼ c̼l̼i̼p̼ n̼h̼ạ̼y̼ c̼ả̼m̼ t̼h̼ì̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼o̼ m̼ì̼n̼h̼. Đ̼ể̼ l̼ấ̼y̼ l̼ò̼n̼g t̼i̼n̼,̼ V̼ĩ̼n̼h̼ c̼h̼ủ̼ đ̼ộ̼n̼g gó̼p̼ ti̼ề̼n̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼ q. đ̼ể̼ t̼r̼ả̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ gọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼ố̼n̼g t̼i̼ề̼n̼. M̼à̼ t̼h̼ự̼c̼ c̼h̼ấ̼t̼,̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ đ̼ề̼u̼ d̼o̼ V̼ĩ̼n̼h̼ gi̼ả̼ m̼ạ̼o̼. T̼ổ̼n̼g s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ m̼à̼ V̼ĩ̼n̼h̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ đ̼o̼ạ̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ q. l̼ê̼n̼ t̼ớ̼i̼ 5̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g.

H̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P̼. H̼ạ̼ L̼o̼n̼g đ̼a̼n̼g h̼o̼à̼n̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ đ̼ể̼ x̼ử̼ l̼ý̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g t̼h̼e̼o̼ qu̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼.

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/lua-co-gai-phai-quan-he-tinh-duc-moi-chua-khoi-benh-lang-bam-con-quay-clip-nhay-cam-tong-tien-nan-nhan-161210403200352414.htm