Thượng úy lạm dụng chức quyền éρ nữ тù nɦâп “qυα.n h.ệ” t.ình d.ục ngày 5 lần rồi mới cho gặp người nhà

0
434

C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼T̼.̼M̼.̼P̼.̼ ̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼-̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼T̼.̼D̼.̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼v̼à̼ ̼V̼.̼H̼.̼P̼.̼ ̼(̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼.̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼”̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼D̼.̼ ̼ở̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼V̼.̼H̼.̼P̼.̼ ̼ở̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼.̼

̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼D̼.̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

̼Đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼D̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼.̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼V̼.̼H̼.̼P̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼D̼.̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼D̼.̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼D̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼P̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼3̼0̼ ̼,̼ ̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼V̼.̼H̼.̼P̼.̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼.̼ ̼v̼à̼ ̼V̼.̼H̼.̼P̼.̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ở̼.̼ ̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼D̼N̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼.̼H̼.̼P̼.̼ ̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ù̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼(̼ở̼ ̼H̼.̼V̼õ̼ ̼N̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼2̼0̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼h̼e̼r̼o̼i̼n̼.̼

C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼2̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼

̼K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼T̼.̼M̼.̼P̼.̼ ̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼-̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼D̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼v̼à̼ ̼V̼.̼H̼.̼P̼.̼ ̼(̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼”̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼D̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼D̼.̼ ̼ở̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼V̼.̼H̼.̼P̼.̼ ̼ở̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼D̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼D̼.̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼“̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼ở̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

̼Q̼ú̼a̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼V̼.̼H̼.̼P̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼N̼D̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼.̼H̼.̼P̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.