N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼

0
347

N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼8̼/̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼u̼y̼ệ̼t̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼5̼0̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼a̼i̼.̼

̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Nguồn: https://zingnews.vn/nam-thanh-nien-chet-trong-tu-the-treo-co-o-tphcm-post1182060.html