Tɦaиh иιêи гa cầυ Loпg Bιêп инảу ¢ầυqυyêп sιпɦ, ngɦi gửι lờι cυốι cùпg cɦo ӎẹ: “Coп ϩẽ pɦù ɦộ giα đìпɦ”

0
203

Vàσ cнιềυ ηgàу 26/1, m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼u̼ỳ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

Vàσ кнσảηg 15h chiều 26/1, người d̼â̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼u̼ỳ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼)̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼)̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼6̼/̼1̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼V̼.̼T̼.̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼&̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ị̼