‘Mᴀ ᴍᴇɴ’ ᴄưỡɴɢ ʜɪếᴘ ᴛʜɪếᴜ ɴữ ᴋʜôɴɢ ᴛʜàɴʜ, ǫᴜᴀʏ sᴀɴɢ ʜɪếᴘ ᴅâᴍ ᴄụ ʙà 93 ᴛᴜổɪ

0
190

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̉ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ ʙᴀ̆́ᴄ ɢɪᴀɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ 93 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. ᴀ̉ɴʜ ᴄᴛᴠ

ᴛʀᴜ̛ᴀ 11.1, ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ, ᴏ̂ɴɢ ᴠɪ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴜʙɴᴅ xᴀ̃ ᴛᴀ̂ɴ sᴏ̛ɴ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴜ̣ᴄ ɴɢᴀ̣ɴ, ʙᴀ̆́ᴄ ɢɪᴀɴɢ), ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴜ̣ᴄ ɴɢᴀ̣ɴ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ʙᴀ̀ ᴄᴜ̣ 93 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ.

ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 16 ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 10.1, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ᴠᴇ̂̀, ɢɪᴀ́ᴘ ᴠᴀ̆ɴ ᴄ. (33 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ ᴛᴀ̂ɴ sᴏ̛ɴ) ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̣ ɢɪᴀ́ᴘ ᴛʜɪ̣ ɴ. (93 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ). ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄ. ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ sᴀ̀ᴍ sᴏ̛̃, ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴄʜɪ̣ ɢɪᴀ́ᴘ ᴛʜɪ̣ ᴏ. (24 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄʜᴀ́ᴜ ɴᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̣ ɴ).

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ ᴏ. sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ, ᴠᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴛʜᴀ̂ɴ, ᴄ. ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̣ ɴ. ᴆᴀɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. ᴄ. sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴆᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̣ ɴ.

ɴɢʜᴇ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̣ ɴ., ᴄʜᴀ́ᴜ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̣ ɴ. ᴄʜᴀ̣ʏ sᴀɴɢ, ᴄᴀ̂̀ᴍ ɢᴀ̣̂ʏ ᴆᴀ́ɴʜ ᴄ. ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴀ̣ʏ, ᴛᴀ̂̉ᴜ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ ᴛᴀ̂ɴ sᴏ̛ɴ ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ᴄ. ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴆᴏ́. ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ ᴛᴀ̂ɴ sᴏ̛ɴ, ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ, ᴄ. ᴋʜᴀɪ ᴆᴀ̃ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴛᴀ̣ɪ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴄ. ʟᴀ̀ᴍ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ, ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ ʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ɴʜ, ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ 2 ᴄᴏɴ. ᴄ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴜ̛̉ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʜᴀʏ ᴛᴜ̣ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ sᴀʏ. ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄ. ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀.

ʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴜ̣ᴄ ɴɢᴀ̣ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴀ ᴄ. ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/ma-men-cuong-hiep-thieu-nu-khong-thanh-quay-sang-hiep-dam-cu-ba-93-tuoi-1170765.html