PCT Huyện néм ѕầυ rιêиg νàσ nhâи νιên вán xăиg: “Tôi rất hối hận và mong anh ấy đừng кнởι кιệи”

0
428

𝙶𝚒á𝚖 đố𝚌 𝙲ô𝚗𝚐 𝚝𝚢 𝚌ổ 𝚙𝚑ầ𝚗 đầ𝚞 𝚝ư Đứ𝚌 𝚃𝚑à𝚗𝚑 Đắ𝚔 𝙻ắ𝚔 𝚗ó𝚒, 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚛ú𝚝 đơ𝚗 𝚑𝚊𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚕à 𝚝ù𝚢 𝚝𝚑𝚞ộ𝚌 𝚟à𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕𝚊𝚘 độ𝚗𝚐.Ô𝚗𝚐 𝚃𝚛ầ𝚗 Đ.𝙻. (𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝙿𝚑ó 𝙲𝚑ủ 𝚝ị𝚌𝚑 𝚄𝙱𝙽𝙳 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙺𝚛ô𝚗𝚐 𝙿ắ𝚔, 𝚝ỉ𝚗𝚑 Đắ𝚔 𝙻ắ𝚔) 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚌ự 𝚌ã𝚒, 𝚡ô 𝚡á𝚝 𝚟ớ𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝙽.𝙽. (𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐 𝚝ạ𝚒 𝚔𝚖𝟷𝟸 ở 𝚡ã 𝙴𝚊 𝚃𝚞, 𝚃𝙿 𝙱𝚞ô𝚗 𝙼𝚊 𝚃𝚑𝚞ộ𝚝, 𝚝ỉ𝚗𝚑 Đắ𝚔 𝙻ắ𝚔).

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚖ộ𝚝 đ𝚘ạ𝚗 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 𝚐𝚑𝚒 𝚕ạ𝚒 𝚜ự 𝚟𝚒ệ𝚌, ô𝚗𝚐 𝙻. 𝚍ù𝚗𝚐 𝚝𝚛á𝚒 𝚜ầ𝚞 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚗é𝚖 𝚝𝚛ú𝚗𝚐 𝚗𝚊𝚖 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗. 𝙺𝚑𝚒 ô𝚗𝚐 𝚕ượ𝚖 𝚝𝚛á𝚒 𝚜ầ𝚞 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝚡𝚎 𝚖á𝚢 𝚌𝚑𝚞ẩ𝚗 𝚋ị 𝚛ờ𝚒 đ𝚒, 𝚑𝚊𝚒 𝚋ê𝚗 𝚌𝚑ư𝚊 𝚍ừ𝚗𝚐 𝚖â𝚞 𝚝𝚑𝚞ẫ𝚗, 𝚗𝚊𝚖 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 đấ𝚖 𝚕𝚒ê𝚗 𝚝ụ𝚌 𝚟à𝚘 ô𝚗𝚐 𝙻, 𝚖ộ𝚝 đồ𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚟ộ𝚒 𝚌𝚊𝚗 𝚗𝚐ă𝚗. 𝚂ự 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚟à𝚘 𝚝𝚛ư𝚊 𝟸𝟽/𝟽.

Nguyên Phó Chủ tịch huyện bị tố ném sầu riêng vào mặt nhân viên cây xăng: "Bản chất không liên quan việc đeo khẩu trang"

Ô𝚗𝚐 𝙻. 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚝𝚛ê𝚗 𝚋á𝚘 𝙽𝚐ườ𝚒 𝚕𝚊𝚘 độ𝚗𝚐, 𝚔𝚑𝚒 đó ô𝚗𝚐 𝚟à𝚘 đổ 𝟺𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồ𝚗𝚐 𝚝𝚒ề𝚗 𝚡ă𝚗𝚐, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌𝚑ỉ đổ 𝟸𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồ𝚗𝚐. Ô𝚗𝚐 đề 𝚗𝚐𝚑ị đổ 𝚝𝚑ê𝚖 𝚡ă𝚗𝚐 𝚟à 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐 𝚑ậ𝚖 𝚑ự𝚌 𝚗ê𝚗 đô𝚒 𝚋ê𝚗 𝚖â𝚞 𝚝𝚑𝚞ẫ𝚗.𝚂𝚊𝚞 đó, ô𝚗𝚐 𝚋ự𝚌 𝚝ứ𝚌 𝚋ỏ đ𝚒 𝚖à 𝚚𝚞ê𝚗 đư𝚊 𝚝𝚒ề𝚗 𝚡ă𝚗𝚐. 𝙺𝚑𝚒 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚐ọ𝚒, ô𝚗𝚐 𝚕ấ𝚢 𝚟í 𝚝𝚛ả 𝚝𝚑ì 𝚗𝚊𝚖 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐 𝚗ó𝚒 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚕ờ𝚒 𝚕ẽ 𝚔𝚑ó 𝚗𝚐𝚑𝚎, đò𝚒 đá𝚗𝚑 𝚗ê𝚗 𝚡𝚞ố𝚗𝚐 𝚡𝚎 𝚡ô đẩ𝚢 𝚝𝚑ì 𝚋ị 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐 đấ𝚖 𝚝𝚛ướ𝚌.𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚐ườ𝚒 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚗à𝚢 𝚟ớ𝚒 𝚋á𝚘 𝙽𝚐ườ𝚒 𝚕𝚊𝚘 độ𝚗𝚐, ô𝚗𝚐 𝚕ấ𝚢 𝚝𝚛á𝚒 𝚜ầ𝚞 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚗é𝚖 𝚟ề 𝚙𝚑í𝚊 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐 “𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚛ú𝚗𝚐”.

Bắt Phó chủ tịch Hội người Hàn ở miền Trung vì đưa chuyên gia 'dởm' vào Việt Nam

Ô𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝚡𝚎 𝚟ề 𝚝𝚑ì 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚗à𝚢 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚌ó 𝚕ờ𝚒 𝚗ó𝚒 𝚡ú𝚌 𝚙𝚑ạ𝚖 𝚗ê𝚗 ô𝚗𝚐 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚍ù𝚗𝚐 𝚝𝚛á𝚒 𝚜ầ𝚞 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚗é𝚖 𝚝𝚛ú𝚗𝚐”𝙱ả𝚗 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚕𝚒ê𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚐ì đế𝚗 𝚟𝚒ệ𝚌 đ𝚎𝚘 𝚔𝚑ẩ𝚞 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚟ì 𝚝ô𝚒 𝚗𝚐𝚘à𝚒 đ𝚎𝚘 𝚔𝚑ẩ𝚞 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 đú𝚗𝚐 𝚌á𝚌𝚑 𝚌ò𝚗 độ𝚒 𝚖ũ 𝚌ó 𝚕ớ𝚙 𝚔í𝚗𝚑 𝚌𝚑ắ𝚗. 𝙲ó 𝚝𝚑ể 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚚𝚞á 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚌ã𝚒 𝚗𝚑𝚊𝚞, 𝚌ả 𝚝ô𝚒 𝚟à 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐 đề𝚞 𝚔é𝚘 𝚔𝚑ẩ𝚞 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚡𝚞ố𝚗𝚐. 𝚃ô𝚒 𝚌ó 𝚌á𝚒 𝚜𝚊𝚒 𝚕à 𝚗ó𝚗𝚐 𝚗ả𝚢 𝚚𝚞á, 𝚌ò𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚑ỗ𝚗 𝚕á𝚘 𝚟ớ𝚒 𝚔𝚑á𝚌𝚑 𝚕ớ𝚗 𝚝𝚞ổ𝚒”, ô𝚗𝚐 𝙻. 𝚔ể 𝚟ớ𝚒 𝚋á𝚘 𝙽𝚐ườ𝚒 𝚕𝚊𝚘 độ𝚗𝚐.

Ô𝚗𝚐 𝙻. 𝚋à𝚢 𝚝ỏ 𝚝𝚛ê𝚗 𝙳â𝚗 𝚝𝚛í, 𝚖ì𝚗𝚑 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑𝚒ế𝚞 𝚑𝚒ể𝚞 𝚋𝚒ế𝚝 𝚖à 𝚌𝚑ỉ 𝚟ì 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚗𝚑ắ𝚌 đ𝚎𝚘 𝚔𝚑ẩ𝚞 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 𝚑à𝚗𝚑 𝚡ử 𝚗𝚑ư 𝚟ậ𝚢 𝚟à 𝚜ự 𝚟𝚒ệ𝚌 đề𝚞 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌ó 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚗ó.𝚅ề 𝚙𝚑í𝚊 𝚊𝚗𝚑 𝙽., 𝚝𝚛ả 𝚕ờ𝚒 𝙳â𝚗 𝚝𝚛í, 𝚊𝚗𝚑 𝚗ó𝚒 ô𝚗𝚐 𝙻. 𝚝ớ𝚒 𝚖𝚞𝚊 𝟺𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồ𝚗𝚐 𝚝𝚒ề𝚗 𝚡ă𝚗𝚐 đổ 𝚟à𝚘 𝚌𝚊𝚗 𝚗𝚑ự𝚊, 𝚛ồ𝚒 𝚖𝚞𝚊 𝚝𝚑ê𝚖 𝟸𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồ𝚗𝚐. 𝚃𝚑ấ𝚢 𝚗𝚐ườ𝚒 đà𝚗 ô𝚗𝚐 đ𝚎𝚘 𝚔𝚑ẩ𝚞 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚑ở 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚖ũ𝚒 𝚟à 𝚖𝚒ệ𝚗𝚐, 𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚑ắ𝚌 𝚗𝚑ở 𝚝𝚑ì 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚡ô 𝚡á𝚝. Ô𝚗𝚐 𝙻. 𝚕ấ𝚢 𝚝𝚛á𝚒 𝚜ầ𝚞 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 ở 𝚡𝚎 𝚗é𝚖 𝚟à𝚘 𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚛á𝚗𝚑 đượ𝚌. Ô𝚗𝚐 𝙻. 𝚜𝚊𝚞 đó 𝚗é𝚖 𝚝𝚛á𝚒 𝚜ầ𝚞 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚕ầ𝚗 𝚝𝚑ứ 𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚑ì 𝚝𝚛ù𝚗𝚐 𝚖ặ𝚝 𝚊𝚗𝚑 𝙽.

𝚅ề 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚗𝚑ắ𝚌 ô𝚗𝚐 𝙻. đ𝚎𝚘 𝚔𝚑ẩ𝚞 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐, 𝚊𝚗𝚑 𝙽. 𝚔ể 𝚝𝚛ê𝚗 𝚋á𝚘 𝚃𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐, 𝚕ú𝚌 đó ô𝚗𝚐 𝙻. 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑𝚎 𝚖à 𝚌ò𝚗 𝚚𝚞á𝚝 𝚕ớ𝚗: “𝙼à𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚝𝚊𝚘 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚗ó𝚗 𝚋ả𝚘 𝚑𝚒ể𝚖 𝚌ó 𝚔í𝚗𝚑 à, 𝚌á𝚒 𝚔í𝚗𝚑 𝚌𝚑ắ𝚗 𝚗à𝚢 𝚌ò𝚗 𝚌𝚑𝚎 𝚌𝚑ắ𝚗 𝚝ố𝚝 𝚑ơ𝚗 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚑ẩ𝚞 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐”.𝚃𝚛ả 𝚕ờ𝚒 𝚋á𝚘 𝚃𝚛𝚒 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚟à 𝙲𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚝ố𝚒 𝚚𝚞𝚊, đạ𝚒 𝚍𝚒ệ𝚗 𝚄𝙱𝙽𝙳 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙺𝚛ô𝚗𝚐 𝙿ắ𝚔 𝚌𝚑𝚘 𝚑𝚊𝚢, 𝚝𝚛ướ𝚌 đâ𝚢 𝚔𝚑𝚒 𝚌ò𝚗 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝á𝚌, ô𝚗𝚐 𝙻. 𝚕à 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚛ấ𝚝 đ𝚒ề𝚖 𝚝ĩ𝚗𝚑, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗ó𝚗𝚐 𝚗ả𝚢. 𝙲ò𝚗 𝚝ừ 𝚔𝚑𝚒 ô𝚗𝚐 𝙻. 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚑ư𝚞, 𝚝í𝚗𝚑 𝚌á𝚌𝚑 𝚌ó 𝚝𝚑𝚊𝚢 đổ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ì 𝚟ị 𝚗à𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚛õ.

𝙼ộ𝚝 𝚕ã𝚗𝚑 đạ𝚘 𝙲ô𝚗𝚐 𝚝𝚢 𝚌ổ 𝚙𝚑ầ𝚗 đầ𝚞 𝚝ư Đứ𝚌 𝚃𝚑à𝚗𝚑 𝚝𝚛ướ𝚌 đó 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚝𝚛ê𝚗 𝚋á𝚘 𝚃𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐, đơ𝚗 𝚟ị đã 𝚐ử𝚒 𝚟ă𝚗 𝚋ả𝚗 𝚝ố 𝚌á𝚘 𝚟𝚒ệ𝚌 ô𝚗𝚐 𝚃𝚛ầ𝚗 Đứ𝚌 𝙻. đá𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐.”𝚃ô𝚒 𝚟ừ𝚊 𝚢ê𝚞 𝚌ầ𝚞 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚋ị ô𝚗𝚐 𝙻. đá𝚗𝚑 đ𝚒 𝚔𝚑á𝚖 𝚋ệ𝚗𝚑 để 𝚔𝚒ể𝚖 𝚝𝚛𝚊 𝚝ì𝚗𝚑 𝚝𝚛ạ𝚗𝚐 𝚜ứ𝚌 𝚔𝚑ỏ𝚎. Ô𝚗𝚐 𝙻. 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚕à 𝚌á𝚗 𝚋ộ 𝚌ủ𝚊 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙺𝚛ô𝚗𝚐 𝙿ắ𝚔, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌ó 𝚑à𝚗𝚑 𝚡ử 𝚝𝚑𝚒ế𝚞 𝚌𝚑𝚞ẩ𝚗 𝚖ự𝚌, 𝚝𝚑ô 𝚕ỗ 𝚟à 𝚟𝚒 𝚙𝚑ạ𝚖 𝚗𝚐𝚑𝚒ê𝚖 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚙𝚑ò𝚗𝚐, 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑 𝙲𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿”, 𝚟ị 𝚕ã𝚗𝚑 đạ𝚘 𝚗ó𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚐𝚞ồ𝚗 𝚗à𝚢.Ô𝚗𝚐 𝙼𝚊𝚒 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝙺𝚒ê𝚗 (𝙶𝚒á𝚖 đố𝚌 𝙲ô𝚗𝚐 𝚝𝚢 𝚌ổ 𝚙𝚑ầ𝚗 đầ𝚞 𝚝ư Đứ𝚌 𝚃𝚑à𝚗𝚑 Đắ𝚔 𝙻ắ𝚔) 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚝𝚛ê𝚗 𝙳â𝚗 𝚝𝚛í, 𝚍𝚒ễ𝚗 𝚋𝚒ế𝚗 𝚟ụ 𝚟𝚒ệ𝚌 đượ𝚌 𝚌𝚊𝚖𝚎𝚛𝚊 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐 𝚐𝚑𝚒 𝚕ạ𝚒 𝚟à đượ𝚌 𝚐ử𝚒 𝚝ớ𝚒 𝚌ơ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚗ă𝚗𝚐.

CLIP: Vì sao nguyên phó chủ tịch huyện và nhân viên cây xăng đánh nhau? - Báo Người lao động

“𝚃ô𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚑𝚒ể𝚞 𝚜𝚊𝚘 ô𝚗𝚐 ấ𝚢 𝚕ạ𝚒 𝚑à𝚗𝚑 độ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚟ậ𝚢, 𝚗𝚐𝚑𝚎 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚋à𝚢 𝚕à 𝚍𝚘 𝚌ó 𝚗𝚑ắ𝚌 đ𝚎𝚘 𝚔𝚑ẩ𝚞 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐. 𝚅ụ 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚊𝚒 đú𝚗𝚐 𝚊𝚒 𝚜𝚊𝚒 𝚜ẽ đượ𝚌 𝚌ơ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚗ă𝚗𝚐 𝚕à𝚖 𝚛õ. Ô𝚗𝚐 ấ𝚢 (ô𝚗𝚐 𝙻𝚊𝚗𝚑-𝙿𝚅) 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌ó đ𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑𝚘ạ𝚒 𝚡𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒 𝚝ô𝚒 𝚟à 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 𝚛ú𝚝 đơ𝚗. 𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚛ú𝚝 đơ𝚗 𝚑𝚊𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚕à 𝚝ù𝚢 𝚝𝚑𝚞ộ𝚌 𝚟à𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕𝚊𝚘 độ𝚗𝚐, 𝚌ò𝚗 𝚌á 𝚗𝚑â𝚗 𝚝ô𝚒 𝚌𝚑ỉ 𝚕à đơ𝚗 𝚟ị 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚘 độ𝚗𝚐 𝚖à 𝚝𝚑ô𝚒”, ô𝚗𝚐 𝙺𝚒ê𝚗 𝚝𝚛ả 𝚕ờ𝚒 𝚝𝚛ê𝚗 𝙳â𝚗 𝚝𝚛í.𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚅𝙾𝚅, 𝚗𝚐𝚘à𝚒 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚐𝚒ữ 𝚌ươ𝚗𝚐 𝚟ị 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝙿𝚑ó 𝙲𝚑ủ 𝚝ị𝚌𝚑 𝚄𝙱𝙽𝙳 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙺𝚛ô𝚗𝚐 𝙿ắ𝚔, ô𝚗𝚐 𝚃𝚛ầ𝚗 Đứ𝚌 𝙻. 𝚌ò𝚗 𝚕à 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝙿𝚑ó 𝚝𝚛ưở𝚗𝚐 𝙱𝚊𝚗 𝚃ổ 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚌á𝚗 𝚋ộ, Ủ𝚢 𝚋𝚊𝚗 𝙼ặ𝚝 𝚝𝚛ậ𝚗 𝚃ổ 𝚚𝚞ố𝚌 𝚅𝚒ệ𝚝 𝙽𝚊𝚖 𝚝ỉ𝚗𝚑 Đắ𝚔 𝙻ắ𝚔; 𝙽𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚃𝚛ưở𝚗𝚐 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝙽ộ𝚒 𝚟ụ 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙺𝚛ô𝚗𝚐 𝙿ắ𝚔.