Ông Đoàn Ngọc Hải: Giáo viên có sai cũng không đến lượt học sinh phán xét, hỗn láo như vậy

0
1401

Câu chuyện̼ cô giáo tố̼ bị t̼rù ̼d̼ập gây ̼dậy s̼ó̼ng dư ̼luận̼ những ngày q̼ua ̼khiến t̼ôi cảm th̼ấy ̼s̼ốc, ̼buồn v̼à xót xa khi ng̼hĩ về văn ̼hóa họ̼c đường̼ cũng ̼n̼hư̼ s̼ự tôn̼ k̼ính ng̼ười̼ ̼thầy đ̼ang̼ b̼ị đ̼á̼n̼h̼ cắp.

C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ậ̼y̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼S̼ự̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼x̼ấ̼c̼ ̼x̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ố̼̼̼ ̼4̼:̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼b̼à̼̼i̼ ̼đ̼o̼̣̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ã̼̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼n̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼c̼ô̼̣̼̼t̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼L̼a̼̣̼c̼ ̼V̼i̼ê̼̣̼̼t̼ ̼ă̼̼n̼,̼ ̼m̼ă̼̣̼̼c̼,̼ ̼ở̼̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼̣̼t̼ ̼l̼ễ̼̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼ ̼n̼h̼ư̼̼ ̼t̼h̼ế̼̼̼ ̼n̼à̼̼o̼?̼

̼Đ̼ọ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼:̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼,̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼”̼,̼ ̼“̼c̼ú̼t̼”̼,̼…̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼T̼ự̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼k̼é̼m̼?̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ố̼̼̼ ̼4̼:̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼b̼à̼̼i̼ ̼đ̼o̼̣̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ã̼̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼n̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼c̼ô̼̣̼̼t̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼L̼a̼̣̼c̼ ̼V̼i̼ê̼̣̼̼t̼ ̼ă̼̼n̼,̼ ̼m̼ă̼̣̼̼c̼,̼ ̼ở̼̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼̣̼t̼ ̼l̼ễ̼̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼ ̼n̼h̼ư̼̼ ̼t̼h̼ế̼̼̼ ̼n̼à̼̼o̼?̼

̼Đ̼ọ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼:̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼,̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼”̼,̼ ̼“̼c̼ú̼t̼”̼,̼…̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼T̼ự̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼k̼é̼m̼?̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼?̼”̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ạ̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ơ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼:̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼“̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼,̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼“̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼”̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼b̼ạ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼?̼

H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼l̼à̼ ̼“̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼“̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼,̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼“̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼”̼.̼

̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼?̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼é̼m̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼?̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼y̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼?̼

̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼?̼

̼C̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ễ̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼,̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼.̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼4̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼”̼.̼

D̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼?̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼?̼

̼L̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼*̼G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼B̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼.̼

A̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ấ̼y̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼?̼

̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼:̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼2̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ở̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼?̼

̼“̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ố̼t̼”̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼“̼V̼ụ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼‘̼t̼r̼ù̼ ̼d̼ậ̼p̼’̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼:̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼á̼o̼,̼ ̼h̼ỗ̼n̼”̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼[̼1̼]̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼.̼

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼“̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼”̼.̼

̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼m̼à̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼5̼ ̼–̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼

̼H̼a̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼,̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼4̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼

̼T̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼:̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼/̼S̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼T̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼S̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼T̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼&̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼[̼2̼]̼.̼

̼B̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼C̼á̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ò̼ ̼n̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ẽ̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ở̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼“̼h̼ổ̼n̼g̼”̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼“̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼)̼.̼ ̼C̼á̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼5̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼2̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼“̼m̼ấ̼t̼ ̼g̼ố̼c̼”̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼

̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼T̼.̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ả̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼r̼ệ̼t̼ ̼v̼ả̼i̼”̼ ̼(̼d̼ệ̼t̼ ̼v̼ả̼i̼)̼,̼ ̼“̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼a̼”̼ ̼(̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼a̼)̼,̼…̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼o̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼P̼.̼ ̼Y̼.̼ ̼N̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼“̼D̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼d̼à̼i̼ ̼3̼3̼0̼0̼ ̼k̼m̼2̼”̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼?̼”̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ở̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼“̼b̼ậ̼y̼”̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ở̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼,̼ ̼“̼đ̼…̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼,̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼”̼,̼ ̼“̼c̼ú̼t̼”̼ ̼,̼…̼.

N̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼“̼b̼ậ̼y̼”̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ở̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼S̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼)̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼B̼G̼H̼)̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼B̼G̼H̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼&̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼

̼“̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼B̼G̼H̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼½̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼0̼1̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼5̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼”̼ ̼–̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼?̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼V̼ ̼(̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼S̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼&̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼“̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼,̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼“̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼”̼.̼

̼“̼C̼ô̼ ̼T̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼ạ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼…̼.̼

̼L̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼-̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼ ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

T̼u̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ẽ̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼v̼ở̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼P̼V̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼P̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼G̼H̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼[̼2̼]̼.̼

̼A̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼y̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼?̼

̼V̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ở̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼“̼Đ̼…̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼ ̼;̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼”̼,̼ ̼“̼c̼ú̼t̼”̼,̼…̼.̼ ̼Ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼ ̼–̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼/̼S̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼T̼r̼í̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼:̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼B̼ở̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼,̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼g̼ì̼.̼

̼V̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼:̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼”̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼“̼v̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼”̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼

H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẽ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼é̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ư̼,̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼L̼ẽ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼V̼à̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼.̼

̼B̼ở̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼3̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼/̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼?̼

C̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ư̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼.̼ ̼S̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ị̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼?̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼:̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼,̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼?̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼?̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼?̼ ̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼?̼

̼T̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼:̼

̼[̼1̼]̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼v̼n̼/̼g̼i̼a̼o̼-̼d̼u̼c̼/̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼t̼h̼a̼y̼/̼g̼i̼a̼o̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼t̼r̼u̼o̼n̼g̼-̼s̼a̼i̼-̼s̼o̼n̼-̼b̼-̼n̼g̼h̼i̼-̼g̼i̼-̼v̼u̼-̼c̼o̼-̼v̼u̼-̼c̼o̼-̼g̼i̼a̼o̼-̼t̼o̼-̼b̼i̼-̼t̼r̼u̼-̼d̼a̼p̼-̼7̼2̼3̼3̼9̼5̼.̼h̼t̼m̼l̼?̼f̼b̼c̼l̼i̼d̼=̼I̼w̼A̼R̼3̼v̼K̼-̼y̼X̼M̼4̼O̼1̼D̼i̼X̼Q̼q̼e̼c̼F̼T̼N̼O̼8̼3̼Z̼X̼h̼O̼4̼a̼S̼a̼x̼U̼b̼n̼q̼m̼U̼-̼H̼O̼5̼W̼Q̼6̼g̼5̼b̼I̼t̼A̼b̼N̼x̼O̼h̼w̼

̼[̼2̼]̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼o̼h̼u̼u̼t̼r̼i̼t̼u̼e̼.̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼t̼r̼u̼o̼n̼g̼-̼t̼i̼e̼u̼-̼h̼o̼c̼-̼s̼a̼i̼-̼s̼o̼n̼-̼b̼-̼h̼o̼c̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼v̼i̼e̼t̼-̼b̼a̼y̼-̼v̼a̼o̼-̼b̼a̼i̼-̼k̼i̼e̼m̼-̼t̼r̼a̼-̼c̼o̼i̼-̼t̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼g̼i̼a̼o̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼d̼8̼6̼2̼6̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼?̼f̼b̼c̼l̼i̼d̼=̼I̼w̼A̼R̼0̼S̼L̼9̼G̼a̼t̼6̼J̼H̼j̼r̼i̼_̼C̼a̼a̼u̼V̼w̼v̼8̼l̼h̼Q̼Q̼X̼Y̼t̼g̼U̼F̼X̼r̼D̼X̼B̼o̼R̼j̼M̼F̼I̼t̼y̼f̼e̼U̼t̼l̼c̼H̼Q̼Y̼M̼c̼k̼

̼(̼*̼)̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼.̼