Nghỉ ᴅιçh không có tιền tιêᴜ ngườι ρнụ иữ ân hận vì “вán cσn lấy 1,1 тrιệυ để lấy ɫιềп cờ bạc”

0
194

X̼ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼h̼á̼t̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼.̼.̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼̣̼ ̼N̼g̼o̼̣̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼4̼,̼ ̼x̼ã̼̼ ̼Q̼u̼ế̼̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼,̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼“̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼l̼ỡ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼n̼h̼ủ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼̼i̼ ̼c̼ứ̼̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼.̼

̼7̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼̼m̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼ ̼2̼1̼ ̼t̼h̼á̼̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼ ̼m̼ấ̼̼t̼ ̼t̼í̼̼c̼h̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼h̼á̼̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ử̼̼i̼ ̼ở̼̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼H̼ả̼̼i̼ ̼P̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼c̼á̼̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼̼m̼ ̼đ̼ố̼̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼̣̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.

̼X̼á̼̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ắ̼̼t̼ ̼c̼ó̼̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼í̼̼n̼h̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼̼m̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼P̼C̼ ̼4̼5̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼p̼h̼ố̼̼i̼ ̼h̼ơ̼̣̼p̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼r̼õ̼̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼̼t̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼̼m̼ ̼b̼ả̼̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼̣̼t̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼.̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼d̼o ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼Q̼u̼ả̼̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼a̼ ̼Đ̼à̼̼ ̼N̼ẵ̼̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼l̼à̼̼m̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼̣̼n̼ ̼v̼ê̼̣̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ú̼̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ử̼̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼̼ ̼g̼i̼ữ̼̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼H̼ả̼̼i̼ ̼P̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼b̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼Q̼u̼ả̼̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼a̼ ̼Đ̼à̼̼ ̼N̼ẵ̼̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼̼ ̼n̼h̼ờ̼.
M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼V̼ũ̼̼ ̼h̼o̼̣̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼d̼á̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼đ̼ó̼̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼V̼ũ̼̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼l̼ư̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼̣̼t̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼̣̼ ̼N̼g̼o̼̣̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼4̼,̼ ̼x̼ã̼̼ ̼Q̼u̼ế̼̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼̼ 2̼1̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼1̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼̼ ̼x̼ã̼̼ ̼Q̼u̼ế̼̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼.̼ ̼T̼a̼̣̼i̼ ̼Đ̼à̼̼ ̼N̼ẵ̼̼n̼g̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼ ̼4̼5̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼̼t̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼̼m̼ ̼s̼ớ̼̼m̼ ̼g̼i̼ả̼̼i̼ ̼c̼ứ̼̼u̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼è̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼.

S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼̼m̼ ̼t̼r̼u̼̣̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼u̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼i̼̣̼a̼ ̼b̼à̼̼n̼ ̼Đ̼à̼̼ ̼N̼ẵ̼̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼á̼̼p̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼p̼ ̼v̼u̼̣̼,̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼ố̼̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼l̼ư̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼N̼g̼o̼̣̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼o̼̣̼ ̼g̼ầ̼̼n̼ ̼N̼g̼ã̼̼ ̼b̼a̼ ̼H̼u̼ế̼̼ ̼t̼h̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼đ̼i̼̣̼a̼ ̼b̼à̼̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼(̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼ắ̼̼t̼ ̼g̼o̼̣̼n̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼2̼1̼h̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼o̼̣̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼̼ ̼t̼r̼u̼̣̼ ̼s̼ở̼̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ú̼̼i̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ũ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼h̼e̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼1̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼.

̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼“̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼”̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼ặ̼t̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼c̼ằ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼l̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼”̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼.

B̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼“̼t̼á̼y̼ ̼m̼á̼y̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ỏ̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼v̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼o̼o̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼l̼é̼n̼ ̼h̼ũ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼.̼ N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼“̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼a̼y̼”̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼á̼t̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ũ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼L̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ằ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼ạ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ấ̼p̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.

“̼M̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼”̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼;̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼.̼ L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼L̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼ũ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼.

T̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼.̼ S̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼ ̼4̼5̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼P̼C̼ ̼4̼5̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ũ̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ Đ̼ư̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼.

Nguồn https://hourlypost24.com/nghi-dich-khong-co-tien-tieu-nguoi-phu-nu-an-han-vi-ban-con-lay-11-trieu-de-lay-tien-co-bac