WhatsApp giới thiệu các tính năng trạng thái mới cho người dùng Android và iOS

Nhóm phía sau WhatsApp vừa công bố các ứng dụng Android và iOS của mình đã được cập nhật với một tính năng mới sẽ cho phép họ chia sẻ các bản cập nhật trạng thái dựa trên sáng tạo dễ dàng hơn. Tính năng dựa trên văn bản mới cho phép người dùng WhatsApp để cho bạn bè của họ biết về vị trí của sự kiện hoặc đưa ra đề xuất về kỳ nghỉ. Đó là một cách thú vị và cá nhân để thông báo cho các địa chỉ liên lạc của WhatsApp về bất cứ điều gì quan trọng xảy ra trong cuộc sống của bạn.

WhatsApp

Văn bản trạng thái mà bạn có thể sử dụng bây giờ có thể được tùy chỉnh với các phông chữ và màu nền cụ thể. Hơn nữa, tính năng mới sẽ cho phép bạn đưa các liên kết vào trạng thái của bạn.

Lưu ý rằng bạn có thể chọn người có thể xem Bản cập nhật trạng thái của bạn trong cài đặt bảo mật: “liên hệ của tôi”, “địa chỉ liên hệ, ngoại trừ …” và “chỉ chia sẻ với …”

Bạn có thể biết ai đã xem cập nhật trạng thái của mình bằng cách chạm vào biểu tượng con mắt ở cuối bất kỳ Cập nhật trạng thái nào để xem danh sách liên hệ đã xem bản cập nhật. Ngoài ra, người dùng WhatsApp bây giờ có thể nhận xét sau khi họ xem cập nhật trạng thái của một người nào đó bằng cách nhấn vào nút trả lời. Nhận xét về Cập nhật trạng thái có thể chứa ảnh, video hoặc GIF.

Theo các nhà phát triển, tính năng mới đang được triển khai cho người dùng iPhone và Android bắt đầu từ hôm nay. Hơn nữa, những người đang sử dụng WhatsApp trên web cũng sẽ có thể xem Bản cập nhật trạng thái.

Nguồn: Sưu tầm – WhatsApp giới thiệu các tính năng trạng thái mới cho người dùng Android và iOS