Vợ PCT huyện ném sầu riêng gọi điện van xιп” chồng tôi sαι rồi, tôi xιп anh rút đơn kιệɳ”

0
345

𝙽𝚊𝚖 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐 đã 𝚕à𝚖 đơ𝚗 𝚝ố 𝚌á𝚘 𝚑à𝚗𝚑 𝚟𝚒 𝚗é𝚖 𝚜ầ𝚞 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚟à𝚘 𝚖ặ𝚝 𝚖ì𝚗𝚑 𝚐â𝚢 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝í𝚌𝚑 𝚌ủ𝚊 𝚟ị 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝙿𝚑ó 𝙲𝚑ủ 𝚝ị𝚌𝚑 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙺𝚛ô𝚗𝚐 𝙿ắ𝚔 (Đắ𝚔 𝙻ắ𝚔) 𝚔𝚑𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 đổ 𝚡ă𝚗𝚐.𝚃ố𝚒 𝟸𝟾/𝟽, ô𝚗𝚐 𝙼𝚊𝚒 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝙺𝚒ê𝚗 – 𝙶𝚒á𝚖 đố𝚌 𝙲ô𝚗𝚐 𝚝𝚢 𝙲𝙿 Đầ𝚞 𝚃ư Đứ𝚌 𝚃𝚑à𝚗𝚑 Đắ𝚔 𝙻ắ𝚔 – 𝚡á𝚌 𝚗𝚑ậ𝚗, 𝚗𝚊𝚖 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚝ạ𝚒 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐 𝚔𝚖𝟷𝟸 (𝚡ã 𝙴𝚊 𝚃𝚞, 𝚃𝙿 𝙱𝚞ô𝚗 𝙼𝚊 𝚃𝚑𝚞ộ𝚝) 𝚌ủ𝚊 đơ𝚗 𝚟ị, đã 𝚕à𝚖 đơ𝚗 𝚝ố 𝚌á𝚘 đế𝚗 𝚌ơ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚗ă𝚗𝚐 𝚟ề 𝚟𝚒ệ𝚌 ô𝚗𝚐 𝚃𝚛ầ𝚗 Đứ𝚌 𝙻𝚊𝚗𝚑 – 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝙿𝚑ó 𝙲𝚑ủ 𝚝ị𝚌𝚑 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙺𝚛ô𝚗𝚐 𝙿ắ𝚔 𝚌ó 𝚑à𝚗𝚑 𝚟𝚒 𝚗é𝚖 𝚜ầ𝚞 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚟à𝚘 𝚖ặ𝚝 𝚖ì𝚗𝚑.

𝚃𝚑𝚎𝚘 ô𝚗𝚐 𝙺𝚒ê𝚗, 𝚝𝚘à𝚗 𝚋ộ 𝚍𝚒ễ𝚗 𝚋𝚒ế𝚗 𝚟ụ 𝚟𝚒ệ𝚌 đề𝚞 đượ𝚌 𝚌𝚊𝚖𝚎𝚛𝚊 𝚊𝚗 𝚗𝚒𝚗𝚑 𝚌ủ𝚊 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐 𝚐𝚑𝚒 𝚕ạ𝚒 đầ𝚢 đủ 𝚟à đã 𝚐ử𝚒 đế𝚗 𝚌ơ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚗ă𝚗𝚐 để 𝚕à𝚖 𝚛õ.”𝚃ô𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚑𝚒ể𝚞 𝚜𝚊𝚘 ô𝚗𝚐 ấ𝚢 𝚕ạ𝚒 𝚑à𝚗𝚑 độ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚟ậ𝚢, 𝚗𝚐𝚑𝚎 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚋à𝚢 𝚕à 𝚍𝚘 𝚌ó 𝚗𝚑ắ𝚌 đ𝚎𝚘 𝚔𝚑ẩ𝚞 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐. 𝚅ụ 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚊𝚒 đú𝚗𝚐 𝚊𝚒 𝚜𝚊𝚒 𝚜ẽ đượ𝚌 𝚌ơ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚗ă𝚗𝚐 𝚕à𝚖 𝚛õ. Ô𝚗𝚐 ấ𝚢 (ô𝚗𝚐 𝙻𝚊𝚗𝚑-𝙿𝚅) 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌ó đ𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑𝚘ạ𝚒 𝚡𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒 𝚝ô𝚒 𝚟à 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 𝚛ú𝚝 đơ𝚗. 𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚛ú𝚝 đơ𝚗 𝚑𝚊𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚕à 𝚝ù𝚢 𝚝𝚑𝚞ộ𝚌 𝚟à𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕𝚊𝚘 độ𝚗𝚐, 𝚌ò𝚗 𝚌á 𝚗𝚑â𝚗 𝚝ô𝚒 𝚌𝚑ỉ 𝚕à đơ𝚗 𝚟ị 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚘 độ𝚗𝚐 𝚖à 𝚝𝚑ô𝚒”, ô𝚗𝚐 𝙺𝚒ê𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚑𝚊𝚢.

𝚃𝚛𝚊𝚘 đổ𝚒 𝚟ớ𝚒 𝙿𝚅 𝙳â𝚗 𝚝𝚛í, 𝚊𝚗𝚑 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝙽𝚑ư 𝙽𝚐ọ𝚌 (𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐) 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝, 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚊𝚗𝚑 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚟ẫ𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚌𝚑𝚘á𝚗𝚐 𝚟á𝚗𝚐 𝚍𝚘 𝚚𝚞ả 𝚜ầ𝚞 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚟ă𝚗𝚐 𝚟à𝚘 𝚖ặ𝚝. 𝙳𝚘 𝚋ậ𝚗 𝚋á𝚗 𝚑à𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 𝚊𝚗𝚑 𝙽𝚐ọ𝚌 𝚌𝚑ư𝚊 đ𝚒 𝚔𝚑á𝚖.𝙰𝚗𝚑 𝙽𝚐ọ𝚌 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ, 𝚝𝚛ư𝚊 𝟸𝟽/𝟽, ô𝚗𝚐 𝙻𝚊𝚗𝚑 đế𝚗 𝚖𝚞𝚊 𝟺𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồ𝚗𝚐 𝚝𝚒ề𝚗 𝚡ă𝚗𝚐 đổ 𝚟à𝚘 𝚌𝚊𝚗 𝚗𝚑ự𝚊. 𝚂𝚊𝚞 đó, ô𝚗𝚐 𝙻𝚊𝚗𝚑 𝚖𝚞𝚊 𝚝𝚑ê𝚖 𝟸𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồ𝚗𝚐.

𝙻ú𝚌 𝚗à𝚢, 𝚊𝚗𝚑 𝙽𝚐ọ𝚌 𝚝𝚑ấ𝚢 ô𝚗𝚐 𝙻𝚊𝚗𝚑 đ𝚎𝚘 𝚔𝚑ẩ𝚞 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚟ẫ𝚗 𝚕ộ 𝚖ũ𝚒 𝚟à 𝚖𝚒ệ𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 𝚗𝚑ắ𝚌 𝚗𝚑ở. 𝚂𝚊𝚞 đó, 𝚑𝚊𝚒 𝚋ê𝚗 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚌ã𝚒 𝚌ự 𝚟à 𝚡ô 𝚡á𝚝.𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚕ú𝚌 𝚑𝚊𝚒 𝚋ê𝚗 𝚌ã𝚒 𝚌ự, ô𝚗𝚐 𝙻𝚊𝚗𝚑 𝚕ấ𝚢 𝚚𝚞ả 𝚜ầ𝚞 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 𝚡𝚎 𝚖á𝚢 𝚗é𝚖 𝚟à𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝙽𝚐ọ𝚌 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝙽𝚐ọ𝚌 𝚝𝚛á𝚗𝚑 đượ𝚌. 𝙲𝚑ư𝚊 𝚍ừ𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 ở đó, ô𝚗𝚐 𝙻𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚗𝚑ặ𝚝 𝚚𝚞ả 𝚜ầ𝚞 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚗é𝚖 𝚝𝚛ú𝚗𝚐 𝚖ặ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚊𝚗𝚑 𝙽𝚐ọ𝚌 𝚐â𝚢 𝚌𝚑ả𝚢 𝚖á𝚞. 𝙻ú𝚌 𝚗à𝚢, 𝚊𝚗𝚑 𝙽𝚐ọ𝚌 đá𝚗𝚑 𝚕ạ𝚒 ô𝚗𝚐 𝙻𝚊𝚗𝚑 𝚛ồ𝚒 𝚟à𝚘 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑à, 𝚋ỏ 𝚖ặ𝚌 𝚌𝚑𝚘 ô𝚗𝚐 𝙻𝚊𝚗𝚑 đứ𝚗𝚐 𝚌𝚑ử𝚒 𝚋ớ𝚒.

Bị nhắc đeo khẩu trang, nguyên Phó Chủ tịch huyện ném sầu riêng vào nhân viên cây xăng - YouTube𝚅ợ 𝚊𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚒 đượ𝚌 𝚋𝚒ế𝚝 𝚝𝚒𝚗 𝚟ề 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑 𝚗ê𝚗 đã 𝚛ấ𝚝 𝚕𝚘 𝚕ắ𝚗𝚐, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚑𝚒ể𝚞 𝚜ự 𝚝ì𝚗𝚑 𝚛𝚊 𝚜𝚊𝚘. 𝚂𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 ô𝚗𝚐 𝙻𝚊𝚗𝚑 𝚟ề 𝚗𝚑à 𝚌ó 𝚔ể đầ𝚞 đ𝚞ô𝚒 𝚌â𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚔è𝚖 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚜ự 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚜ự 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑 𝚕ê𝚗 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚡ã 𝚑ộ𝚒, 𝚟ợ ô𝚗𝚐 𝙻𝚊𝚗𝚑 đã 𝚕ê𝚗 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚡𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚋á𝚗 𝚡ă𝚗𝚐, 𝚡𝚒𝚗 𝚋ồ𝚒 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚟à đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚕à 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚛ú𝚝 đơ𝚗 𝚔𝚒ê𝚗.

𝚃𝚑𝚎𝚘 ô𝚗𝚐 𝙻𝚊𝚗𝚑, 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚍𝚘 ô𝚗𝚐 đổ 𝚡ă𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚕ầ𝚗 𝚗ê𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐 𝚌á𝚞 𝚐ắ𝚝. Ô𝚗𝚐 𝙻𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚛ằ𝚗𝚐, 𝚖ì𝚗𝚑 đ𝚎𝚘 𝚔𝚑ẩ𝚞 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 đú𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚢 đị𝚗𝚑, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚟ẫ𝚗 𝚋ị 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐 𝚗𝚑ắ𝚌 𝚗𝚑ở. 𝙳𝚘 𝚟ậ𝚢, ô𝚗𝚐 𝙻𝚊𝚗𝚑 𝚋ự𝚌 𝚖ì𝚗𝚑, 𝚗𝚑ắ𝚌 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐 𝚗ó𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 đà𝚗𝚐 𝚑𝚘à𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕ớ𝚗.Ô𝚗𝚐 𝙻𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝, 𝚚𝚞á 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚋ê𝚗 𝚌ã𝚒 𝚌ự, 𝚡ô 𝚡á𝚝, ô𝚗𝚐 đã 𝚗é𝚖 𝚚𝚞ả 𝚜ầ𝚞 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚛ú𝚗𝚐 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌â𝚢 𝚡ă𝚗𝚐. “𝚃ô𝚒 đị𝚗𝚑 𝚚𝚞𝚊𝚢 𝚡𝚎 𝚟ề 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚟ẫ𝚗 𝚌𝚑ử𝚒 𝚋ớ𝚒, 𝚡ú𝚌 𝚙𝚑ạ𝚖 𝚗ê𝚗 𝚝ô𝚒 𝚗é𝚖 𝚜ầ𝚞 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚟à𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒. 𝚂𝚊𝚞 đó 𝚋ị 𝚌ậ𝚞 𝚝𝚊 đá𝚗𝚑 𝚕ạ𝚒”, ô𝚗𝚐 𝙻𝚊𝚗𝚑 𝚗ó𝚒.

Tin mới vụ nguyên Phó Chủ tịch huyện ném sầu riêng vào mặt nhân viên cây xăng

𝙲ũ𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎𝚘 ô𝚗𝚐 𝙻𝚊𝚗𝚑, ô𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑𝚒ế𝚞 𝚑𝚒ể𝚞 𝚋𝚒ế𝚝 để 𝚌𝚑ỉ 𝚟ì 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚗𝚑ắ𝚌 đ𝚎𝚘 𝚔𝚑ẩ𝚞 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚖à 𝚑à𝚗𝚑 độ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚟ậ𝚢, 𝚟à 𝚌â𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚗𝚑ư 𝚝𝚑ế 𝚗à𝚘 𝚝𝚑ì đề𝚞 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌ó 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚗ó.

Trà trộn vào khu phong tỏa y tế để trốn lệnh truy nã

Sau khi có quyết dỡ bỏ cách ly tại khu phong tỏa y tế tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn tại đây.

Ngày 30-7, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ đối tượng bị truy nã Nguyễn Bá Tùng (SN 1976, tạm trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ).

Trước đó, khuya ngày 12-5-2021, Tùng bị lực lượng 8394 Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) bắt quả tang đang trộm sắt thép tại một công trình xây dựng trên đường Phan Đăng Lưu (TP Đà Nẵng).

Trà trộn vào khu phong tỏa y tế để trốn lệnh truy nã - Ảnh 1.Nguyễn Bá Tùng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Trong quá trình điều tra, Tùng được gia đình bảo lãnh nhưng sau đó đã rời khỏi địa phương, đi đâu làm gì không rõ. Ngày 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Bá Tùng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bị truy nã, Tùng ban đầu định vào miền Nam để làm thuê, nhưng các tỉnh thành đều giãn cách, không có phương tiện di chuyển. Tùng quyết định lẩn trốn tại một khu phong tỏa y tế vì dịch Covid-19 ở phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để chờ tình hình dịch tạm lắng.

Ngay sau khi khu vực dỡ phong tỏa khu vực này, Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bí mật tiếp cận, vây bắt được Tùng. Sáng ngày 29-7, khi tra tay vào còng, Tùng vẫn còn ngơ ngác vì 14 ngày qua chỉ quanh quẩn trong khu phong tỏa, chưa kịp đi đâu thì lại tiếp tục bị Công an bắt giữ.