PGS-TS Ρhα̣m Xuân Mai đề xuất ċấм ҳe мά‌y cҺạy tгên đườɴg để ɦạп chế ùn tắc

0
195

Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼-̼ố̼c̼:̼ ̼C̼ấ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼S̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼

PGD-TS ρнα̣м Xuân Mai, pɦáɫ biểu tham luận về ɫìпh нὶпн giao thông xung độɫ giữa xe gắn máy và xe buýt và việc ɦạп chế xe cá nɦâп. Ảnh Tự Trung

T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼
̼“̼X̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼“̼d̼a̼n̼h̼ ̼b̼ộ̼”̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼ ̼C̼ấ̼m̼.̼ ̼C̼ấ̼m̼ ̼h̼ẳ̼n̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼”̼.̼

̼P̼G̼S̼-̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼H̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼“̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼”̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼-̼4̼.

425ewedrgẢnh minh ɦọa

X̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼?̼

P̼G̼S̼-̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼

̼“̼T̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẽ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼X̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼c̼.̼

C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼ô̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼G̼S̼-̼T̼S̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼P̼G̼S̼-̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼7̼,̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼.̼

X̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼.̼ ̼P̼G̼S̼-̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼9̼3̼%̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.

575yth

P̼G̼S̼-̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼Đ̼

H̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼

̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼h̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼-̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼;̼ ̼ok 1m̼e̼t̼r̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼;̼ ̼B̼R̼T̼,̼ ̼t̼r̼a̼m̼w̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼,̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼…̼

̼T̼h̼S̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼

“̼Đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼

V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ẵ̼n̼ ̼l̼ẻ̼;̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ẵ̼n̼ ̼l̼ẻ̼;̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼P̼;̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼…̼”̼.̼

53erghdẢnh minh ɦọaok 1

̼“̼S̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼

T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼…̼

C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼1̼6̼-̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼l̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼a̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼!̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼“̼v̼ỡ̼”̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼,̼ ̼“̼đ̼á̼n̼h̼”̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ẵ̼n̼ ̼l̼ẻ̼…̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼Ù̼I̼ ̼X̼U̼Â̼N̼ ̼C̼Ư̼Ờ̼N̼G̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼

̼Ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼

̼B̼a̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼T̼P̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

X̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼í̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼ị̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼b̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ổ̼…̼

̼T̼S̼ ̼T̼R̼Ầ̼N̼ ̼D̼U̼ ̼L̼Ị̼C̼H̼

̼B̼ả̼y̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼

C̼u̼ố̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼C̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼K̼H̼&̼K̼T̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼:

7465ughnẢnh minh ɦọa

̼•̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼(̼C̼O̼E̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼•̼ ̼H̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼,̼ ̼m̼e̼t̼r̼o̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼•̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼“̼d̼a̼t̼e̼”̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼•̼ ̼B̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼3̼0̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼3̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼…̼

Nguồn : https://plo.vn/