P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼”̼d̼â̼n̼g̼”̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼

0
211

L̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼”̼d̼â̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

D̼â̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼”̼
̼Đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼…̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ẻ̼o̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼

̼L̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼“̼t̼a̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼x̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼é̼”̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼b̼ư̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼.̼.̼.̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼g̼á̼i̼ ̼h̼ư̼”̼.̼

C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼“̼m̼a̼ ̼x̼u̼i̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼“̼d̼â̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼“̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼”̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼ý̼.̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼’̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼’̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼s̼e̼x̼
̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼-̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼s̼á̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼đ̼ả̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼1̼5̼%̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼

̼Q̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼l̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼ậ̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼,̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼N̼u̼ô̼l̼,̼ ̼B̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼h̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼,̼ ̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼h̼a̼,̼ ̼b̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼