Mʊa vé “Sʊper Vɨp” 900 ռɢɦìռ đồռɢ, զʊý ôռɢ đượƈ ռɦâռ ʋɨêռ tắʍ ƈɦʊռɢ, ‘ʋʊốt ȶʀụ’

0
159

P̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ Q̲u̲ản̲ l̲ý h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ề t̲r̲ật̲ t̲ự x̲ã h̲ội̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ Đồn̲g̲ N̲a̲i̲ đa̲n̲g̲ l̲ập̲ h̲ồ s̲ơ x̲ử l̲ý c̲ơ s̲ở m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ c̲ó n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ k̲h̲ỏa̲ t̲h̲ân̲, k̲íc̲h̲ d̲ục̲ c̲h̲o̲ k̲h̲ác̲h̲.

T̲r̲ước̲ đó, t̲ối̲ n̲g̲ày̲ 1̲3̲/4̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ c̲ơ s̲ở m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ N̲a̲m̲ A̲n̲ B̲ìn̲h̲, địa̲ c̲h̲ỉ t̲ại̲ L̲ô A̲9̲, K̲h̲u̲ d̲ân̲ c̲ư A̲n̲ B̲ìn̲h̲, p̲h̲ườn̲g̲ A̲n̲ B̲ìn̲h̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố B̲i̲ên̲ H̲òa̲ d̲o̲ L̲.T̲.A̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲8̲, n̲g̲ụ t̲ỉn̲h̲ T̲i̲ền̲ G̲i̲a̲n̲g̲, l̲àm̲ c̲h̲ủ).

T̲ại̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲ p̲h̲òn̲g̲ V̲I̲P̲5̲ v̲à V̲I̲P̲8̲ c̲ó 2̲ n̲ữ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ đa̲n̲g̲ k̲h̲ỏa̲ t̲h̲ân̲ t̲ắm̲ c̲h̲u̲n̲g̲ v̲à t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ k̲íc̲h̲ d̲ục̲ c̲h̲o̲ 2̲ k̲h̲ác̲h̲ n̲a̲m̲.

Mua vé Super Vip 900 nghìn đồng, quý ông được nhân viên tắm chung, kích dục - Hình 1Nữ nhân viên và khách bị bắt quả tang tại cơ sở massage Nam An Bình

L̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲ới̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ , 2̲ n̲ữ t̲i̲ếp̲ v̲i̲ên̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ k̲h̲i̲ k̲h̲ác̲h̲ m̲u̲a̲ v̲é “S̲u̲p̲e̲r̲ V̲i̲p̲” v̲ới̲ g̲i̲á 9̲0̲0̲.0̲0̲0̲ đồn̲g̲ s̲ẽ được̲ t̲i̲ếp̲ v̲i̲ên̲ n̲ữ k̲h̲ỏa̲ t̲h̲ân̲ t̲ắm̲ c̲h̲u̲n̲g̲, s̲a̲u̲ đó “ k̲íc̲h̲ d̲ục̲ ” c̲h̲o̲ k̲h̲ác̲h̲.

Đo̲àn̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ đã t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ l̲ập̲ b̲i̲ên̲ b̲ản̲, x̲ử l̲ý t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ . T̲r̲ước̲ đó, n̲g̲ày̲ 7̲/4̲ t̲ại̲ h̲u̲y̲ện̲ L̲o̲n̲g̲ T̲h̲àn̲h̲ (Đồn̲g̲ N̲a̲i̲), c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ c̲ơ s̲ở m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲ịn̲h̲ P̲h̲át̲ t̲ại̲ ấp̲ 2̲, x̲ã P̲h̲ước̲ B̲ìn̲h̲.

T̲ại̲ đây̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ b̲ắt̲ q̲u̲ả t̲a̲n̲g̲ 2̲ t̲i̲ếp̲ v̲i̲ên̲ m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ n̲ữ đa̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ k̲h̲ỏa̲ t̲h̲ân̲ v̲à đa̲n̲g̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ “ k̲íc̲h̲ d̲ục̲ ” c̲h̲o̲ c̲ác̲ k̲h̲ác̲h̲ n̲a̲m̲ t̲ại̲ p̲h̲òn̲g̲ V̲i̲p̲1̲ v̲à V̲i̲p̲3̲.

Khách và nhân viên cùng k.h.ỏ.a thân trong cơ sở massage

K̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ c̲ơ s̲ở m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ 2̲ n̲ữ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ đa̲n̲g̲ k̲h̲ỏa̲ t̲h̲ân̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ k̲íc̲h̲ d̲ục̲ c̲h̲o̲ k̲h̲ác̲h̲.

N̲g̲ày̲ 1̲1̲/4̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ L̲o̲n̲g̲ T̲h̲àn̲h̲ (t̲ỉn̲h̲ Đồn̲g̲ N̲a̲i̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, x̲ử l̲ý t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ v̲ụ c̲ơ s̲ở m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ c̲h̲o̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ n̲ữ t̲h̲o̲át̲ y̲.

Khách và nhân viên cùng khỏa thân trong cơ sở massage - Hình 1

Cơ sở massage tổ chức cho nhân viên nữ thoát y

T̲r̲ước̲ đó, v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 7̲/4̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ L̲o̲n̲g̲ T̲h̲àn̲h̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ đột̲ x̲u̲ất̲ c̲ơ s̲ở k̲i̲n̲h̲ d̲o̲a̲n̲h̲ m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲ịn̲h̲ P̲h̲át̲ (t̲ại̲ ấp̲ 2̲, x̲ã P̲h̲ước̲ B̲ìn̲h̲, h̲u̲y̲ện̲ L̲o̲n̲g̲ T̲h̲àn̲h̲), b̲ắt̲ q̲u̲ả t̲a̲n̲g̲ 2̲ t̲i̲ếp̲ v̲i̲ên̲ n̲ữ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ k̲h̲ỏa̲ t̲h̲ân̲ v̲à đa̲n̲g̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ k̲íc̲h̲ d̲ục̲ c̲h̲o̲ 2̲ k̲h̲ác̲h̲ n̲a̲m̲. H̲a̲i̲ t̲i̲ếp̲ v̲i̲ên̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ k̲h̲ác̲h̲ m̲u̲ốn̲ v̲ào̲ p̲h̲ải̲ m̲u̲a̲ v̲é v̲ới̲ g̲i̲á 2̲0̲0̲.0̲0̲0̲ đồn̲g̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ v̲ào̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲, k̲h̲ác̲h̲ p̲h̲ải̲ k̲h̲ỏa̲ t̲h̲ân̲ v̲à được̲ c̲ác̲ n̲ữ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ p̲h̲ục̲ v̲ụ m̲a̲s̲a̲g̲e̲ x̲o̲a̲ b̲óp̲. C̲ác̲ n̲ữ t̲i̲ếp̲ v̲i̲ên̲ s̲ẽ k̲íc̲h̲ d̲ục̲ c̲h̲o̲ k̲h̲ác̲h̲ để h̲ưởn̲g̲ t̲i̲ền̲ “b̲o̲a̲” t̲ừ 3̲0̲0̲.0̲0̲0̲ đồn̲g̲ đến̲ 5̲0̲0̲.0̲0̲0̲ đồn̲g̲ t̲ùy̲ t̲h̲e̲o̲ t̲h̲ỏa̲ t̲h̲u̲ận̲.

V̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ được̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ L̲o̲n̲g̲ T̲h̲àn̲h̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲.

L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ B̲i̲ên̲ H̲òa̲ , t̲ỉn̲h̲ Đồn̲g̲ N̲a̲i̲ đã t̲ổ c̲h̲ức̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, x̲ử l̲ý c̲ác̲ c̲ơ s̲ở k̲i̲n̲h̲ d̲o̲a̲n̲h̲ n̲h̲ạy̲ c̲ảm̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲. Q̲u̲a̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ụ m̲u̲a̲ b̲án̲ d̲âm̲, k̲íc̲h̲ d̲ục̲ n̲úp̲ b̲ón̲g̲, t̲r̲á h̲ìn̲h̲.

Công an triệt phá nhiều điểm mại dâm, kích dục ở Biên Hoà - Hình 1

Đối̲ t̲ượn̲g̲ b̲án̲ d̲âm̲ b̲ị l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ T̲h̲ốn̲g̲ N̲h̲ất̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲. (Ản̲h̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ ĐN̲)

C̲ụ t̲h̲ể, v̲ào̲ l̲úc̲ 2̲3̲h̲’ n̲g̲ày̲ 1̲7̲/1̲2̲, t̲ổ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ c̲ủa̲ đội̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ Q̲u̲ản̲ l̲ý h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ề t̲r̲ật̲ t̲ự x̲ã h̲ội̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ B̲i̲ên̲ H̲òa̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ n̲h̲à n̲g̲h̲ỉ L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ (k̲h̲u̲ p̲h̲ố 7̲, p̲h̲ườn̲g̲ T̲h̲ốn̲g̲ N̲h̲ất̲), p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ m̲ột̲ c̲ặp̲ n̲a̲m̲, n̲ữ đa̲n̲g̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ “m̲u̲a̲ b̲án̲ d̲âm̲ ”.

C̲ùn̲g̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ T̲h̲ốn̲g̲ N̲h̲ất̲ c̲ũn̲g̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ h̲a̲i̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ “m̲u̲a̲ b̲án̲ d̲âm̲ ” t̲ại̲ n̲h̲à n̲g̲h̲ỉ T̲h̲a̲n̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ (k̲h̲u̲ p̲h̲ố 7̲, p̲h̲ườn̲g̲ T̲h̲ốn̲g̲ N̲h̲ất̲). Q̲u̲a̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲, c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ đều̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ỏa̲ t̲h̲u̲ận̲ v̲à g̲i̲a̲o̲ d̲ịc̲h̲ v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲ q̲u̲a̲ m̲ạn̲g̲ i̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲ s̲a̲u̲ đó c̲h̲ọn̲ n̲h̲à n̲g̲h̲ỉ để t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ “ m̲u̲a̲ b̲án̲ d̲âm̲ ”. C̲h̲ủ c̲ác̲ n̲h̲à n̲g̲h̲ỉ c̲ũn̲g̲ đa̲n̲g̲ được̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ l̲ập̲ h̲ồ s̲ơ x̲ử l̲ý t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ .

Công an triệt phá nhiều điểm mại dâm, kích dục ở Biên Hoà - Hình 2

Q̲u̲a̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ B̲i̲ên̲ H̲òa̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲i̲ều̲ đi̲ểm̲ m̲ại̲ d̲âm̲, k̲íc̲h̲ d̲ục̲ . (Ản̲h̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ ĐN̲)

C̲ũn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đêm̲ 1̲7̲/1̲2̲, t̲ổ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ c̲ủa̲ đội̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ Q̲u̲ản̲ l̲ý h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ề t̲r̲ật̲ t̲ự x̲ã h̲ội̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ c̲ơ s̲ở m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ H̲u̲y̲ền̲ L̲i̲n̲h̲ (k̲h̲u̲ p̲h̲ố 7̲, p̲h̲ườn̲g̲ T̲ân̲ T̲i̲ến̲) v̲à c̲ơ s̲ở m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ K̲i̲ều̲ A̲n̲ (k̲h̲u̲ p̲h̲ố 1̲1̲, p̲h̲ườn̲g̲ T̲ân̲ P̲h̲o̲n̲g̲) p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲ác̲ n̲ữ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ c̲ủa̲ q̲u̲án̲ đa̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ “k̲h̲ôn̲g̲ m̲ản̲h̲ v̲ải̲ c̲h̲e̲ t̲h̲ân̲” để t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ k̲íc̲h̲ d̲ục̲ c̲h̲o̲ k̲h̲ác̲h̲.

Công an triệt phá nhiều điểm mại dâm, kích dục ở Biên Hoà - Hình 3

T̲r̲ưa̲ 1̲8̲/1̲2̲, c̲ác̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ đội̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ B̲i̲ên̲ H̲òa̲ đồn̲g̲ l̲o̲ạt̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ 4̲ c̲ơ s̲ở m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ P̲h̲ươn̲g̲ X̲a̲ X̲a̲ ở p̲h̲ườn̲g̲ P̲h̲ước̲ T̲ân̲, c̲ơ s̲ở m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ B̲ìn̲h̲ B̲ìn̲h̲ A̲n̲, c̲ơ s̲ở m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ P̲h̲ươn̲g̲ M̲y̲ v̲à c̲ơ s̲ở S̲i̲m̲ T̲ím̲ t̲h̲u̲ộc̲ địa̲ b̲àn̲ p̲h̲ườn̲g̲ L̲o̲n̲g̲ B̲ìn̲h̲ T̲ân̲. T̲ại̲ m̲ỗi̲ c̲ơ s̲ở đã p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲ó h̲a̲i̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ n̲ữ đa̲n̲g̲ k̲h̲ỏa̲ t̲h̲ân̲ k̲íc̲h̲ d̲ục̲ c̲h̲o̲ k̲h̲ác̲h̲ đến̲ m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲.

T̲h̲e̲o̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ B̲i̲ên̲ H̲òa̲, t̲h̲ực̲ t̲r̲ạn̲g̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ m̲ại̲ d̲âm̲, k̲íc̲h̲ d̲ục̲ t̲r̲á h̲ìn̲h̲, n̲úp̲ b̲ón̲g̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ đa̲n̲g̲ d̲i̲ễn̲ b̲i̲ến̲ p̲h̲ức̲ t̲ạp̲ v̲ới̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲ìn̲h̲ t̲h̲ức̲ b̲i̲ến̲ t̲ướn̲g̲, t̲h̲ủ đo̲ạn̲ t̲i̲n̲h̲ v̲i̲. C̲ôn̲g̲ a̲n̲ s̲ẽ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ c̲ùn̲g̲ c̲ác̲ b̲a̲n̲, n̲g̲àn̲h̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ r̲à s̲o̲át̲ c̲ác̲ địa̲ đi̲ểm̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ t̲ệ n̲ạn̲ n̲úp̲ b̲ón̲g̲, t̲r̲á h̲ìn̲h̲ để k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ đấu̲ t̲r̲a̲n̲h̲, t̲r̲i̲ệt̲ p̲h̲á, k̲i̲ên̲ q̲u̲y̲ết̲ x̲ử l̲ý n̲g̲h̲i̲êm̲, t̲ừn̲g̲ b̲ước̲ đẩy̲ l̲ùi̲ t̲ệ n̲ạn̲ x̲ã h̲ội̲ , p̲h̲òn̲g̲ n̲g̲ừa̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲./.

V̲ụ b̲ắt̲ q̲u̲ả t̲a̲n̲g̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ k̲íc̲h̲ d̲ục̲ c̲h̲o̲ k̲h̲ác̲h̲: T̲i̲ệm̲ m̲ới̲ m̲ở được̲ v̲ài̲ t̲h̲án̲g̲ Đại̲ d̲i̲ện̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã Đại̲ P̲h̲ước̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲i̲ệm̲ m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ S̲u̲k̲a̲ m̲ới̲ đi̲ v̲ào̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ được̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ n̲g̲ắn̲. K̲h̲i̲ c̲ác̲ b̲a̲n̲ n̲g̲àn̲h̲ v̲ào̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲h̲ỉ c̲ó 3̲ t̲i̲ếp̲ v̲i̲ên̲ t̲r̲ẻ.

Vụ bắt quả tang nhân viên massage kích dục cho khách: Tiệm mới mở được vài tháng - Hình 1

Đôi nam nữ bị bắt qua tang tại cơ sở massage – Ảnh: Công an Đồng Nai

S̲án̲g̲ 2̲2̲/1̲1̲, t̲r̲a̲o̲ đổi̲ t̲r̲ên̲ b̲áo̲ Đất̲ V̲i̲ệt̲, m̲ột̲ đại̲ d̲i̲ện̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã Đại̲ P̲h̲ước̲ (h̲u̲y̲ện̲ N̲h̲ơn̲ T̲r̲ạc̲h̲, t̲ỉn̲h̲ Đồn̲g̲ N̲a̲i̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲: “M̲ặc̲ d̲ù k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ận̲ được̲ p̲h̲ản̲ án̲h̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ v̲ề t̲i̲ệm̲ m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ S̲u̲k̲a̲ c̲ó h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ t̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ d̲o̲ q̲u̲án̲ m̲ới̲ đi̲ v̲ào̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ n̲ên̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã Đại̲ P̲h̲ước̲ k̲ết̲ h̲ợp̲ b̲a̲n̲ V̲ăn̲ h̲óa̲, T̲ư p̲h̲áp̲ x̲ã đột̲ x̲u̲ất̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ c̲ơ s̲ở n̲ày̲. T̲i̲ệm̲ m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ s̲a̲i̲ p̲h̲ạm̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ s̲ẽ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ x̲ử p̲h̲ạt̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲”.

T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ đại̲ d̲i̲ện̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã Đại̲ P̲h̲ước̲, t̲i̲ệm̲ m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ S̲u̲k̲a̲ m̲ới̲ đi̲ v̲ào̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ được̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ n̲g̲ắn̲. K̲h̲i̲ c̲ác̲ b̲a̲n̲ n̲g̲àn̲h̲ v̲ào̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲h̲ỉ c̲ó 3̲ t̲i̲ếp̲ v̲i̲ên̲ t̲r̲ẻ v̲à c̲ác̲ c̲ô g̲ái̲ n̲ày̲ đều̲ l̲à n̲g̲ười̲ n̲ơi̲ k̲h̲ác̲ t̲ới̲, k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ n̲g̲ười̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲.

T̲r̲ước̲ đó, k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲1̲h̲ n̲g̲ày̲ 1̲8̲/1̲1̲, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã Đại̲ P̲h̲ước̲ k̲ết̲ h̲ợp̲ b̲a̲n̲ V̲ăn̲ h̲óa̲, T̲ư p̲h̲áp̲ x̲ã đột̲ x̲u̲ất̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ c̲ơ s̲ở m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ S̲u̲k̲a̲ (t̲ại̲ địa̲ c̲h̲ỉ t̲ại̲ ấp̲ B̲ến̲ C̲ộ, x̲ã Đại̲ P̲h̲ước̲, N̲h̲ơn̲ T̲r̲ạc̲h̲). Q̲u̲a̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ b̲ắt̲ q̲u̲ả t̲a̲n̲g̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ n̲ữ đa̲n̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲ặc̲ áo̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ k̲íc̲h̲ d̲ục̲ c̲h̲o̲ k̲h̲ác̲h̲.

Q̲u̲a̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ c̲ơ s̲ở k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó g̲i̲ấy̲ c̲h̲ứn̲g̲ n̲h̲ận̲ đủ đi̲ều̲ k̲i̲ện̲ v̲ề A̲N̲T̲T̲, n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲ặc̲ t̲r̲a̲n̲g̲ p̲h̲ục̲, đe̲o̲ p̲h̲ù h̲i̲ệu̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó h̲ợp̲ đồn̲g̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲h̲ứn̲g̲ c̲h̲ỉ h̲àn̲h̲ n̲g̲h̲ề.

Được̲ b̲i̲ết̲, q̲u̲án̲ m̲a̲s̲s̲a̲g̲e̲ S̲u̲k̲a̲ d̲o̲ Đỗ V̲ăn̲ T̲u̲ấn̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲6̲, t̲r̲ú h̲u̲y̲ện̲ Y̲ên̲ L̲ạc̲, t̲ỉn̲h̲ V̲ĩn̲h̲ P̲h̲úc̲) đại̲ d̲i̲ện̲ q̲u̲ản̲ l̲ý. C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã Đại̲ P̲h̲ước̲, h̲u̲y̲ện̲ N̲h̲ơn̲ T̲r̲ạc̲h̲ đã l̲ập̲ b̲i̲ên̲ b̲ản̲, x̲ử l̲ý t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.