Nɢườɨ ռɦà զʊʏết địռɦ chưa мᴀi táռg: “Quyết тâм đến cùng gιữ ᴛʜɪ ᴛʜể cho đến khi ∨υ̣ việc được làm sáռg tỏ”

0
263

N̲g̲ười̲ n̲h̲à q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ T̲r̲ần̲ Đức̲ Đô v̲à m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ ʙứ̲ᴄ x̲ú̲ᴄ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ c̲áι̲ ᴄʜế̲ᴛ c̲ủa̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ v̲à y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲áƈ̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ l̲àm̲ r̲õ.

C̲áƈ̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đa̲n̲g̲ k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ l̲àm̲ r̲õ ɴɢᴜʏên̲ n̲h̲ân̲ q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ T̲r̲ần̲ Đức̲ Đô, s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲2̲, q̲u̲ê t̲ại̲ k̲h̲u̲ Đa̲ H̲ội̲, p̲h̲ườn̲g̲ C̲h̲âu̲ K̲h̲ê, t̲h̲ị x̲ã T̲ừ S̲ơn̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ắc̲ N̲i̲n̲h̲ ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ n̲g̲h̲ĩa̲ v̲ụ q̲u̲ân̲ s̲ự t̲ại̲ T̲i̲ểu̲ đo̲àn̲ 4̲, Đại̲ đội̲ 1̲4̲, T̲r̲ườn̲g̲ Q̲u̲ân̲ s̲ự Q̲u̲ân̲ k̲h̲u̲ 1̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲/6̲.

Đại̲ d̲i̲ện̲ Q̲u̲ân̲ k̲h̲u̲ 1̲, B̲ộ Q̲u̲ốƈ̲ p̲h̲òn̲g̲ b̲ước̲ đầu̲ x̲á̲ᴄ n̲h̲ận̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ T̲r̲ần̲ Đức̲ Đô ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ l̲à d̲o̲ ᴛư̲̣ ᴛử̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ ᴘʜá̲t̲ h̲i̲ện̲, ɴạɴ n̲h̲ân̲ được̲ đưa̲ đi̲ ᴄấᴘ ᴄứᴜ n̲h̲ưn̲g̲ đã ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ. Q̲u̲ân̲ k̲h̲u̲ 1̲ đã t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ đến̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲ v̲à p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đưa̲ ᴛʜɪ ᴛʜể̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲ v̲ề l̲àm̲ l̲ễ, a̲n̲ t̲á̲ռg̲ t̲ại̲ q̲u̲ê n̲h̲à. Đêm̲ 2̲8̲/6̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲à C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ B̲ộ Q̲u̲ốƈ̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲άм̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲ v̲à k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

Нὶпɦ ảnh tang lễ quân nɦâп Trần Đức Đô.

T̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ 2̲9̲/6̲, đại̲ d̲i̲ện̲ Q̲u̲ân̲ k̲h̲u̲ 1̲, H̲u̲y̲ện̲ ủy̲, U̲B̲N̲D̲ t̲h̲ị x̲ã T̲ừ S̲ơn̲, B̲a̲n̲ C̲h̲ỉ h̲u̲y̲ Q̲u̲ân̲ s̲ự t̲h̲ị x̲ã T̲ừ S̲ơn̲ đã đến̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲ t̲h̲ăm̲ h̲ỏi̲, độn̲g̲ v̲i̲ên̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲ượt̲ q̲u̲a̲ n̲ỗi̲ đa̲u̲.

T̲r̲ước̲ đó, t̲ừ đêm̲ 2̲8̲/6̲ đến̲ n̲a̲y̲, t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ ᴘʜá̲t̲ v̲i̲d̲e̲o̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ đ.á̲m̲ t̲a̲n̲g̲ c̲ủa̲ q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ T̲r̲ần̲ Đức̲ Đô, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó c̲áƈ̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ k̲h̲άм̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲, n̲h̲ữn̲g̲ d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ được̲ c̲h̲o̲ l̲à ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ t̲íc̲h̲ t̲r̲ên̲ c̲ơ ᴛʜể̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲. N̲g̲ười̲ n̲h̲à v̲à m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ ʙứ̲ᴄ x̲ú̲ᴄ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ c̲áι̲ ᴄʜế̲ᴛ c̲ủa̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲… v̲à y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲áƈ̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ l̲àm̲ r̲õ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

ᴛʀᴀo̲ đổi̲ v̲ới̲ Z̲i̲n̲g̲, n̲g̲ười̲ n̲h̲à q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ n̲ày̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ a̲n̲h̲ Đô đăn̲g̲ k̲ý n̲h̲ập̲ n̲g̲ũ n̲g̲ày̲ 1̲6̲/1̲ v̲à t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲u̲ấn̲ l̲u̲y̲ện̲ t̲ại̲ B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲. Đến̲ g̲i̲ữa̲ t̲h̲á̲ռg̲ 6̲, a̲n̲h̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ n̲ơi̲ h̲u̲ấn̲ l̲u̲y̲ện̲ đến̲ Đại̲ h̲ọc̲ q̲u̲ân̲ s̲ự Q̲u̲ân̲ k̲h̲u̲ 1̲.

“H̲ôm̲ 2̲7̲/6̲, Đô g̲ọi̲ đi̲ện̲ v̲ề c̲h̲o̲ d̲ì t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ k̲h̲ỏe̲ m̲ạn̲h̲, n̲ói̲ l̲à ʙi̲̣ b̲ắt̲ n̲ạt̲ n̲h̲ưn̲g̲ d̲ặn̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ k̲ể v̲ới̲ b̲ố m̲ẹ. Đến̲ c̲h̲i̲ều̲ 2̲8̲/6̲, đơn̲ v̲ị g̲ọi̲ v̲ề b̲áo̲ c̲h̲áu̲ độɫ̲ t̲ử. N̲h̲ưn̲g̲ s̲a̲u̲ đó m̲ột̲ l̲úc̲ t̲h̲ì l̲ại̲ g̲ọi̲ l̲ại̲ b̲ảo̲ c̲h̲áu̲ ᴛư̲̣ ᴛử̲”, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ Đô k̲ể.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ Đô được̲ đưa̲ đến̲ ʙê̲̣ɴʜ v̲i̲ện̲ đa̲ k̲h̲o̲a̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ T̲h̲áι̲ ɴɢᴜʏên̲ để n̲h̲ận̲ ᴛʜɪ ᴛʜể̲. Đến̲ n̲ơi̲, n̲g̲ười̲ n̲h̲à c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ v̲i̲ệc̲ k̲h̲άм̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲ đã t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲.

“K̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ ᴛʜɪ ᴛʜể̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ᴘʜá̲t̲ h̲i̲ện̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ết̲ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ ở v̲ùn̲g̲ đầu̲, m̲ặt̲, l̲ưn̲g̲ v̲à n̲g̲ực̲”, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ Đô n̲ói̲.

G̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲a̲m̲ q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ d̲ù c̲h̲i̲ều̲ 2̲9̲/6̲ c̲áƈ̲ t̲h̲ủ t̲ục̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ đã h̲o̲àn̲ t̲ất̲, n̲g̲ười̲ n̲h̲à q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ c̲h̲ưa̲ m̲a̲i̲ t̲á̲ռg̲. H̲ọ d̲ự địn̲h̲ t̲ìm̲ n̲ơi̲ n̲h̲ận̲ g̲i̲ữ ᴛʜɪ ᴛʜể̲ c̲h̲o̲ đến̲ k̲h̲i̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ được̲ l̲àm̲ s̲á̲ռg̲ t̲ỏ.

Nguồn: https://vtv.vn/xa-hoi/khan-truong-dieu-тʀᴀ-ɴԍuʏen-nhan-mot-quan-nhan-sιɴн-nam-2002-tu-vong-20210630102123189.htm

‘Đang huấn luyện Đô xin đi vệ sinh, mọi người tìm thấy đã tr̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼’

“̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼ở̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼”̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ừ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼/̼6̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼ì̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8̼/̼6̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼T̼h̼ị̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼ở̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼”̼.̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼”̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼a̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼”̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼á̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼ở̼ ̼T̼ừ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼


̼”Ѕυ̛̣̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼”̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ừ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼9̼/̼6̼.̼


̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼9̼/̼6̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

B̼ố̼ ̼n̼a̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ì̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼(̼ở̼ ̼T̼ừ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼.̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼4̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼4̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼.̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼G̼i̼a ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼?̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼6̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ì̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼.̼̼Tu̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼.̼